Tekst- og budskapsanalyser (analysemodeller)

Ønsker du å analysere innholdet i et media eller foreta en budskapanalyse finnes det ulike analysemodeller å velge mellom. En grovsortering:

Hypotese og hypotesetesting

En hypotese er en konkretisert antagelse om et faktiske forhold, eller en teori som er gjort om til en påstand som lar seg teste empirisk.

Variabel, verdi og målenivå

En variabel er en egenskap ved en enhet som kan måles og som kan anta minst to verdier. Vi går her igjennom forskjellene i detalj.

Data og datatyper

En gjennomgang av hva data er og hvilke datatyper som finnes. Primærdata vs. sekundærdata, kvalitative vs. kvantative data osv.

Teori

En teori er et forenklet bilde av virkeligheten. Teori = Begreper + Hypoteser/påstander

Modell

I prinsippet har en modell den samme funksjonen som en teori, da modellene skal gi oss ett forenklet bilde av virkeligheten.

Enhet (entitet) / Utvalgsenhet

Enhet kan, og blir ofte, byttet ut med begrepet enitet. Enhetene er de eller det vi skal studere eller observere