Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

Hva er brukerdrevet innovasjon?

agenturer.no

Kunde- og brukerstyrt innovasjon vil si:

At vi hører på brukerne (kunden, forbrukerne) og lar deres ideer styre organisasjons- og produktutviklingen.

Brukerstyrt innovasjon vil si at kundene er med i selve utviklingsprosessen. Brukerstyrt innovasjon kalles også for co-creation eller creative customer.

Hoholm & Huse (2008) definerer begrepet slik:

«Brukerdrevet innovasjon er å utnytte brukernes kunnskap til å utvikle nye produkter, tjenester og konsepter».

Brukerstyrt innovasjon brukes i stadig større grad som innovasjonskilde, da det til syvende og sist virksomheten lever for og som skal bruke virksomhetens produkter og tjenester. De fleste vellykkede innovasjonsprogrammer er idag normalt en kombinasjon av brukerstyrt- og medarbeiderstyrt innovasjon, mens trend- og konkurrentbasert innovasjon brukes mest for å treffe de riktige strategiske beslutningene for virksomhetens innovasjons retning.

Brukerdrevet innovasjon vil si at det er brukeren kommer med ideen til innovasjonen eller prosessen som driver videreutviklingen av produktet eller tjenesten, istedenfor interne ressurser i organisasjonen. Kunden og brukerne har dermed gått fra å være passiv tilskuer til å bli aktiv medspiller i innovasjonsprosessen.

Professor Von Hippel, professor ved MIT-Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, var den første som tok i bruk begrepet brukerdrevet innovasjon. Han definerte brukerdrevet innovasjon som:

”Innovasjon skapt av brukeren for å innhente en høyere verdi i motsetning til kommersielle innovasjoner som foregår innad i selskaper”.

Årsaken til at brukerdrevet innovasjon har fått så mye fokus etter 2010 skyldes at stadig flere erkjenner at det ikke er organisasjonen, men sluttbruker som har erfaring fra hvordan løsningene brukes. Organisasjonen lager ikke produktene og tjenestene for seg selv. De lager dem for sine kunder, eller rettere sagt for å dekke kundebehov som kundene finner så viktige at de er villig til å bruke penger på å løse gjennom å kjøpe akkurat dette produktet eller tjenesten. Vi må derfor høre på dem, istedenfor oss selv. Det er kundene som kjenner produktene, har behovene produktene prøver å løse og ønsker en bedre løsning.

Dessuten må vi også erkjenne at det er viktig for enhver virksomhet å få tilgang til kompetanse de ikke besitter selv. Det vil si kompetansen brukerne sitter på.

Brukerdrevet innovasjon kan gjøres på mange måter. Stormberg gjør det ved at brukerne gir tilbakemeldinger til dem via sosiale medier, mens Nidars oppfordrer sine kundene til å stemme på hvilken sjokoladetype som skal være med i en sjokoladepose.

Brukerstyrt innovasjon går ut på å legge til rette for at kundene skal bli interessert i produktet og tenke innovasjon og produktutvikling. Skal slik form for innovasjon lykkes må virksomheten lage arenaer hvor ideer kan kommuniseres. Arenaer som idag ofte brukes er sosiale medier, egne nettsider, fokusgrupper og dybdesamtaler.

Von Hippel modell for brukersentrert innovasjon

Von Hippel (2005) anses som oppfinneren av begrepet brukerdrevet innovasjon. Modellen hans består av fire faser:

  1. Identifikasjon av trender
  2. Identifikasjon av ledende brukere
  3. Konseptutvikling
  4. Test av konsept og markedsrespons

Metoden er basert på en idé om at innovative produkter kan utvikles med basis i trender man antar vil prege et kommende marked. Når en trend, eventuelt en problemstilling er identifisert, kan man finne fram til «ledende brukere», altså mennesker eller organisasjoner som prøver å løse særlig krevende deler av problemet. Disse menneskene inviteres så til å bidra videre i innovasjonsarbeidet for å utvikle konseptet og de deltar i brukertestingen av konseptet.

To typer brukere

Under brukerdrevet innovasjon finnes det to typer brukere som er interessante for oss:

  1. ledende brukere
  2. kreative konsumenter

Ledende brukere (lead user)

Von Hippel (2007) definerer ledende brukere som brukere som kombinerer to karakteristikker:

  1. de forventer attraktive innovasjonsrelaterte fordeler fra en løsning til sine behov og er derfor motiverte til å innovere.
  2. de erfarer behov som vil bli generelle i et marked måneder eller år før majoriteten av målmarkedet.

Ledende brukere skiller seg fra tidlige innovasjonsadoptere ved at de opplever behov før eventuelle tilgjengelige kommersielle produkter finnes, og de kan derfor utvikle sine egne løsninger på behovet (Hippel 2007). Ofte er det de ledende brukere («lead users») som har den særskilte kompetansen og interessene vi er ute etter.

Kreative konsumenter

Kreative konsumenter er brukere som tilpasser, endrer eller forvandler eksisterende tilbud, i motsetning til å skape helt nye produkter (Berthon et al. 2007). Som nevnt over, har det nye paradigmet endret innovasjonstrenden i retning av å involvere brukerne mer i utvikling av nye produkter. Dette er spesielt viktig i selskaper som tilbyr hverdagsprodukter hvor det kreves eksterne tilbakemeldinger for å måle fremgang og utvikling.

Ved å involvere brukerne tidlig i innovasjonsprosessen, vil bedriftene kunne få tilgang til både taus og skjult kunnskap samt eksplisitt kunnskap fra brukerne. For å klare dette må selskapene ha en strategisk plan for hvordan de skal involvere brukerne i innovasjonsprosessen.

Siden det er stor variasjon i brukernes evne til å kommunisere og uttrykke sine behov og
problemer, benytter også bedriftene seg av ulike metoder for å involvere sine brukere.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg