Gresk tenkning & slavesamfunnet


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Beskyttet innhold!

agenturer.no

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Hvorfor tegn et abonnement: Som medlem får du tilgang til denne og over 2.600 andre fagartikler. Samt over 200 artikkelserier du kan lese sammenhengene som en lærebok. Med over 4 millioner sidevisninger var eStudie.no Norges mest leste e-læringsportal ifjor.

Pengene tilbake garanti! Vi er så sikre på at du blir 100% fornøyd at vi gir deg en "pengene tilbake garanti". Skulle artiklene ikke leve opp til forventningene dine kan du kansellere årsabonnementet innen 24 timer etter at du tegnet det og få tilbake pengene dine.

Tegn abonnement!
    Denne artikkelen er del 3 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling

aristoteles_platon_190x240Det lille som fantes av økonomisk tenkning i oldtiden sto kom fra de greske filosofene. De viktigste bidragsyterne til den økonomiske tenkningen var:

 • Platon
 • Aristotles
 • Homer og Hesoid

Grekerne var på denne tiden uten sammenligning det mest farende folk i Middelhavet. Ikke hadde de bare kolonisert hele Middelhavet, men også nærmest hele Svartehavet.

 

Samfunnet på denne tiden kan grovt sett deles inn i to klasser:

Slavesamfunnet

I oldtiden sto alle i fare for å havne i slaveri. Dette kunne skje i krig, eller man kunne bli tatt til slave av sjørøvere. Når man først var blitt slave, var det ikke lett å komme ut av slaveriet. Eieren kunne frigi slaven hvis han ønskte det, eller så kunne slaven kjøpe seg fri. Men dette hørte med til sjeldenheten. Når eieren ikke lenger hadde bruk for slaven, kunne han leie ut slaven. Det var da vanlig at slaven fikk en del av arbeidslønnen. Men som regel ble slavene solgt videre når det ikke lenger var bruk for dem. Prisen lå da på omkring en halv årslønn. Slaven kunne også kjøpes på avbetaling. Det var derfor ikke bare de rike som hadde råd til slaver eller slavinner. Staten hadde også slaver. De arbeidet som kontorpersonell, vakter og politifolk, men ble som regel satt til å utføre de verste jobbene, f.eks. i gruvene. Slavene hadde ikke stemmerett, men de hadde i hvert fall i Athen en viss rettsbeskyttelse. De kunne ikke vilkårlig drepes eller mishandles.

Slavene ble betraktet som eierens eiendom, og det var eieren som alltid var formynder for slaven. Enkelte slaver oppnådde imidlertid etter hvert en slags selvstendighet, med egne boliger som de leide av slaveeierne. Men de hadde ikke lov til å eie fast eiendom.

Filosofene på denne tiden var opptatt av å prøve å skape et rettferdig samfunn. Platon, som levde ca. 400 år f.kr., mente at økonomien måtte være preget av sindighet. De næringsdrivende måtte ikke la profittbegjær eller egeninteresser bli bestemmende verken for deres produksjon eller øvrige virksomhet.

For å prøve å skape et mest mulig rettferdig samfunn utviklet Platon en teori om hvordan staten burde virke – Platons idealstat. I denne idealstaten fantes det tre klasser som alle hadde hver sine oppgaver:

1. Ledere, voktere            – De som treffer beslutninger i alle viktige saker som gjelder staten, og som styrer og leder staten.

2. Næringsdrivende        – De som produserer det som trengs av mat, klær, boliger o.l. (Bønder, fiskere, håndverkere og handelsfolk)

3. Forsvarere, hjelpere – De som skal forsvare staten mot indre og ytre finder.

Det er imidlertid klart at Platons idealstat ikke er noen beskrivelse av noen eksisterende stat, verken fra Platons tid eller vår egen. Ikke bare er dette et rigid klassesamfunn, hvor klassene skulle holdes strengt fra hverandre, men medlemmene av en klasse fikk heller ikke lov til å beskkjefte seg med annet enn det som var klassens oppgave. En leder måtte ikke drive med kjøp og salg, like lite som en næringsdrivende ikke måtte prøve å påvirke statens styre og stell. Livet innenfor hver klasse var i Platons idealstat strengt regulert.

Platons forslag innebar, i bokstavelig forstand, en kommunisme (av det latinske ordet Commuis som betyr felles) langt mer vidtgående enn den sosialismen som Karl Marx over 2000 år senere skulle skissere. Platons forslag tok heller ikke sikte på, som Marx sosialisme, å avhjelpe fattigdom og økonomisk urettferdighet. Det Platon ville med å oppheve all privat eiendom for ledere, var å fjerne grunnlaget for rivalisering, splid og personlige ambisjoner blant ledere. Når de hadde alt felles, ville de i følge Platon, føle seg som et sammensveiset fellesskap, befridd for egeninteresser og bare være opptatt med felles vel. Slavene hadde imidlertid ingen plass i Platons idealstat. Slavene fikk ikke status som mennesker, og derfor heller ingen menneskerettigheter. Slavene var en del av herrens eiendom, slik redskap eller dyr er det.

Aristotles, en annen av de store filosofene i oldtiden, var i motsetning til Platon for privat eiendom. Aristotles hovedbidrag til den økonomiske tenkningen var tanken om bytte av en handelsvare mot penger. Han mente at produksjon av handelsvarer for å tilfredstille behov var riktig og naturlig, men at produksjon av varer for å prøve å tilfredstille ubegrensede ønsker var unaturlig.

I Platons alderdomsverk, «Lovene», hevder han at kjøpmennene er nødvendige for samfunnet, men at gruppen av kjøpemenn bør være minst mulig slik at det moralske forfall som nødvendigvis følger av handelsvirksomheten, skader staten minst mulig. Platon mente med andre ord at det nærmest var umoralskt å være forretningsmann. Aristotles mente at handelsvirksomhet virker moralsk korrumperende, og han så på handelsmannen som selve prototypen på den som hadde latt seg smitte av grådighet og som kun tenkte på penger. Forestillingen om at det er heftet noe moralsk tvilsomt ved å være forretningsmann eller kjøpemenn er med andre ord en meget gammel tanke.

De gamle greske filosofene så på kjøpemennene som noe i retning av et nødvendig onde. Det paradoksale er imidlertid at det ofte viser seg at de handlingene som er til størst nytte for samfunnet, er de som er moralsk tvilsomme. Eller som Adam Smith kom til å si det over tusen år senere: «Ved å følge sine egeninteresser fremmer individet normalt samfunnets interesser mer effektivt enn hvis det virker intenderer å fremme dem. Jeg kjenner ikke til mange gode resultater fra dem som forega å handle for det felles beste». Det gode samfunn synes med andre ord å være avhengig av de dårlige handlingene.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)Det føydale økonomiske system >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi