Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

I denne artikkelen lærer du hva kommunikasjon er, samtidig som vi går igjennom tilgjengelig kommunikasjonsteori og de vanligste kommunikasjonmodellene. Selve grunnmuren for alle som ønsker å jobbe med kommunikasjon.

Definisjon >> Kommunikasjon

Kommunikasjon stammer fra det latinske ordet “kommunisere” (communicare) som betyr:

“Å gjøre fellses”

Selve begrepet kommunikasjon kan defineres slik (Wikipedia):

«Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon (sender) overfører informasjon (budskap) til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker) og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet».

Kommunikasjon kan også oversettes fra latin som:

“overføring av informasjon mellom to parter eller formidling av et budskap” fra én avsender til flere mottakere”.

 

All kommunikasjon krever som det går frem av definisjonene over tre komponenter:

 1. Sender: – Vi må ha en person, gruppe eller organisasjon som ønsker å si noe til noen.
 2. Budskap: – Senderen må ha et budskap de ønsker å formidle til noen
 3. Mottaker: – Vi må ha en mottaker av vårt budskap
Figur – Grunnelementene i kommunikasjonmodellen
Figur – Grunnelementene i kommunikasjonmodellen

Selv om disse tre komponentene ikke er tilstrekkelig for å skape en velfungerende kommunikasjonsprosess må all kommunikasjon ha disse tre komponentene for at kommunikasjon skal kunne oppstå. Noe vi kommer tilbake til senere.


Lasswell`s 5 W’er

Litt forenklet kan vi si at kommunikasjon er en prosess bestående av fem W`er (Harold Lasswell):

“Who (sender) said What (budskap) to Whom (mottaker) in Which medium (kanal) Whit What effect (tilbakemelding)”.

Hvorfor kommuniserer vi?

Kommunikasjon:

 • gir lærdom, innsikt og forståelse om ukjente fenomen og årsakssammenhenger
 • formidler og deler kunnskap, erfaringer, meninger, tanker, verdier, normer, informasjon og viten
 • gjør det mulig for mennesker å samhandle og forene krefter, innsats, kunnskap, erfaringer, intensjoner, interesser osv.
 • påvirker og former vår kultur, selvbilde, verdier, normer, holdninger, interesse, forventninger og adferd gjennom sosialisering
 • er en gjensidig utveksling av verbale og ikke-verbale signaler, uttalte tanker, fakter, mimikk, skrift og bilder
 • kan frigjøre krefter, skape interessere, underholde, engasjere, motivere og gi livsglede
 • skaper kulturen, sosiale grupper, normer, verdier, roller og forventninger
 • betyr at man gjør noe sammen, forener og deler, men kan også være en belastning!

Kommunikasjon – et middel til fellesskap

Ved å kommunisere kan følelser, erfaringer, kunnskap, meninger, opplevelser, tanker og ønsker gjøres felles for flere mennesker, forutsatt at sender og mottaker har samme språk og tolker budskapet på samme måte.

Kommunikasjon blir av den grunn sett på som et middel til fellesskap og står sentralt i sosialiseringsprosessen vi alle går igjennom. Gjennom kommunikasjon lærer vi å forholde oss til ulike kulturer, sosiale klasser, sosiale normer, sosiale roller, artifakter og hva omgivelsene (det offentlige, sjefen, kolleger, venner, familie osv) våre forventer av oss. Ser vi bort fra våre drifter og instinkter som er medfødte reaksjonsmønstre og tolkningen av våre egne erfaringer, kan vi si at alt vi lærer i løpet av livet er et resultat av kommunikasjon.

Verbal og ikke-verbal kommunikasjon

Siden det finnes mange måter “å gjøre noe felles” på, finnes det også mange forskjellige former for kommunikasjon. Et grunnleggende skille går mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon.

 1. Verbal kommunikasjon – Muntlige ord og skreven tekst
 2. Ikke-verbal kommunikasjon – Kroppspråk, kommunikasjon som ikke uttrykkes verbalt.

Den verbale kommunikasjonen er det vi sier gjennom ord og tonefall når vi prater med noen. Dette er det vi normalt tenker på når vi snakker om kommunikasjon, men når vi kommuniserer med hverandre spiller den ikke-verbale delen av kommunikasjonen ofte en avgjørende rolle. Forskning viser nemlig at så mye som 70% av det vi sier eller ikke sier uttrykkes gjennom kroppsspråket. Ønsker vi å forstå hva mennesker virkelig mener om noe må vi derfor lære oss å lese kroppsspråket deres for å se om det stemmer overrens med deres verbale kommunikasjon (det de faktisk sier).

Personlig kommunikasjon vs. massekommunikasjon

Foruten å skille mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon må vi skille mellom personlig kommunikasjon og massekommunikasjon.

 • Personlig kommunikasjon – kommunikasjon mellom to personer. 
 • Massekommunikasjon – kommunikasjon mellom en sender og flere mottakere av ett og samme budskap.

Enveis kommunikasjon (monolog) vs. toveis kommunikasjon (dialog)

Vi må også skille mellom enveis- og toveiskommunikasjon, hvor forskjellen er om mottakeren av budskapet har muligheten til å gi en direkte tilbakemelding (respons) til senderen eller eller.

 • enveis kommunikasjon – mottakeren har ikke muligheten til å gi en direkte tilbakemelding på budskapet til senderen. Denne formen for kommunikasjon kalles også for monolog.
 • toveis kommunikasjon – mottakeren har muligheten til å gi en direkte tilbakemelding på budskapet til senderen Denne formen for kommunikasjon kalles også for dialog.

Personlig kommunikasjon er vanligvis en form for toveis kommunikasjon, da mottakeren har muligheten til å gi avsenderen en direkte tilbakemelding (selv om enkelte prate sjuke personer kan utfordre denne teorien).

Massekommunikasjon er i utgangspunktet enveis kommunikasjon, da mottakeren ikke har muligheten til å gi en tilbakemelding. Når dette er sagt må det samtidig legges til at vi stadig oftere ser en form for tilbakemelding når vi snakker om massekommunikasjon. Noe som gjør den mer og mer toveis.

Kommunikasjonsformer

Kommunikasjon omfatter ikke bare kommunikasjon mellom mennesker, men også kommunikasjon mellom dyr og mellom mennesker og dyr. Dessuten kan kommunikasjon finne sted mellom tekniske systemer, f.eks. mellom måleinstrumenter og datamaskin i et prosesstyringssystem.

Alt som går ut på å gjøre noe felles, uavhengig av om vi snakker om mennesker, dyr eller maskiner, er dermed en eller annen form for kommunikasjon.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.