Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 7 av 13 artikler om Opsjoner

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter

Samspillet mellom aksjer og opsjoner er spesielt egnet til å begrense investorens kursrisiko. Med opsjoner har aksjeinvestorer en unik mulighet til å sikre sine aksjer mot verdifall eller øke avkastningen på aksjene i stille perioder. De mest benyttede kombinasjonene i dette henseende er:

 • “protective puts”
 • “covered calls”

Protective puts (beskyttende salgsopsjoner)

Beskyttende salgsopsjoner vil si:

– Kjøpe aksjer og samtidig kjøpe salgsopsjoner

En protective put er kjøp av salgsopsjoner når man allerede eier de underliggende aksjene. Investoren gjør en slik kombinasjon dersom han ønsker å beskytte seg mot et kortsiktig fall i aksjekursen. På den måten vil investoren sikre en minimumspris på aksjene sine samtidig som han ikke går glipp av gevinstpotensialet ved en kursstigning på aksjen.

En investor som eier 1000 ABC-aksjer med kurs 90, mener det er en fare for at kursen på ABC vil oppleve et midlertidig fall i den nærmeste perioden. For å sikre seg mot et eventuelt verdifall, kjøper han derfor 10 at-the-money salgsopsjoner på ABC-aksjen, dvs. ABC90SALG, for kr 7 pr aksje, eller totalt kr 7.000.

Avkastningskurven viser at ved aksjekurser under 90 vil salgsopsjonene stige i verdi, mens verdien av aksjene faller. Hans nettotap vil derimot aldri bli større enn kr 7, dvs. det han betalte for salgsopsjonene, fordi tapet på aksjene i det vesentlige oppveies av den økte verdien på salgsopsjonene.

På aksjekurser over 90 vil investoren tape på salgsopsjonene som da ikke vil ha noen verdi. Dette tapet vil derimot oppveies av aksjenes økte verdi. Gevinsten reduseres derfor bare med opsjonspremien på kr 7 pr aksje og gevinstpotensialet vil således være ubegrenset. Break even for posisjonen oppnås ved aksjekurs kr 97, dvs. når gevinsten på aksjene oppveier utlegget til salgsopsjonene.

Ser man nærmere på avkastningskurven for totalposisjonen ser man at den ligner mistenkelig på avkastningskurven for en kjøpt kjøpsopsjon. Faktisk er det slik at ved å kjøpe en salgsopsjon når man eier de underliggende aksjene, kjøper man egentlig en kjøpsopsjon. Denne såkalte syntetisk kjøpte kjøpsopsjon er derfor det samme som en protective put.

Covered calls (dekkede kjøpsopsjoner)

Dekkende kjøpsopsjoner vil si:

– Kjøpe aksjer og samtidig utstede kjøpsopsjoner.

En covered call er utstedelse av kjøpsopsjoner når man eier de underliggende aksjene. Investoren vil gjøre dette dersom han tror at aksjen skal stå stille eller stige svakt. På den måten vil han kunne øke avkastningen på sine aksjer i en stille periode. I tillegg til muligheten for økt avkastning på aksjene, oppnår investoren også en viss sikring mot kursfall i aksjen.

En investor som eier 1000 ABC-aksjer, tror at ABC-aksjen skal holde seg stabil eller stige svakt fra dagens kurs på kr 90 i den nærmeste perioden. Han utsteder derfor 10 at-the-money kjøpsopsjoner på ABCaksjen, dvs. ABC90KJØP, og mottar kr 9 pr aksje, eller totalt kr 9.000.

Avkastningskurven viser at på aksjekurser under 90 vil investoren beholde den mottatte opsjonspremien for kjøpsopsjoner fordi de ikke vil bli innløst. Derimot vil han tape på aksjene sine, men dette tapet vil bli redusert av den mottatte opsjonspremien. Investoren vil ikke få noe nettotap før aksjen faller under 81 som er break even for kombinasjonen. Kombinasjonen vil derfor virke som en buffer mot tap i et fallende marked.

På aksjekurser over 90 vil kjøpsopsjonen bli innløst, men tap vil ikke oppstå før ved aksjekurser over 99, dvs. innløsningskursen pluss opsjonspremien. Derimot vil han tjene på aksjene når kursen er over 90. Gevinsten på aksjene vil oppveie tapet på kjøpsopsjonene slik at nettogevinsten vil bli den mottatte opsjonspremien på kr 9 uansett hvor mye aksjen stiger. Kombinasjonen er ikke så gunstig dersom aksjekursen stiger over 99 fordi investoren da kunne tjent mer ved kun å sitte med aksjene. Dersom han ikke hadde utstedt kjøpsopsjonene og aksjekursen hadde steget til 110, ville han ha tjent kr 20 pr aksje mot kr 9 i kombinasjonen. Investoren får altså ikke både i pose og sekk ved å gjøre covered calls fordi den reduserte risikoen motsvares av redusert gevinstpotensiale.

Ved aksjekurser under kr 99 vil altså denne kombinasjonen være bedre enn kun å sitte med aksjene. Avkastningen på kombinasjonen vil være 10% høyere enn på aksjene. Hvis investoren gjør covered calls løpende over 1 år, vil avkastningen på porteføljen sannsynligvis bli langt bedre enn hvis han ikke utsteder kjøpsopsjoner.

Når man ser nærmere på avkastningskurven for totalposisjonen, ser man at den ligner avkastningskurven for en utstedt salgsopsjon. Faktisk er det tilfelle at en covered call tilsvarer en utstedt salgsopsjon. Denne såkalte syntetisk utstedte salgsopsjonen er derfor det samme som en covered call.

Du leser nå artikkelserien: Opsjoner

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Opsjon kombinasjonerArbitasje >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Opsjoner
 • Kjøpsopsjoner (CALL)
 • Salgsopsjoner (PUT)
 • Opsjonspremien (kursen på opsjonen)
 • Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner
 • Opsjon kombinasjoner
 • Opsjonssikring og avkastning
 • Arbitasje
 • Forwards og futures
 • Swaps
 • Warrants
 • Skatt på opsjoner, forwards og futures
 • Opsjonsbasert analyse og -verdsettelse
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.