Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 26 av 28 artikler om Corporate Governance

    Denne artikkelen er del 20 av 23 artikler om Personlig økonomi

De finnes mange ulike strategier vi kan velge å benytte oss av for å få til et generasjonsskifte. De tre vanligste generasjonsskifte strategiene idag er antagelig disse tre som er hentet fra: lynx.law for å gjøre denne gjennomgangen av generasjonsskifte komplett (se kilden under):

Metode A – Junior overtar bedriften

Her overfører hovedaksjonæren alle sine aksjer til Junior uten at andre arvinger får noen andel av familiebedriften.

Trinn 1: Senior identifiserer lønnsomhetsdrivere og snakker med Junior om fremtiden, om hva Junior ønsker, hva som er sannsynlige betingelser og vilkår, herunder at det er en lang og reell prøvetid. Senior orienterer den øvrige familie så snart som mulig (lynx.law).

Trinn 2: I løpet av Juniors prøveperiode sikrer Senior seg en form for pensjon, enten eksternt, over driften, eller ved å ta ut et nødvendig beløp som kan investeres med sikte på løpende avkastning. Aksjonærene overfører bedriften ved hjelp av et gavebrev. Junior har deretter det fulle ansvar for den videre drift (lynx.law).

Metode B – Øvrige arvinger mottar en passiv eierandel

Metoden over kan også utvides slik at de øvrige arvinger kan få ta del i verdiene som ligger i familiebedriften om den går med tilstrekkelig overskudd eller selges på et senere tidspunkt. Metoden innebærer at kapitalen i familieselskapet ikke belastes.

Trinn 1: Tilsvarende som metode A.

Trinn 2: Junior får prøve seg i bedriften på mindre prosjekter med stadig større ledelsesansvar. Dersom dette går bra, initieres generasjonsskiftet. Dersom det er grunnlag for det, sikrer Senior seg en ekstern pensjon eller han sikrer seg tilgang på avkastning av eiendom eller finansielle verdier (lynx.law).

Trinn 3: Senior innfører to vedtektsbestemte aksjeklasser der den ene ikke har stemmerett (B-aksjene), slik at det legges til rette for at Junior kan få overført alle A-aksjene. Dersom Senior ønsker det kan B-aksjene beholdes, de kan overføres til de øvrige arvingene umiddelbart eller de kan disponeres til fordel for de øvrige arvinger gjennom testament eller arvepakt (lynx.law).

Vedtektene endres slik at B-aksjene har en forholdsmessig medsalgsrett dersom det overdras A-aksjer. Medsalgsretten kan være med eller uten tidsbegrensning. På denne måten tilgodeses øvrige arvinger dersom Junior senere selger familiebedriften (lynx.law).

I aksjonæravtalen inntas det en forpliktelse til å stemme for å utbetale et visst utbytte til B-aksjonærene. Et minstekrav bør være at det årlig utbetales tilstrekkelig utbytte til å dekke den til enhver tid gjeldende skatt knyttet til aksjeinnhavet. Om ønskelig kan det legges inn en avtale om at utbyttet skjevdeles til fordel for B-aksjonærene så langt det er nødvendig for å dekke opp slik skatt. Videre kan det inntas bestemmelser som fungerer slik at innehaveren av A-aksjene ikke kan omgå medsalgsretten gjennom fusjon eller andre selskapsrettslige teknikker slik som eksempelvis tegningsrettigheter, bruk av konvertible lån etc (lynx.law).

Trinn 4: A-aksjene overføres til Junior.

Metode C – Likedeling mellom arvinger

Her likestilles alle arvingene økonomisk, men Junior har allikevel full kontroll over styret og generalforsamling i familieselskapet. Om ønskelig kan visse beskyttelsesmekanismer for de øvrige arvinger legges inn. Metoden belaster ikke selskapets kapital (lynx.law).

Trinn 1 og 2: Tilsvarende som for metode B.

Trinn 3: Senior oppretter et holdingselskap («Holdingselskapet») der hver arving mottar aksjer tilsvarende hver arvings andel av arven (lynx.law).

Om ønskelig kan det i tillegg opprettes personlige holdingselskaper for hver av arvingene, noe som innebærer at hver arving i større grad kan styre skattebelastningen ved fremtidige utbytter. Den enkelte arving kan velge å holde igjen mottatt utbytte i sitt personlige holdingselskap uten at det påløper utbytteskatt eller arvingen kan motta utbytte med tilhørende beskatning. Dersom det er mindreårige blant arvingene, bør det vurderes om andre enn overformynderiet skal disponere over verdiene. Dette kan Senior som giver etter nærmere regler bestemme på det tidspunkt gaven gis, men ikke senere (lynx.law).

Det utarbeides en aksjonæravtale mellom aksjonærene i Holdingselskapet som sikrer at Juniors personlige holdingselskap har rett til å utpeke et flertall i familiebedriftens styre. På denne måten vil Junior også kunne utpeke den neste leder. I aksjonæravtalen bør det avtales en plikt for Holdingselskapet til å stemme for utbytte fra familieselskapet som minst tilsvarer skattebelastningen ved eierskap til aksjene i familiebedriften. Bestemmelsen vil stå tilbake for aksjelovens regler om vilkår for utbytte. Det avtales at Holdingselskapet skal ha en tilsvarende plikt til å kanalisere dette utbyttet videre (lynx.law).

I aksjonæravtalen bør det også avtales at Holdingselskapet, som representerer 100 % av stemmene i familieselskapets generalforsamling, skal sikre oppfyllelse av aksjonæravtalen i Holdingselskapet typisk gjennom en instruks til styret i familiebedriften (lynx.law).

Aksjonæravtalen kan om ønskelig inneholde ytterligere regulering, herunder rammer for Juniors adgang til lønn eller annen godtgjørelse fra familiebedriften. Det siste kan bidra til å sikre utbyttestrømmen til Holdingselskapet med videre fordeling til arvingen eller deres personlige holdingselskaper. Vedtektene bør opplyse om at det eksisterer en aksjonæravtale som alle aksjonærer må vedta for å kunne eie aksjer. Vedtektene bør også inneholde spesialtilpassede regler om forkjøpsrett (lynx.law).

På denne måten vil Junior, gjennom å kontrollere styreflertallet i familieselskapet, ha sikkerhet for sin egen rolle som leder og for en utvikling av familieselskapet i tråd med hva Junior mener er hensiktsmessig. De øvrige arvinger vil sikres den samme økonomiske avkastning som Junior. En viktig fordel med å benytte et holdingselskap i kombinasjon med en aksjonæravtale er at generalforsamlingen i familiebedriften ikke vil kunne detaljstyre selskapet. Det er også lettere å få til fusjoner eller oppkjøp. Fordi Junior og de øvrige arvinger likestilles økonomisk vil dette normalt være til det beste for alle arvinger (lynx.law).

Trinn 4: Senior overfører familiebedriften til Holdingselskapet ved gavebrev.

Kilder:

 • lynx.law: Hentet fra: https://lynx.law/generasjonsskifte-i-familiebedrifter/
Du leser nå artikkelserien: Corporate Governance

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << GenerasjonsskifteLeie lokale >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Virksomhet
 • Valg av selskapsform
 • Enkeltpersonforetak (Enkeltmannsforetak)
 • Ansvarlig selskap
 • Samvirkeselskap / andelslag (BA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Eierstruktur
 • Registrer selskapet
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjekapital og aksjekurs
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Aksjeeierbok
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Foretaksnavn (firmanavn)
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Generalforsamling
 • Bedriftsforsamling
 • Styret i bedriften
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Investor relations
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Leie lokale
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Personlig økonomi

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << GenerasjonsskifteBarnepensjon >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Personlig økonomi – grunnmuren for din økonomiske fremtid
 • Når er du gammel nok til å styre egen økonomi?
 • Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid
 • Studielån og stipend
 • Personlig budsjett og regnskap
 • Sparing
 • Lån
 • Hvor mye kan jeg låne når studietiden er over?
 • Kausjonist
 • Alt du bør vite om kredittvurderinger og hvordan de påvirker økonomien din
 • Forsikring: Hvilke trenger du?
 • Reiseforsikring
 • Parforhold og samboeravtale
 • Særeie og ektepakt
 • Uførhet (uføretrygd og uføreforsikring)
 • Døden: Hva skjer med din familie når du går bort?
 • Arv og arveregler
 • Testament
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Barnepensjon
 • Gjenlevendepensjon
 • 3 gode råd for å bedre din privatøkonomi som student