Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 6 av 13 artikler om Aksjemarkedet

    Denne artikkelen er del 14 av 28 artikler om Corporate Governance

    Denne artikkelen er del 32 av 34 artikler om Finansiering


Hva er en aksjonæravtale?

Mens vedtektene er et offentlig registrert dokument som regulerer forholdet mellom selskapet og aksjonærene, er en aksjonæravtale en skriftlig avtale mellom to eller flere aksjonærer i et aksje- eller allmennaksjeselskap. 

Vedtekter og aksjonæravtale

En aksjonæravtale opprettes for å regulere forholdet mellom aksjonærene og for å ivareta bestemte aksjonærers særinteresser, f.eks. grunderens egeninteresser.

Slike avtaler opprettes gjerne når strategiske aksjonærer eller store lånegivere går inn i selskapet for å ivareta partenes interesser.

Mens det er lovpålagt å ha ett sett vedtekter for alle aksje- og allmennaksjeselskaper er det frivillig om akjonærene seg imellom ønsker å inngå en aksjonæravtale.

Aksjonæravtalen er IKKE underlagt noen lovgivning

Det er ingen regler i aksjeselskapsloven eller andre lover som benytter betegnelsen ”aksjonæravtale”. Betegnelsen har i seg selv ingen rettslig betydning, men må behandles som enhver avtale i forhold til alminnelig kontraktsrett og andre lover som angår innholdet i avtalen, eksempelvis aksjeloven. Det er derfor vanskelig å  fastsette helt eksakt hva en aksjonæravtale kan inneholde eller ikke før den er i strid med aksjeloven eller andre prinsipper i aksjeselskapsretten.

En avtale mellom noen eller alle aksjonærer og andre med spesielle rettigheter

En aksjonæravtale kan inngås mellom alle eller noen av aksjonærene, og mellom aksjonærer og andre som skal ha spesielle rettigheter i selskapet (eks fremtidige eiere eller lånegiver), og den kan gjelde ett eller flere spørsmål knyttet til utøvelse av aksjonærrettigheter. Innholdet kan for eksempel dreie seg om forkjøpsrett til aksjer, stemmerett i generalforsamlingen eller aksjonærenes økonomiske rettigheter eller avtale som begrenser aksjonærenes rett til å drive konkurrerende virksomhet m.m.

Når bør aksjonæravtale benyttes?

Aksjonæravtaler er ofte benyttet ved overgang fra ansvarlig selskap til aksjeselskap for å sikre tidligere eieres beslutningsmyndighet, og ved generasjonsskifte for å sikre arvingers rettigheter. I små bedrifter kan en slik avtale regulere arbeids- og lønnsforhold mellom eierne, styresammensetning og aksjonærenes lojalitet til selskapet.

Det er også svært vanlig å bruke aksjonæravtaler i forbindelser med emisjoner for å sikre investorene og grunderens interesser. 

Små-investorer kan ofte være redd for “å bli lurt” ved at hovedaksjonærene og styret skifter mening etter at emisjonen er gjennomført, mens større investorer kan være redd for at grunderen prøver å rømme skuta gjennom å begynne å selge seg ut så snart de går inn med store beløp. Spesielt er denne redselen begrunnet ved børsnoteringer, såkalte IPO-er.

Grunderen på sin side vil være redd for å miste makt og styringen på skuta etter hvert som de blir gradvis utvannet gjennom emisjoner. 

For å berolige såvel investoren som grunderen i emisjonen er det ofte hensiktsmessig å inngå en aksjonæravtale som regulerer de forholdene man er redde for. På den måten er man sikret at ingenting uforutsett skjer på akkurat denne fronten. Det er nok av andre ting å bekymre seg over, så denne form for bekymringer er det mange som ønsker å beskytte seg mot ved å inngå en aksjonæravtale.

Hva bør inngå i en aksjonæravtale?

Noen forhold som det er vanlig reguleres gjennom en aksjonæravtale er:

 • Sammensetning av og saksbehandlingen i styret. Dette kan gjøres for å sikre de store aksjeeierne/aksjeeiergruppene styrerepresentasjon.
 • Stemmerett og vetorett, herunder krav om enstemmighet for styre beslutninger.
 • Omsetningsbegrensninger, f.eks. at nye aksjonærer også må tiltre aksjonæravtalen, forkjøpsrett for eksisterende aksjonærer ved salg, nedsalgsrett (dersom en aksjeeier selger sine aksjer gis de øvrige aksjeeierne også rett til å selge alle eller en proratarisk andel av sine aksjer), salgsplikt (dersom et bestemt antall aksjeeiere krever det skal samtlige aksjeeiere være forpliktet til å selge sine aksjer til en kjøper som har gitt et bud på samtlige aksjer i selskapet).
 • Bindingstid. Begrensinger på gründerne og/eller investorens adgang til å selge aksjer i selskapet, en viss tid eller inntil gitte milepæler er nådd.
 • Konkurransebegrensninger, for eksempel at aksjeeiere ikke har lov til å arbeide eller eierinteresser i konkurrerende selskaper mens de er aksjonærer og i en eventuelt periode etter at de har solgt seg ut.

På grunn av mangfoldet som kan avtales, er det vanskelig å gi eksempel på innhold i en aksjonæravtale som passer alle.

Et viktig styringsverktøy i eierstyring

Sammen med norsk lovgivning og selskapets vedtekter er aksjonæravtalen det viktigste styringsverktøyet for eierstyring på generalforsamlingen og i styret hvor alle viktige beslutninger treffes.

Spesielt for minioritetsinteressene i selskapet, enten det er grunderen som gir fra det aksjemajoriteten eller en investor som går inn i selskapet, er aksjonæravtalen det eneste som sikrer dem at de lovnadene som var gitt i forbindelse med “innsalget” faktisk blir holdt senere. Dette er det noe som altfor mange har fått oppleve alt for sent.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Stiftelsesdokument og vedtekterDet norske aksjemarkedet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Aksje
 • Aksjeselskap (AS)
 • Aksjekurs
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Det norske aksjemarkedet
 • Noterte aksjer
 • Unoterte aksjer
 • Det internasjonale aksjemarkedet
 • Børsen
 • Aksjeindeks
 • Investor relations
 • Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Stiftelsesdokument og vedtekterAksjeeierbok >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret i bedriften
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Å leie lokaler
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Finansiering

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << De magiske prosentsatsene for en grunder og investorEmisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Kapital
 • Egenkapital
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Lån
 • Vurdering av lånesøknaden
 • Finans og finansiering
 • Investeringsavtale
 • Emisjon
 • Emisjonprosessen
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Kapitalkilder: – Potensielle investorer
 • Familie, venner og bekjente som investor
 • Business Angels (forretningsengler)
 • Crowdfunding (folkefinansiering)
 • Offentlige støtteordninger
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelse til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontakt- og presentasjonsfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjonæravtale
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
 • Etableringsfasen til selskapet