Persuasion Knowledge Model

Persuasion knowledge er forbrukers kapasitet til å lære om overtalelse over tid, inkl. hvordan håndterer egne psykologiske aktiviteter

Språket (koding og dekoding) i kommunikasjonsmodellen

Snakker ikke partene det samme språket, er det ikke mulig å kommunisere med hverandre. Kommunikasjonsmodellen må derfor ta hensyn til språket.

Signal i kommunikasjonsmodellen

Signal er en angivelse av hvilken kodetype vi benytter oss av i kommunikasjonsprosessen. Vi skiller mellom fire ulike signal typer

Støy i kommunikasjon

Ytre og indre forhold som forstyrrer og påvirker kodene i kommunikasjonsprosessen slik at dekodingen av budskapet blir forvansket

Kommunikasjonskanal, mediekanal og medium

Med kommunikasjonskanal menes alle mediekanaler som kan benyttes til å løse virksomhetens kommunikasjonsoppgaver.

AIDA – og AIDAS – modellen

AIDAS - modelle er verdens eldste kommunikasjonsmodell og viser hvilke kommunikasjonseffekter som må overvinnes i all kommunikasjon for å nå et definert kommunikasjonsmål.

WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)

Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.

Sender og mottaker i kommunikasjonsmodellen

For at kommunikasjon skal kunne oppstå trenger vi en sender, et budskap og en mottaker. Vi ser her på sender og mottakeren sin betydning.

Becker sin mosaikkmodell for kommunikasjon

Modellen beskriver kommunikasjonen som en dynamisk prosess, og har som mål å redusere begrensningene til de lineære modellene.

Dance spiralformede modell for kommunikasjon (Dance Helical Model of Communication)

Modellen er ment som en forbedring av de lineære og sirkulære modellene ved å påpeke at kommunikasjon endrer folk.

Barnlunds transaksjonsmodell for kommunikasjon

I 1970 formulerte Barnlund sin transaksjonsmodell for kommunikasjon som et forsøk på å overvinne begrensingene til de tidligere modellene.

Kommunikasjonsmodell

I denne artikkelserien vil du lære hva en kommunikasjonsmodell er og hvilke ulike kommunikasjonsmodeller som finnes.

Tilbakemelding i kommunikasjonsprosessen

Tilbakemeldingen er sentral i alle kommunikasjon, da det er umulig å vite om mottakeren har forstått budskapet før vi får en tilbakemelding.

Den lineære kommunikasjonsmodellen

En modell som forklarer hva som må til for å overføre et budskap fra en sender til en mottaker. Vi går her igjennom modellen steg for steg.

Hierarki av effekter

Modellen viser hvordan reklame påvirker forbrukernes beslutning om å kjøpe eller ikke kjøpe et bestemt produkt eller tjeneste.

SOR modellen (Stimulus Organism Response Theory)

SOR er en forkortelse for: Stimulus (S), Organisme (O) og Reaksjon (R). Modellen kalles også for Stimulus Organism Response Theory.

Den tegnorienterte kommunikasjonsmodellen

Kommunikasjonsmodeller som viser på hvilken måte meningen oppstår og hvordan tegnene får et meningsfullt innhold.

Osgood-Schramm modell for kommunikasjon

Osgood-Schramm modellen for kommunikasjon kalles også for Encode-Decode modellen for kommunikasjon. Dette er en syklisk kommunikasjonsmodell, der kommunikasjonen er en sirkulær prosess bestående av toveis kommunikasjon.

Merkekjennskap og kjennskappyramiden

Kjennskapspyramiden er en kommunikasjonsmodell som måler kjennskapen til en virksomhet, merke eller produkt.

Push- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon)

Hva er forskjellen mellom trykk- og trekk-prinsippet, eller push- og pull-strategier som det også kalles. Her går jeg gjennom begrepene.

Informasjonskilden avgjør budskapet troverdighet

Informasjonskilden avgjør ofte budskapets troverdighet, og må derfor inkluderes i den lineære kommunikasjonsmodellen.