Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler om Personlig økonomi

Lese tid (240 ord/min): 9 minutter

For å sikre sin egen økonomiske fremtid trenger vi alle flere ulike typer forsikringer. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke du trenger for å sikre din egen økonomiske fremtid.

Hva er en forsikring?

Forsikring er en måte å sikre seg (Wikipedia):

økonomisk ved tap av eiendeler ved skade eller tap på et forsikringsobjekt eller helse.

Rent teknisk er en forsikring en deling av risiko mellom flere forsikringstakere gjennom f.eks. et forsikringsselskap. Hver enkelt forsikringstager (du) betaler en mindre forsikringspremie som sammen med andres tilsvarende forsikringspremier blir til et fond som benyttes til å betale erstatninger til de forsikrede (deg).

Offentlig og privat forsikring

Vi skiller mellom offentlig og privat forsikring:

 • Offentlig forsikring – en forsking myndighetene har gitt folketrygdloven for å sikre liv og helse til alle landets borgere eller rettere sagt de borgerne som omfattes av denne offentlige forsikringen. Eksempler på offentlige forsikringer i Norge er sykepenger og uføretrygd. 
 • Privat forsikring – en forsikring som tilbys av de private forsikringsselskaper i form av ulike typer skade- og personforsikring.

De offentlige forsikringene er det lite du kan gjøre med, men de private må du inngå selv og er det som til syvende og sist avgjør hvor godt du er forsikret mot økonomiske uhell og helsemessige skader.

Skadeforsikring og personforsikring

Det finnes en mengde ulike private forskinger. Et grovskille er å gruppere disse forsikringene inn i skadeforsikring og personforsikring. Forskjellen mellom dem kan forklares slik:

Skadeforsikring dekker:Personforsikring dekker:

– Skade eller tap av ting

– Rettigheter eller andre fordeler

– Erstatningsansvar eller kostnader

– Andre ting som ikke er personforsikring

– Tap av verdier ved død

– Tap av verdier ved ulykke

– Tap av verdier som følge av sykdom som ikke er yrkesrelatert

Skadeforsikringer

Skadeforsikring benyttes for å forsikre eiendeler som f.eks. kjøretøy, båt, bolig, o.l. Yrkesskadeforsikring er også en skadeforsiking selv om det er en forsikring av personer. De vanligste forsikringene i denne kategorien er:

 1. Kjøretøy forsikring – alle som har et kjøretøy (bil eller mc) må ha en kjøretøy forsikring. Denne forsikringen kan bestå av en eller flere elementer. Alle kjøretøyer må ha ansvarsforsikring slik at skade som kjøretøyet forårsaker er dekket. Hvis et kjøretøy ikke har ansvarsforsikring, blir kjøretøyet begjært avskiltet. I tillegg kan man ha forsikring mot skade som man selv påfører sitt kjøretøy. Dette kalles kasko. Kasko dekker også tyveri og andre skader som blir påført kjøretøyet. Har du bobil, tilhenger, snøscooter eller andre kjøretøy må du tegne individuelle kjøretøy forsikringer for dem.
 2. Boligforsikring – alle som har en bolig trenger en boligforsikring. En forsikringstypen som også kan deles inn i flere kategorier. Fullforsikring dekker både selve bygget og innbo. I borettslag og sameier tegner man en felles forsikring for selve bygningen. Da må beboerne selv tegne en innboforsikring som dekker alt innbo mot uhell, brann og tyveri. Søler du kaffe over den nye PC-en eller mobilen blir stjålet, er dette dekket. 
 3. Hytteforsikring – sikrer hytten eller fritidsboligen mot skader, f.eks. fra skadedyr, brann og naturkatastrofer. Gjør at du ikke plutselig får uventede utgifter på din fritidsbolig.
 4. Sjøforsikring – har du et båt trenger du en sjøforsikring som er en fellesbetegnelse for forsikring av skip/båter. Skadeforsikringen for skip kalles kaskoforsikring, og gir dekning ved skade og totaltap, i tillegg til dekning for kollisjonsansvar. For øvrig dekkes ansvar av en særskilt ansvarforsikring, ofte omtalt som P&I-forsikring (Rederansvarsforsikring). Øvrige former for sjøforsikring er tidstapsforsikring og kasko- og fraktinteresseforsikring.
 5. Reiseforsikring – er en forsikring du trenger hvis du skal ut å reise. Forsikringen dekker alt du måtte miste på ferien, sykehusopphold på grunn av sykdom eller ulykker, medisiner og de fleste andre økonomiske forhold reisen kan medføre. Hver tiende reisende opplever årlig tap etter ulykke, sykdom eller stjålet/mistet bagasje på ferieturen. Du tar derfor en stor sjanse hvis du reiser uten forsikring.
 6. Verdiskade forsikring – en forsikring som anbefales hvis du har verdifulle eiendeler som du ofte tar med deg ut av huset, slik som PC, kamera, smykker og bunad. Den gjelder 24 timer i døgnet, i hele verden og for alle typer skader.​

Hver imidlertid klar over at forsikringen ikke dekker alle typer skader. I utgangspunktet dekkes skadehendelser som kalles “plutselig og utilsiktet skade“. Det betyr det at skader som skyldes slitasje, misbruk, manglende vedlikehold eller grov uaktsomhet, ikke dekkes.

For at boligforsikringen skal gjelde må boligen være låst for uvedkommende. Det betyr at tyveriforsikringen ikke gjelder for ulåste boliger og definerte fellesrom. idere er det krav om at nøkkel ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

Personforsikring

Det finnes flere typer pensjonsforsikringer. Her er det vanlig å skille mellom:

 1. Livsforsikring er forsikring av personers fremtidige økonomiske situasjon. Forsikringen gir en engangsutbetaling til forsikredes etterlatte ved dødsfall. For de fleste anbefales det at man tegner en slik forsikring, i kombinasjon med en pensjonsforsikring. Her gjelder det å tegne forsikringen mens man er ung og frisk. Har man fått påvist sukkersyke, hiv, hjerte- og karproblemer, kreft e.l. sykdommer kan man ikke tegne en livs- eller helseforsikring, da sjansene for at man skal dø eller medføre utbetaling av forsikringspenger anses for høy av forsikringsselskapene. 
 2. Helseforskring – en forsikring som gir deg tilgang til de beste private sykehusene og spesialistene i Norge og Europa. Du unngår også å stå i de lange helsekøene ved at de gir deg en tidsgaranti for hvor lang tid det skal gå før du får hjelp. Forsikringen kan du kjøpe fra du er 18 til 75 år, og sikrer at du slipper å betale for helsetjenestene du måtte trenge.
 3. Pensjonsforsikring er en måte man kan spare slik at man får mer utbetalt som pensjonist enn det som folketrygden vil gi. Dette er en investering der forsikringsselskapet forvalter midlene inntil spesifisert utbetalingsdato. En forsikring alle bør tegne for å sikre alderdommen sin, da den offentlige alderspensjonen ikke er tilstrekkelig for de fleste.
 4. Uførepensjon er en forsikringsytelse som man tegner i tilfelle man skulle bli ufør på en slik måte at man ikke lenger kan være i normalt, lønnet arbeid. Denne type ytelse kommer i tillegg til tilsvarende ytelse fra folketrygden og er å anbefale hvis man befinner seg i en faresone, da den offentlige uførepensjonen er svært lav.
 5. Ulykkeforsikring er en forsikring som gir deg trygghet hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke. Forsikringen kan kjøpes frem til fylte 75 år og beholdes livet ut. Du får utbetalt dobbel erstatning dersom en ulykke fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet.
 6. Dødsrisikoforsikring er en ytelse som man kan tegne slik at etterlatte vil få et beløp hvis en person dør, uansett årsak – selv selvmord – men det er 12 måneders karenstid på sistnevnte.
 7. Gjeldsforsikring og individuell kapitalforsikring – er en forsikring for å unngå at du og familien din får økonomiske problemer med å betjene gjelden dersom inntekten reduseres eller bortfaller gjennom dødsfall eller uførhet. Velger man en gjeldsforsikring, må forsikringssummen gå til å nedbetale gjelden. Ved en individuell kapitalforsikring kan man selv bestemme hvordan man vil bruke forsikringssummen. 
 8. Graviditetsforskring gir deg tilgang til helsepersonell under svangerskapet og økonomisk støtte hvis barnet blir født med en alvorlig medfødt sykdom eller blir utsatt for en ulykke. Forsikringen kan også inkluderer en spedbarnsforsikring som gjelder frem til barnet er f.eks. 6 måneder gammel.
 9. Tannforsikring er en forsikring som sikrer tennene dine og er å anbefale siden det offentlige dekker lite av tannlege utgifter. Du betaler en fast pris årlig, og får dekket vanlige tannbehandlinger. Forsikringen kan kjøpes fra du er 20 til 70 år, og du kan beholde den til du er 75 år. 
 10. Hund og katteforsikring er en forsikring som dekker ditt kjæledyr ved at forsikringen dekker alle veterinærutgifter livet ut for hunden eller katten, samt kostnadene som oppstår hvis kjæledyret skulle forsvinne eller noe annet skulle oppstå. Normalt må du betale en egenandel her.

Hva som nøyaktig dekkes av de ulike forsikringene varierer til dels fra selskap til selskap. Du må derfor ta kontakt med de ulike forsikringsselskapene som finnes for å finne nøyaktig hva de tilbyr i sin forsikring for å kunne sammenligne dem.

Forsikring via jobben

De fleste har også ulike forsikringer gjennom jobben gjennom ulike personalforsikringer.

Alle arbeidsgivere må ifølge loven tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Det går også an å ha andre forsikringer, slik som for eksempel gruppelivsforsikring, helseforsikring og reiseforsikring for de ansatte. Du bør selv sjekke med jobben din hvilke forsikringer de har tegnet for deg, slik at du ikke betaler for de samme forsikringene selv.

Du bør også sjekke akkurat hvilke vilkår og utbetalinger som gjelder for forsikringene du har gjennom jobben. Er du misfornøyd med beløpene som vil bli utbetalt hvis du blir skadet på jobb, bør du vurdere om du skal tegne en ekstra forsikring på egenhånd.

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen dekker tap, utgifter og erstatning i forbindelse med sykdom eller skade som har oppstått som følge av jobben din. Dette innebærer at forsikringen skal dekke tap av inntekt. samt utgiftene som oppstår som følge av skaden. Den skal også dekke tap av fremtidig arbeid og fremtidige utgifter, i tillegg til å gi erstatning til de etterlatte.

Yrkesskadeforsikring skal også gi den skadede noe som kalles menerstatning. Dette er en erstatning for tap av livsutfoldelse og livsnytelse som ikke kan måles i penger. Menerstatning skal dermed dekke tap av livskvalitet som man ikke kan sette en prislapp på. Den kommer i tillegg til erstatningen som skal dekke de økonomiske tapene.

Gruppelivsforsikring

Mange arbeidsplasser har gruppelivsforsikring. Dette er en type forsikring som gir familien din eller andre etterlatte en engangsutbetaling dersom du dør før pensjonsalder. Det er med andre ord en forsikring som gir en ekstra trygghet til dine nærmeste. Den kan være spesielt viktig hvis du er hovedforsørger av familien din.

Det er som regel mulig å fortsette denne forsikringen etter at man slutter i stillingen. Siden en gruppelivsforsikring kan ha gode vilkår og gi deg en ekstra trygghet, så kan det lønne seg å sjekke ut denne muligheten hvis du skal bytte jobb.

Pensjonsforsikring

En lovpålagt forsikring alle arbeidsgiverne i dag er pålagt å tegne for sine ansatte for å gi dem en tilleggsforsikring til den offentlige alderspensjonen de får fra staten når de fyller 75%. Denne pensjonsforsikringen beregnes månedlig og inngår som en del av ditt lønnsgrunnlag.

Siden den offentlige alderspensjonen allerede er svært lav og siden all fornuft tilsier at dagens pensjonsregler og beløp kommer til å bli kraftig endret i negativ forstand i årene som kommer som et resultat av den kommende eldrebølgen er det stadig viktigere for den enkelte å selv tegne sin pensjonsforsikring hvis den offentlige i kombinasjon med pensjonsforsikringen gjennom jobben ikke gir tilstrekkelig pensjonsgrunnlag for deg når du når ønsket pensjonsalder.

Hvilke forsikringer trenger du?

Hvilke forsikringer du trenger er avhengig av din livssituasjon og hvor stor økonomisk risiko du er villig å ta. 

Forsikringer er dyre, så du ender opp med å måtte velge ut de mest nødvendige i forhold til hvilken risiko du er villig til å ta. Her må du vurdere kostnaden opp mot sjansene for at dette skal oppstå og konsekvensene av at dette fenomenet oppstår.

Har du kjøretøy, bil, motorsykkel eller båt, er du pliktig å ha ansvarsforsikring. Er gjenstanden svært dyr bør du vurdere å også tegne kasko eller del-kasko. For å unngå katastrofale konsekvenser ved brann, tyveri, vannlekkasjer og naturkatastrofe trenger du også hus- og innboforsikring (boligforsikring). Når du er ute å reiser trenger du en reiseforsikring, da dette er en rimelig forsikring mot dyre forhold som kan oppstå mens du er på reise. 

På personforsikring fronten trenger du helst en god livs- og helseforsikring i kombinasjon med en uføre- og pensjonsforsikring for å sikre deg mot de dramatiske økonomiske konsekvensene som kan oppstå hvis din yrkes- eller helsesituasjon endrer seg dramatisk.

For å avgjøre hvilken risiko du er villig til å ta og hvilken risiko du ønsker å eliminere gjennom å tegne en forsikring mot forholdet viser vi til artikkelserien om “Risiko- og sårbarhetsanalyse” hvor vi går grundig igjennom risikovurderingen. 

Dobbeltforsikring

Betaler du for forsikring til to ulike forsikringsselskaper for den samme risikoen er du dobbeltforsikret. Blir du ufør og har to ulike uføreforsikringer i to ulike selskaper, får du uføreerstatning fra begge selskapene. Dette gjelder ikke for eiendeler. Mister du din mobiltelefon og har en mobilforsikring hos to forsikringsselskaper, kan du kreve erstatning i kun ett av selskapene.

Kilder:

 • https://no.wikipedia.org/wiki/Forsikring
 • https://forsikringer.no/guide-til-forsikring
Du leser nå artikkelserien: Personlig økonomi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Alt du bør vite om kredittvurderinger og hvordan de påvirker økonomien dinReiseforsikring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlig økonomi – grunnmuren for din økonomiske fremtid
 • Når er du gammel nok til å styre egen økonomi?
 • Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid
 • Studielån og stipend
 • Personlig budsjett og regnskap
 • Sparing
 • Lån
 • Kausjonist
 • Alt du bør vite om kredittvurderinger og hvordan de påvirker økonomien din
 • Forsikring: Hvilke trenger du?
 • Reiseforsikring
 • Parforhold og samboeravtale
 • Særeie og ektepakt
 • Uførhet (uføretrygd og uføreforsikring)
 • Døden: Hva skjer med din familie når du går bort?
 • Arv og arveregler
 • Testament
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Barnepensjon
 • Gjenlevendepensjon
 • 3 gode råd for å bedre din privatøkonomi som student
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.