Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 26 av 34 artikler om Finansiering

Venture kapital

Hva er risikokapital (venture capital)?

Risikokapital eller venture capital som det også omtales, vil si at en person eller et privat selskap går inn med penger mot en eierandel i selskapet eller i form av et konvertibelt lån som senere kan gjøres om til aksjer.

Ventureselskapene investerer i selskaper som er i etableringsfasen, og som har høyt vekstpotensial. I tillegg til penger, bidrar de ofte med kompetanse og nettverk gjennom aktivt eierskap i selskapene de investerer i.

Det finnes idag en mengd ulike profesjonelle venture capital selskaper som har spesialisert seg på  å gå inn i nyetablerte selskaper med såkorn kapital som kan gi stor fremtidig avkastning. Bak disse venture capital selskapene står gjerne institusjonelle investorer og formuende privatpersoner.

For å sikre sin investering går disse venture capital selskapen ikke bare inn med egenkapital og konvertible lån, men de tar også gjerne aktivt del i den videre forretningsutviklingen. Det kan de gjøre på mange ulike måter. Alt fra å gå inn med ett eller flere styremedlemmer til å ta seg av forhandlinger av kontrakter med leverandører og lignende. I tillegg har de et nettverk de kan spille på og stille aktører til disposisjon i den prosessen selskapet skal igjennom.

Venture kapital markedet er og har alltid vært “trangt“. Det vil si vanskelig tilgjengelig. Grunderselskaper er dessverre sjelden investorenes favoritt når de skal vurdere nye investerings muligheter. 


Aktive eierkapitalfond («Private-Equity» fond)

Aktive eierkapitalfond, også kalt venturefond eller «Private-Equity» fond, er i hovedsak fond som investerer i selskaper som ikke er notert på børs. Fondene består av kapital fra mange ulike investorer. Investorene kan være bemidlede privatpersoner eller kapital fra institusjonelle investorer som pensjonskasser, forsikringsselskap eller andre store selskaper som ønsker å investere i vekstbedrifter.

Fondet blir forvaltet av et management selskap som fungerer som et mellomledd mellom investorene og porteføljeselskapene. Managementselskapet fungerer som en forvalter av kapitalen og tar en administrasjons avgift. I tillegg er det vanlig at management-selskapet tar del i avkastningen i fondet gjennom et suksess honorar som utløses som resultat av eventuell positiv avkastning ved avslutning av fondet. Et management selskap kan forvalte flere fond. Fondene har vanligvis en levetid på om lag sju til tolv år.

De aktive eierfondene ønsker å investere i bedrifter med potensiale for rask vekst og har gjerne en tidshorisont på to til fem år. Fondsselskapene sitt arbeid består i å vurdere potensielle innvesterings-kandidater gjennom en selskaps-gjennomgang eller såkalt «Due Dillingens». Etter at forhandlinger er gjennomført og en investeringsbeslutning er tatt vil fondsselskapet gå inn å utøve aktivt eierskap. Som eier har de innflytelse i bedriften ofte gjennom at de er representert i styret. De ønsker å nytte denne innflytelsen til å påvirke til økt vekst for porteføljeselskapet. Fondsselskapene bidrar derfor med kunnskap og nettverk i tillegg til kapital. De aktive eierfondene gir typisk støtte til utvikling av strategi, forretningsdrift, markedsføring, produktutvikling og hjelp til å skaffe ytterligere finansiering.

For å realisere de verdiene de har vært med på å utvikle må de ha en exit-strategi. De må selge eierandelene i porteføljeselskapet for mer enn de ble kjøpt for. Børsintroduksjon og oppkjøp er eksempler på exit-strategier.

Aktive eierfond blir kategorisert ut fra hvilken fase de investerer i. Såkornfond investerer i en oppstartsfase, venturefond investerer i en tidlig vekstfase og oppkjøpsfond investerer i mer modne selskaper.

«Corporate venturekapital»

En annen form for eierkapitalfond er «Corporate venturekapital» (CVC). Her er det store foretak som etablerer egne avdelinger for ventureinvesteringer. Vi kan her skille mellom direkte og indirekte CVC. Venturefondet kan bestå av kapital fra mange selskaper eller fra bare et selskap. I sistnevnte spiller foretaket vanligvis en mer aktiv og strategisk rolle. De store selskapene som etablerer venturefond er ikke bare motivert av direkte økonomisk avkastning, de er også ute etter å fange opp og utvikle ny teknologi som de kan dra nytte av. (Gundersen og Langeland, 2004) Et eksempel på CVC i Norge den siste tiden er Statoil sitt nye venturefond for investering i fornybar energi (dn.no, 2016).

Selskapet må ha nådd kritisk driftfase

I tidligere tider sa man at med forretningsplanen kan man friste en investor. I dag er ikke det mulig. Idag må ideen ha materialisert seg i et selskap som har nådd driftsfasen og begynt å bevise at ideen er liv laga før en investor vil gå inn med venture capital.

Ideen må være en innovasjon med et stort fortjeneste potensial

Skal du lykkes med å trekke til deg venture capital må forretningsideen din være en innovasjon og ikke bare en tradisjonell etablering av en virksomhet som gjør det samme som andre virksomheter gjør.

At forretningsideen er en innovasjon er imidlertid ikke nok for å trekke til seg venture capital. Forretningsideen må også ha en svært stort fortjeneste potensial, dvs. en stor potensiell oppside for investorene. Dette fordi investorene vil alltid anse nyetableringer som svært risikofylte prosjekter. Føler investorene at den potensielle oppsiden er stor i forhold til risikoen de tar, vil investorene ikke gå inn i selskapet med venture capital.

Venture-Capital-Process-Infograph

Hva kjennetegner venture capital selskapene?

Venture Capital selskaper har følgende kjennetegn:

Risikospredning

Venture Capital selskapene vet at kun 1 av 5 selskaper statistisk sett vil lykkes og gi tilbake investeringen. De er derfor opptatt av å foreta en risikospredning i sine investeringer slik at de ikke taper alt hvis ett av selskapene de går inn i går konkurs.

Normalt investerer de derfor i et gruppeformat, hvor flere investorer kombinerer sine investeringer i et stort fond som investerer i mange forskjellige selskaper. Ved å investere i dette gruppeformatet sprer investorene dermed risikoen over flere investeringer, i stedet for å ta sjansen på å sette alle pengene i én.

Stort potensial

Siden kun 1 av 5 investeringer vil lykkes, er venture capital selskapene opptatt av at forretningsideen har et så stort fortjenestepotensial for dem at hver suksess historie veier opp for de fire andre mislykkede investeringene. Kun da kan disse selskapene gi sine eiere en fortjeneste som overgår markedsrenten som investorene uansett ville vært garantert.

En velutviklet forretningsplan

For at investorer skal kunne forstå din forretningide kreves det at du har utviklet en skikkelig forretningsplan som forklarer dem forretningsideen, visjonen, målene og strategiene som skal følges, kapitalbehovet, risikoen, fortjenestepotensialet, ledelseteamet og markedssituasjonen. Kort sagt må du ha en plan som gir dem svar på alt de måtte lure på.

Jeg viser her til min artikkelserie om forretningsplanen for mer informasjon om hvordan du går frem for å lage en velutviklet forretningsplan.

Ledelse teamet er avgjørende

Foruten at selve forretningsideen må ha et stort potensial og selskapet må ha nådd kritisk driftfase er venture capital investorer først og fremst opptatt av ledelseteamet til selskapet. Dette fordi selv den beste ide vil mislykkes hvis arbeidet med å realisere den ledes av feil personer.

Skal du lykkes med å trekke til deg venture capital må du derfor bruke mye tid og ressurser på å sette sammen det “rette” styret og ledelsegruppen. Med det rette styret og ledelsegruppen menes et styre og lederteam som har kompetansen, erfaringen, karismaen og entusiasmen som kreves for å lykkes med grunderprosjektet over tid.

Due diligence

Ingen profesjonell investor vil investere i prosjektet og selskapet uten at de vet hva de investerer i.

Forbered deg derfor på en due diligence, spesielt hvis vi snakker om betydelige investeringer og/eller risiko. Tenk også grundig igjennom hvilken investoravtale du er villig til å inngå, og forbered gjerne ditt eget forslag til investoravtale som du presenterer for mulige investorer.

At du som grunder skjønner hvordan venture capital selskapene tenker og handler er viktig hvis du skal lykkes å tiltrekke deg dem. I neste artikkel vil vi komme litt nærmere for hvordan du bør gå frem ovenfor investormarkedet for å tiltrekke deg deres oppmerksomhet og interesse.

Du leser nå artikkelserien: Finansiering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Kapital
 • Egenkapital
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Lån
 • Vurdering av lånesøknaden
 • Finans og finansiering
 • Investeringsavtale
 • Emisjon
 • Emisjonprosessen
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Kapitalkilder: – Potensielle investorer
 • Familie, venner og bekjente som investor
 • Business Angels (forretningsengler)
 • Crowdfunding (folkefinansiering)
 • Offentlige støtteordninger
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelse til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontakt- og presentasjonsfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjonæravtale
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
 • Etableringsfasen til selskapet