Verdinettverk

Verdinettverk betegner en bedrift som skaper verdi ved å koble klienter og kunder som er, eller ønsker å være, avhengige av hverandre


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

verdinettverk

Den tredje og siste verdikonfigurasjonen er verdinettverk, og betegner virksomheter som skaper verdi ved:

“å koble klienter og kunder som er, eller ønsker å være, avhengige av hverandre”.

Typiske virksomheter som har en verdiskapningprosess som er konfigurert som et verdinettverk er:

“Virksomheter som driver formidling av informasjon, penger, produkter og tjenester”.

Viktige kjennetegn ved verdinettverk

  • Mens aktivitetene i verdiverksted er sekvensielt koblet sammen, er aktivitetene i verdinettverk parallelt koblet sammen.
  • Kostnadsdriverne i verdinettverk er skala- og kapasitetsutnyttelse.
  • Størrelse på og sammensetning av kundegrunnlaget og tilknytningspunktene i nettverket er viktige verdidrivere i verdinettverk på grunn av såkalte nettverkseffekter. Med slike effekter øker kundens nytte av tjenesten etter hvert som antallet kunder øker.
  • Verdinettverket formidler samhandling mellom aktørene, hvor verdien ligger i antallet kunder og sammensetningen av kundene (Stabell og Fjeldstad 1998).

Ifølge Haraldsen (2001) har verdinettverket følgende spesielle karaktertrekk:

  • Verdinettverket overtar mellommannens rolle ved å tilby en kommunikasjonskanal som formidler informasjon og tjenester mellom aktørene. Verdien av et slikt nettverk er tilgjengeligheten. Dette står i motsetning til vareproduserende virksomhet, som kan produsere varene for deretter å sette dem på lager, og hvor kunden først betaler ved mottak av produktet.
  • Samtidig er verdien av nettverket antall kunder og sammensetningen av kundemassen. Fenomenet betegnes i økonomisk teori som positiv nettverkseksternalitet. Positiv nettverkseksternalitet skaper nye utfordringer for formidlingsbedriften i form av nøye segmentering. Markedsføringen må derfor regnes som en investering, fordi den er direkte verdiskapende overfor kunden. Markedsføringsfasen vil dermed vare mye lenger enn introduksjonsfasen for et fysisk produkt. Fysiske produkter har en egenverdi allerede ved introduksjonen. Informasjonsutveksling, derimot, kan ikke lagres som halvfabrikata. Verdiskapningen skjer der og da – ved bruk.
  • Typisk er det også at formidlingstjenestene er atskilte og utført parallelt (betalingsformidling, reklame, telefonsamtale, etc.). Leverandørene av slike tjenester kan være gjensidig avhengig av hverandre ved at de i fellesskap kan utvikle et marked. Samtidig kan de være konkurrenter, da det kan være lettere å integrere vertikalt enn horisontalt. Imidlertid trenger leverandørene hverandre for å skape verdi for sitt nivå av tjenester.
  • I et verdinettverk er det andre økonomiske drivkrefter enn i en verdikjede (vareproduserende bedrifter). Disse drivkreftene påvirker både inntekts- og kostnadsbildet. Verdinettverket domineres av faste kostnader, slik at marginalkostnadene for en tjeneste ofte er lave. Stykkpris som eneste grunnlag for intern og ekstern prising er derfor ikke tilstrekkelig. Dette gjør produktlønnsomhetsvurderinger vanskelig og setter fokus på kundelønnsomhet.
  • I et verdinettverk er det heller ingen klare kunde-leverandør-relasjoner verken eksternt eller internt, i motsetning til hva som er tilfellet både i verdikjede og verdiverksted. Av den grunn er også bransjestrukturen betydelig mer kompleks.

Positiv nettverkseksternalitet

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg