Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

I denne artikkelen lærer du hva kommunikasjon er, samtidig som vi går igjennom tilgjengelig kommunikasjonsteori og de vanligste kommunikasjonmodellene. Selve grunnmuren for alle som ønsker å jobbe med kommunikasjon.

Definisjon >> Kommunikasjon

agenturer.no

Kommunikasjon stammer fra det latinske ordet “kommunisere” (communicare) som betyr:

“Å gjøre fellses”

Wikipedia definerer begrepet kommunikasjon slik:

«Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon (sender) overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker) og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet».

Kommunikasjon er også definert som:

«Den prosessen som har tenkens enhet som mål»

Kjennetegn ved kommunikasjon

kommunikasjonsmaal

Ved å kommunisere kan følelser, erfaringer, kunnskap, meninger, opplevelser, tanker og ønsker gjøres felles for flere mennesker, forutsatt at sender og mottaker tolker budskapet på samme måte.

Kommunikasjon blir av den grunn sett på som et middel til fellesskap. Siden det finnes mange måter “å gjøre noe felles” på, finnes det også mange forskjellige former for kommunikasjon. Et grunnleggende skille går mellom verbal (ord) og ikke-verbal (kroppsspråk) kommunikasjon.

Gjennom kommunikasjon forteller vi andre hvem vi er, hva vi står for og hva vi mener om andre. Det samme gjør dem som mottar vårt budskap. Dette kalles toveis kommunikasjon, i motsetning til enveis kommunikasjon hvor mottakeren av budskapet ikke har noen mulighet til å gi en direkte tilbakemelding.

Kommunikasjon:

 • gir lærdom, innsikt og forståelse om ukjente fenomen og årsakssammenhenger
 • formidler og deler kunnskap, erfaringer, meninger, tanker, verdier, normer, informasjon og viten
 • gjør det mulig for mennesker å samhandle og forene krefter, innsats, kunnskap, erfaringer, intensjoner, interesser osv.
 • påvirker og former vår kultur, selvbilde, verdier, normer, holdninger, interesse, forventninger og adferd gjennom sosialisering
 • er en gjensidig utveksling av verbale og ikke-verbale signaler, uttalte tanker, fakter, mimikk, skrift og bilder
 • kan frigjøre krefter, skape interessere, underholde, engasjere, motivere og gi livsglede
 • skaper kulturen, sosiale grupper, normer, verdier, roller og forventninger
 • betyr at man gjør noe sammen, forener og deler, men kan også være en belastning!

Kommunikasjonsteorier og perspektiver

For at det skal være meningsfylt å snakke om kommunikasjon, må vi først velge hvilket teoretisk perspektiv kommunikasjonsbegrepet skal sees ut i fra, da ulike perspektiver gir ulike bilder og forståelser av begrepet.

Kulturer innen kommunikasjonforskning

Vår oppfattelse av begrepet “kommunikasjon”  bygger på to ulike kulturtradisjoner innenfor kommunikasjonsforskning:

 • Kommunikasjon som det å dele (”communitas”)
 • Kommunikasjon som det å overtale (retorikken)

John Durham Peters’ versjon av denne todelingen:

 • Disseminasjon (spredning)
 • Dialog

Kommunikasjonsformer

Kommunikasjon omfatter ikke bare kommunikasjon mellom mennesker, men også kommunikasjon mellom dyr og mellom mennesker og dyr. Dessuten kan kommunikasjon finne sted mellom tekniske systemer, f.eks. mellom måleinstrumenter og datamaskin i et prosesstyringssystem.

Alt som går ut på å gjøre noe felles, uavhengig av om vi snakker om mennesker, dyr eller maskiner, er dermed en eller annen form for kommunikasjon.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg