Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 13 av 41 artikler om Situasjonsanalyse

databehov

Når problemet er definert og analysens rammebetingelser er kartlagt, er neste logiske steg å identifisere analysens databehov. Still deg selv følgende spørsmål:

Hvilken informasjon trenger jeg for å analysere problemstillingen, hvilken informasjon har jeg og hvilken informasjon trenger jeg å samle inn før jeg kan begynne analysen?

Dette gjøres ved å foreta følgende “matematiske” beregning:

  Hvilke data trenger du for å kunne å kunne belyse og besvare problemstillingen?
– Hvilke data har du allerede?                                                                               
= Hvilke data må du skaffe tilveie gjennom situasjonsanalysen

Databehovet er situasjonsbestemt

Siden det er stor forskjell på å gjennomføre en situasjonsanalyse som skal danne grunnlaget for utformingen av en forretningsplan i forhold til en organisasjonsplan, vil situasjonsanalysens databehov alltid være situasjonsbestemt. Det er derfor umulig å komme med konkrete oppramsinger over hvilket data som må samles inn i forbindelse med en situasjonsanalyse. Databehovet vil alltid være avhengig av:

 • valg av perspektiv, entropologi, ontologi og paradigme betraktninger
 • teoriene og hypotesene vi tror på eller ønsker å undersøke holdbarheten av
 • din egen kompetanse (kunnskaper og erfaringer), faglige ståsted og persepsjon
 • tilgjengelige ressurser (tid og penger) og rammebetingelser
 • entropien (usikkerheten i beslutningssituasjonen)
 • markeds- og konkurransesituasjonen
 • konsekvensene av beslutningene som skal tas
 • forskningsdesign, utvalgsplan og og dataanalysemetoder

Arbeidsmodell for kartlegging av databehov

For å kartlegge ditt databehov anbefaler at jeg at du følger denne arbeidsmodellen: 

1. Problemdefinisjon – Hva er problemet ?
(Hovedproblem, beslutningsproblem og undersøkelsesproblem)

2. Hvilken informasjon trenger vi får å løse problemet ?
(Primærdata /sekundærdata, kvalitative/kvantitative data)

3. Hvilke enheter trenger vi informasjon om ?
(Individer, grupper, organisasjoner, fylker, nasjoner o.l.)

4. Hvilke variabler ved enhetene trenger vi informasjon om ?
(en-dimensjonale/fler-dimensjonale, uavhengige/mellomliggende/avhengige, bakgrunn-,
atferds-, holdnings-, livsstil-, sosiologiske-, sosio-økonomiske variabler)

5. Hvilke verdier kan vi måle disse variablene i ?
(Dikotome-, diskontinuerlige- og kontinuerlige variabler, nominal-, 
ordinal-, intervall- og forholdstall nivå)

Siden vi allerede har definert problemet og problemstillingens nøkkelbegreper, kan vi gå rett over til punkt 2 og 3. Her gjelder det liste opp hvilke undersøkelseenheter du trenger informasjon om, og de egenskapene ved undersøkelseenhetene  som det er viktig å få data om for å kunne belyse problemstillingen.

Du leser nå artikkelserien: Situasjonsanalyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Synkron og diakron analyseHvilke enheter og variabler må inngå i en situasjonsanalyse? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Situasjonsanalyse
 • Hvordan gjennomføre en situasjonsanalyse?
 • Pilotundersøkelse
 • Hovedundersøkelse
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysen
 • Forskningsbudsjett
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene
 • Valg av problemstilling til situasjonsanalysen
 • Synkron og diakron analyse
 • Situasjonsanalysens databehov
 • Hvilke enheter og variabler må inngå i en situasjonsanalyse?
 • Interessentkart
 • Hvilken informasjon må samles inn i en situasjonsanalyse?
 • Valg av forskningsdesign og analyseplan
 • Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Situasjonsanalysens dataanalyse
 • Corporate Goverment analyse
 • Ressurs som konkurransefortrinn
 • KIKK modellen
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse
 • Verdiskapningsprosessen
 • Verditilbud analyse
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • GAP modellen (GAP analyse)
 • Profilkart
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Segmentanalyse
 • Cluster-analyse
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Diamantanalyse
 • Prognosering
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Feilkilder og usikkerhet ved situasjonsanalyser
 • Situasjonsanalyse og rapportskriving
 • Oppfølging av situasjonsanalysen