Norges ledende e-læringsportal

SISTE NYTT

Bedriftsdemokrati og medarbeiderdeltakelse

I det senere har deltakelse blitt sett på som en viktig faktor for å øke konkurranseevnen. Vi ser her på hvordan deltagelse gjør dette.

Lederens rolle i endringsprosessen

Endringsledelse krever oppmerksomme ledere, hvor ledelsesformen i stor grad avgjøres av hvilket perspektiv eller fortolkningsramme vi inntar i forhold til organisasjonen.

Endringsmodeller

En gjennomgang av hvilke endringsmodeller som finnes og hvilke som er mest egnet brukt i endringsledelse

Den klassiske idélære

Alt som finnes, alt som kan være gjenstand for menneskets sanser – er kopier eller modeller av idealer som forefinnes i en verden som ikke kan være gjenstand for sansene våre.

Metafysikk

Metafysikk er læren om universets og eksistensens fundamentale natur. Her går vi kort igjennom prinsippene.

Drivkrefter og motkrefter i endringsprosessen

Styrkeforholdet mellom drivkrefter og motkrefter avgjør om det skjer endringer. Kreftene manifesterer seg gjennom menneskene som er for eller mot endring.

Venner og bandwagon – effekt

På hvilken måte påvirker venner vår atferd?. I denne artikkelen ser jeg nærmere på dette.

Handlingskompetanse

Ordet handlingskompetanse kan deles i ordene handling og kompetanse.

Phronesis (klokskap)

innsikt i hvordan noe bør være, og den som har innsikt i hvordan ting bør være, kan også handle slik det bør handles til det beste for seg selv og samfunnet

Konstruktivisme

Konstruktivismen er både en læringsteori og en kunnskapsteori, men primært er konstruktivismen en kunnskapsteori.

MEST LEST!

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

Moral og etikk

Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

Konkurrentalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet

De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.

Beregning av sosiale kostnader

Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.

Direkte- og indirekte kostnader

Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

Forskningsdesign

Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

Sosialiseringsprosessen

Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

Siste artikkelserier

  wp-content/uploads/detaljpresentasjon-300x264.jpeg

  Presentasjonsteknikk

  En gjennomgang av hvordan du gjennomfører en presentasjon, hvilke presentasjonsteknikker som finnes og hva du må huske på i denne forbindelse.

  Antall artikler: 6 artikler

  wp-content/uploads/oppsigelse-1024x576.jpg

  Oppsigelse

  I denne artikkelserien tar vi for oss hvordan en virksomhet kan si opp ansatte eller nedbemmanne i tråd med gjeldende lover og regler.

  Antall artikler: 11 artikler

  wp-content/uploads/provetid.jpg

  Ansettelse

  I denne artikkelserien går vi igjennom ansettelseforløpet og hvilke krav som stilles til arbeidsgiveren ved ansettelse av medarbeidere.

  Antall artikler: 16 artikler