Domene og webhotell fra OnNet.no

Kostnad-nytte-analyse, fra engelsk cost benefit-analyse, er en metode der både kostnader og nytte av et tiltak måles i penger. Tiltaket kan være å bytte ut en ressurs i verdiskapningen med et substitutt.

En kostnad-nytte-analyse forutsetter altså i tillegg til en oversikt over kostnadene ved et tiltak, også en eksplisitt prissetting av gevinsten (effekten/utbytte/resultatet) som oppnås. Det betyr at alle former for gevinsten, f.eks. i form av redusert sykefravær, må omregnes til penger. Dette er ofte vanskelig, men nødvendig.

I en nytte-kostnadsanalyse verdsettes alle effekter av et tiltaket så langt det lar seg gjøre. Denne verdsettelsen brukes til å veie betydningen av de ulike effektene mot hverandre. Dersom en legger sammen den beregnede verdien av alle effektene ved et tiltak og summen blir positiv, sier en at tiltaket er lønnsomt. Effektene skal måles opp mot ressursenes verdiskaping i beste alternative anvendelse. 

Nytte- og kostnadsvirkninger av et tiltak oppstår sjelden på samme tidspunkt. En må derfor ha en metode som gjør det mulig å sammenlikne og summere effektene som påløper i ulike år. Den vanligste metoden for en slik sammenlikning er å omregne de årlige nytte- og kostnadsvirkningene til en nåverdi. Nåverdien er kroneverdien i dag av de samlede nytte- og kostnadseffekter som påløper i ulike perioder. Når man beregner nåverdien av et tiltak, blir framtidige effekter diskontert med en positiv diskonteringssats. En konsekvens av dette er at virkningene teller mindre jo lenger fram i tid de kommer.

Arbeidsmodell for kostnad-nytte-analyser

Under finner du en anbefalt arbeidsmodell for kostnad-nytte-analyser som guider deg igjennom prosessen steg for steg.

1. Tilrettelegging

 • Presisering av problemstillingen
 • Vurdering av alternative løsninger
 • Spesifikasjon av alternativene

2. Kartlegging av virkninger

 • Hvem er de berørte parter
 • Hvilke virkninger vil prosjektet ha

3. Verdsetting av virkninger

 • Virkninger der markedsprisene kan brukes
 • Virkninger der markedsprisene må korrigeres
 • Virkninger der markedspriser ikke finnes

4. Evaluering

 • Sammenstilling av verdsatte virkninger
 • Beskrivelse av ikke-verdsatte virkninger
 • Beskrivelse av fordelingseffekter
 • Vurdering av usikkerheten

5. Presentasjon

Tilrettelegging

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.