Debatt

Debatt er et ordskifte og meningsutveksling mellom flere personer som utveksler meninger og argumenter for eller mot en sak eller fenomen

Monolog vs. dialog

Monolog og dialog ses ofte på som to motpoler, da monolog betyr enetale, altså en form for enveis-kommunikasjon, mens en dialog

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne.

Argumentasjon og argumentasjonsteori

Råd og tips om hvordan du skal bygge opp argumentasjonen i et skriftlig budskap.

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Metafor

Hvilken funksjon har metaforer, humor og lek i en organisasjon og for en leder?

Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)

Hva er verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk), og hva er forskjellen mellom disse to kommunikasjonsformene?