Domene og webhotell fra OnNet.no

Konfliktårsaken driver konfliktløsningen

For å løse en konflikt må vi se løsningen i sammenheng med årsaken til konflikten. Dette for å sørge for at grunnlaget (årsaken) for konflikten blir eliminert på en tilfredsstillende måte gjennom løsningen som velges. Virkemidlene vi bruker for å løse konflikten drives derfor av årsaken til konflikten.

Siden det finnes mange ulike konflikttyper som forklarer hva årsaken til en konflikt er, finnes det også mange måter å løse en konflikt på. Hvordan vi løser de ulike konflikttypene kan kort oppsummeres slik:

  1. Persepsjon konflikter – løses gjennom en dialog hvor alle involverte parter blir bedt om å sette seg inn i skoene til hverandre og at de blir enige om en felles tolkning av det som skaper konflikten. Resultatet blir at partene får en felles forståelse av problemstillingen, mulighetene og truslene.
  2. Personlige konflikter (relasjonskonflikter) – løses gjennom åpen kommunikasjon og aktiv lytting hvor partene får tid til å snakke sammen og lytte til hverandres versjoner, forventninger og behov. Her kan det ofte være hensiktsmessig å bringe inn en mekler. Resultatet blir at partene får større forståelse for den andres situasjon, empati og selvinnsikt.
  3. Verdikonflikter – må håndteres og løses gjennom dialog, hvor partene forsøker å forstå hverandres rasjonalitet, samtidig som de har respekt for hverandre og innser at de vektlegger ulike verdier. Krever en åpen kommunikasjon hvor partene lytter til hverandre i stedet for å forsøke å overbevise hverandre, hvor fokuset er rettet mot å finne alternative løsninger som begge parter kan akseptere.
  4. Interessekonflikt – løses gjennom informasjon, forhandlinger og kompromisser. Resultatet blir at partene får istand en avtale begge parter kan leve med.
  5. Sakskonflikter – løses gjennom dialog og problemløsning, hvor resultatet blir at partene blir enige om en løsning.
  6. Strukturkonflikter – løses gjennom organisasjonsendringer og organisasjonsutvikling. Resultatet blir at strukturen blir endret.

Konfliktformen og konflikttypen legger dermed føringen for hva som er den beste måten å håndtere og løse konflikten på.

Hvordan løse de seks vanligste årsaken til konflikter?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.