Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en samtale?

Jan Svennevig (1995:56) definerer samtale som:

«en muntlig tekst som skapes fortløpende av to eller flere personer i samarbeid».

Samtalens betydning for oss

Samtaler er viktig for at mennesker skal forstå hverandre, og for å kunne beskrive hva vi tenker og føler til andre. De er også essensielle for å kunne lære, forstå, reflektere, sosialisere, endre oss og løse konflikter for å ha nevnt noe.

Mercers forskning (2000) viser også at når barna ble hjulpet til å forstå hvordan de kan
bruke samtaler som et redskap for læring og problemløsning, økte kvaliteten på arbeidet deres, både i gruppearbeid og individuelt. Elevene jobbet lengre med oppgavene og flere i
gruppa bidro. Kvaliteten på samtalene økte, blant annet ved at elevene begrunnet mer. Samtalene har dermed stor betydning for vår evne til å lære og reflektere over det vi har lært. Dette fordi ved å utnytte vår trang til å snakke med andre om våre opplevelser blir det mulig for oss å se flere perspektiver og forstå flere sider ved et fenomen. 

Hva kjennetegner en samtale?

En samtale er en dialog mellom to eller flere personer. Et samarbeidsprodukt, hvor ingen av deltakerne kan «diktere utviklingen». Dette fordi deltakerne i samtalen er avhengige av hverandre for å «få gjennomført det de ønsker». Det deltakerne kan gjøre er å påvirke kursen og innholdet, men ikke resultatet. Prosessen kan kalles en forhandling, hvor enhver replikk må tolkes i sammenheng med den replikken den gir respons på og gir opphav til senere.

Säljö (2001) sier at «Det som holder en samtale sammen, er nettopp at vi gir og mottar mening i tråd med visse felles spilleregler, at vi tenker som en gruppe». Per Linell (2011) hevder at det nettopp er dynamikken i en samtale som gjør at andres perspektiv kan berike ens eget, og på den måten kan anses som at man tenker høyt sammen.

Samtaledeltakerne kan sies å fungere som «ett team som tänker och  pratar fram tankar som individerna inte själva så lätt hade kunnat åstadkomma» (Linell, 2011:62).

Liv Aksnes (2016:24) beskriver det å delta i en samtale som å konsentrere seg, lytte intenst og reflektere over det en hører, for å kunne ta stilling og gi respons. Det er å utvikle egne resonnement, men også å utveksle kunnskaper og meninger og lære av hverandre.

Samtaleformer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.