Domene og webhotell fra OnNet.no

Dette er første av to artikkelserier om arbeidsmiljøet. I denne artikkelserien tar vi for oss det fysiske arbeidsmiljøet. I den andre tar vi for oss det psyko-sosiale arbeidsmiljøet. Disse to artikkelseriene bør så leses sammen med artikkelserien om verdiledelse og organisasjonskulturen for å fult ut forstå kompleksiteten i arbeidsmiljøet.

Definisjon >> Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø kan beskrives som:

“summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid”.

Arbeidsmiljøet omfatter med andre ord langt mer enn organisasjonskulturen som tar for seg virksomheten verdigrunnlag, normer og artifakter, selv om organisasjonskulturen er en viktig del av arbeidsmiljøet.

Vi skiller vanligvis mellom:

 • Det fysiske arbeidsmiljøet – utformingen av arbeidsplassen, arbeidsverktøy og andre fysiske forhold på arbeidsplassen
 • Det psykososial arbeidsmiljøet – alle mellommenneskelige forhold, enten de er mellom to medarbeidere eller lederen og medarbeideren.

Det fysiske arbeidsmiljøet

Hvilke krav som stilles til det fysiske arbeidsmiljøet defineres bl.a. av arbeidsmiljølovens § 4-4, hvor følgende krav stilles til det fysiske arbeidsmiljøet;

(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

(2) Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid. Ved oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved vibrasjon, ubekvem arbeidsstilling o.l.

(3) Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader.

(4) Innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne.

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne

Foruten at arbeidsplassen må oppfylle kravene til arbeidsmiljøloven, er det viktig at det fysiske arbeidsmiljøet tilpasses:

 • arbeidet som skal utføres
 • risikoen arbeidet utfører
 • verktøyene som brukes i arbeidet

Det er f.eks. store forskjeller på kravene til arbeidsplassen for en truck fører i forhold til en kontormedarbeider.

Inneklima

Innemiljøet, også kalt inneklimaet, utgjør en sentral del av det fysiske arbeidsmiljølet. Verdens Helseorganisasjon definerer inneklima til å være summen av sju ulike typer miljø;

 1. Termisk (temperatur og luftfuktighet)
 2. Atmosfærisk (partikler, gasser, damper, lukt)
 3. Aktinisk (lysforhold, samt radongass og elektriske/magnetiske felt)
 4. Akustisk (lyd, lydoppfattelse og vibrasjoner)
 5. Mekanisk (sklisikkerhet, gulv, innredning, ergonomi)
 6. Estetisk (oppfattelse av pent/stygt)
 7. Psykososialt (mellommenneskelige forhold og sosialt miljø)

Det er altså en rekke faktorer som kan være utslagsgivende for hvordan mennesker oppfatter inneklimaet de oppholder seg i.

Vanlige plager som knyttes til inneklima er hud – og slimhinneirritasjon, hodepine, tretthet og allergiske reaksjoner i luftveiene. Årsaken til slike «helseplager tilskrevet inneklima» kan være èn eller flere inneklimaforhold som opptrer samtidig, men kan også ha sin bakgrunn i andre påvirkninger i personens liv.

Det psykososiale arbeidsmiljøet

Psykososiale arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter:

mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, den enkeltes arbeid og hvordan dette virker på den ansatte, organisasjonskulturen og arbeidsmiljøet ellers.

Objektive kriterier for hva som er et godt psykososialt arbeidsmiljø kan er vanskelig å definere, men av betydning er gjerne:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.