Norges ledende e-læringsportal

Siste nytt

Lederoppgaver

Hvilke lederoppgaver en leder har er situasjonsbestemt og avhengig av hvilket ledernivå lederen er på og hvilken lederrolle de prøver å fylle.

META produktet (merkevare og posisjonering)

Det metafysiske produktet er alt som omgir et produkt og som vi ikke kan ta på. Våre følelser, preferanser, verdier, tanker, assosiasjoner, opplevelser o.l.

Bygg den hybride-verdikjeden på systemanalytisk verdiledelse

Systemanalytisk verdiledelse er en ledelseverktøy som er utviklet for å gi ledere ...

Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen

Den historiske utviklingen innen økonomisk tenkning deles opp i følgende perioder tidlig pre-klassisk tenkning, pre-klassisk tenkning, den klassiske perioden, nyklassisk økonomi og moderne økonomi

Viktige verdiskapningsprosesser

En gjennomgang av de viktigste del-prosessene i verdiskapningsprosessen som skaper virksomhetens produkter og tjenester.

Kvalitetshjulet og PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Kvalitetshjulet, også kjent som PDCA-syklusen (Plan-Do-Check-Act), er en modell for å kontrollere og forbedre prosesser i organisasjonen.

Great Man teori

Great Man-teorien kom i 1840 og regnes som den første reelle ledelsesteorien. Dette fordi den beskriver hva som er en god leder.

Total kvalitetsledelse (TQM)

Total kvalitetsledelse er en helhetlig ledelsesfilosofi som fokuserer på kontinuerlig forbedring av prosesser gjennom involvering av alle.

Six Sigma

Metodens målsetning er å eliminere uønskede hendelser og redusere variasjon i en prosess som fører til uvanlige svingningsmønstre.

Mest lest!

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

Konkurrentanalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.