Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 9 av 39 artikler om Ledelsestiler

Beredskapsteorien er sammensatt av ideer fra flere bidragsytere over tid, uten at en person er kreditert for dens utvikling. Det fylte tomrommene i Max Webers byråkrati og Frederick Taylors vitenskapelige ledelsesteorier fra slutten av 1960-tallet. Weber og Taylor diskuterte ikke hvordan interne og eksterne krefter påvirker ledelsesbeslutninger og deres lederegenskaper. Beredskapsteorien fyller også hullene i systemteori.

Hovedforskjellen mellom systemteori og beredskapsteori er at systemteorien fokuserer på den interne dynamikken i en organisasjons struktur og atferd, mens beredskapsteorien fokuserer på de eksterne faktorene i organisasjonens atferd og struktur.

Beredskapsteorien til Fredlers ligner Paul Hersey og Ken Blanchards situasjonsteori, bortsett fra at den tar et bredere syn på ved å inkludere lederegenskaper og situasjonsvariabler.

Beredskapsteori er en organisasjonsteori som sier all ledelse er situasjonsbestemt. Det som fungerte en gang i en bestemt situasjon trenger ikke nødvendigvis å fungere i en annen situasjon. Sannsynligvis vil løsningen ikke fungere, da situasjonen ikke er den samme.

Forskjellige situasjoner krever forskjellige lederstiler er teoriens budskap. Før vi kan velge hvilken lederstil vi skal bruke for å håndtere en situasjon må vi starte med å gjennomføre en holistisk situasjonsanalyse for å avgjøre hvilken lederstil vi bør bruke.

Beredskapsteorien om ledelse mener at en leders suksess er avhengig av variabler som arbeidsstyrken, lederstil, oppgavestruktur, den oppfattede kraften til lederen og bedriftskulturen.

Fiedlers (1993) mener at det er to hovedfaktorer som bidrar til effektiv ledelse:

 1. lederens personlighet.
 2. i hvilken grad situasjonen gir lederen makt, kontroll og innflytelse over situasjonen.

I følge Fiedler kan en leder være enten:

 • oppgavemotiverte – Oppgaveorienterte ledere er fokusert på å fullføre jobben og har en tendens til å være eneveldig.
 • relasjonsmotiverte – Relasjonsorienterte ledere setter folk først og ansette kreativitet og teamarbeid for å fullføre et prosjekt.

Hvilken lederstil vi bør velge avgjøres gjennom en teknikk Fielder utviklet og som han kalte “Least Preferred kollega” (LPC) eller den minst foretrukne medarbeideren på norsk. Testen består av 16-22 gjenstander de skal rangere på en skala fra ett til åtte ettersom de tenker på en medarbeider de hadde vanskeligst for å jobbe med. En høy score indikerer at testtakeren er relasjonell i stil, og en lav score indikerer at testtakeren er mer oppgaveorientert i stil.

Gareth Morgan oppsummerte de viktigste ideene til beredskap i sin bok Images of Organization:

 • Organisasjoner er åpne systemer som trenger nøye styring for å tilfredsstille og balansere interne behov og tilpasse seg miljøforholdene.
 • Det er ikke en beste måte å organisere på. Den riktige formen avhenger av typen oppgave eller miljø man har å gjøre med. Ledelsen må fremfor alt være opptatt av å oppnå justeringer og gode pasninger
 • Ulike typer eller spesifikasjoner av organisasjoner er nødvendig i forskjellige typer miljøer
Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sti-mål ledelse (Path Goal Theory)Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Ledelsestilenes historiske utvikling
 • Great Man teori
 • Teori X og Teori Y
 • Lederegenskaper
 • Ledelsesrutenettet
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Sti-mål ledelse (Path Goal Theory)
 • Beredskapsteori (Contingency theory)
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Makt og ledelse
 • La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership)
 • Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstil
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource leder (HR leder)
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?
 • Etisk ledelse
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.