Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 4 av 19 artikler om Kostander

For en bedrift som produserer eller selger flere produkter er det en viktig del av kostnadsanalysen å finne frem til hvilke kostnader de enkelte produktene påfører bedriften.


Hva er en kostnadsbærer?

Dette har betydning i forbindelse med kostnads kontroll, da det kan være aktuelt å øke produksjonen av produkter som medfører relativt lave kostnader og redusere eller kutte ut produksjonen av produkter som påfører bedriften høye kostnader. Videre har det betydning i forbindelse med prissetting fordi hvert enkelt produkt bør bære de kostnadene de medfører. Bedriftens produkter, tjenester og aktiviteter får derfor ofte betegnelsen kostnadsbærere.

Hva er en direkte og indirekte kostnad?

En del av denne analysen gjøres ved å gruppere kostnadene i direkte og indirekte kostnader.

kostnader

Direkte kostnader er kostnader som kan føres direkte tilbake til kostnadsbærerne, mens indirekte kostnader er kostnader som ikke kan relateres direkte til en kostnadsbærere. Typiske kostnader i denne kategorien er felleskostnader som strøm og husleie.

Tilsammen utgjør virksomhetens direkte og indirekte kostnader virksomhetens totale kostnader.

direkte-indirekte-kostnader

Såvel de direkte og indirekte kostnadene kan deles inn i faste kostnader og variable kostnader, slik som vist i modellen over.

Forskjellen mellom direkte- og indirekte kostnader kan forklares slik:

Direkte kostnader

Direkte kostnader er:

kostnader som kan tilbakeføres direkte til et bestemt produkt eller avdeling (kostnadsbærer)

Eller sagt litt mer akademisk:

Direkte kostnader er kostnader som er relatert til et kostnadsobjekt og som kan henføres direkte til et kostnadsobjekt.

Med kostnadobjekt menes:

et objekt som mottar eller forbruker ressurser som vi fordeler kostnader på. Det kan eksempelvis være en avdeling, produkt, kunde e.l.

Det finnes mange ulike former for direkte kostnader. Et klassisk skille er å skille mellom:

Innkjøpskostnader er innkjøpspris for de produktene virksomheten videreselger via sitt salgsapparat, inkludert ordre kostnader som er knyttet til innkjøpet av produktet, systemet eller tjenesten virksomheten videreselger. Produserer virksomheten produktene de selger selv snakker vi ikke om innkjøpskostnader, men om direkte materialforbruk.

Direkte materialforbruk er kostnader for råvarer og halvfabrikata som inngår i ferdigproduktet eller som brukes i et bestemt kvantum pr. produsertet enhet.

Direkte lønn er lønnskostnader som kan føres til det enkelte produkt eller den enkelte ordre. Direkte lønn vil være lønn til arbeidere som direkte tar del i selve tilvirkningen av produktene. (Naug/Sti-93)

De direkte kostnadene kan deles opp i faste kostnader og variable kostnader. Disse kostnadene kan igjen grupperes i mindre kostnadtyper, slik som vist i modellen over.

Indirekte kostnader

Indirekte kostnader er:

Kostnader som ikke kan tilbakeføres til bestemte produkter eller avdelinger (kostnadsbærere)

Dette er f.eks. faste kostnader som f.eks. kalkulatorirske kostnader, renter, husleie, indirekte tilvirkningskostnader o.l. Med andre ord «felleskostnader» for den samlede produksjonen i perioden. Indirekte kostnader må derfor fordeles på de enkelte ordrene og produktene/tjenestene.

I likhet med de direkte kostnadene, så snakker vi her om et stort spekter av ulike kostnader. Et klassisk skille mellom indirekte kostnader er:

Indirekte tilvirkningskostnader omfatter alle tilvirkningskostnader bortsett fra direkte materialforbruk og direkte lønn. De typiske indirekte tilvirkningskostnadene er:

 • indirekte materiale (hjelpemateriale, emballasje)
 • indirekte lønn (f.eks. lønn til formann eller reparatør)
 • sosiale kostnader (ferielønn, ulykkesforsikring, arbeidsgiveravgift o.l.)
 • elektrisk kraft
 • husleie
 • reparasjoner og vedlikehold
 • avskrivninger
 • kalkulatorirsk rente

Salgskostnader omfatter salgsfremmende kostnader slik som reklame og selgerkostnader, distribusjonskostnader og salgadministrasjon. Salgprovisjon inngår ikke i denne kategorien, da dette er en direkte kostnad som kan knyttes rett opp mot det enkelte produkt (kostnadsbærer). Kundeservice er derimot et eksempel på en salgskostnad som er indirekte, sålenge kundeservice tjenesten ikke kun er relatert til et enkelt produkt.

IT-kostnader omfatter ale investeringer og kostnader knyttet til virksomhetens datamaskiner, nettverk og Internett tjenester. Deler en virksomhet som selger flere enn ett produkt, system eller tjeneste samme datanettverk, servere og nettsider, er disse kostnadene å betrakte som indirekte. Dette fordi de ikke kan knyttes direkte til en kostnadsbærer.

Administrasjonskostnader omfatter kostnader – vesentlig lønn og kontorhold – i tilknytning til økonomiavdeling, administrasjon (sentralbord, sekretærer m.m.), stab og ledelse.

I likhet med de direkte kostnadene kan også de indirekte kostnadene grupperes i faste kostnader og variable kostnader.

Virksomhetens indirekte kostnader beregnes slik:

   Totale kostnader
– Direkte kostnader     
= Indirekte kostnader

Under finner du en YouTube video om direkte- og indirekte kostnader for “nybegynnere”. Se igjennom videoen og prøv å relater dette til mine artikler om kostnader og inntekter for fullt utbytte.

 

Kilder:

 • T. Naug og A.D. Sti. 1993. Kostnads og inntektsanalyse. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget.
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kostander

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Variable kostnaderKostnadsfordeling >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kostnad – utgift – utbetaling
 • Faste kostnader
 • Variable kostnader
 • Direkte- og indirekte kostnader
 • Kostnadsfordeling
 • Bedriftens totale kostnader
 • Kjerne-, støtte- og styringskostnader
 • Materiellkostnader (varekostnader)
 • Grensekostnad og differansekostnad
 • Transaksjonskostnader
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulatorisk kostnader
 • Kalkulatoriske renter
 • Kalkulatoriske avskrivninger
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • Sunn kostnadstruktur – hemmeligheten bak enhver suksess
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Hvordan redusere kostnadene?