Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 3 av 10 artikler om Inntekt og lønnsomhet


Hva er forskjellen mellom salgsinntekt, omsetning og næringsinntekt?

Begrepene salgsinntekt, omsetning og næringsinntekt er tre begreper vi møter på til stadighet, men hva betyr disse begrepene og hva er forskjellen mellom dem?

Svaret er enkelt. Alle tre begrepene betyr det samme og kan derfor benyttes om hverandre. Alle tre begrepene angir normalt bedriftens totale (samlede) inntekter og kan defineres som:

Summen av alle bedriftens inntektsstrømmer

Bedriftens inntekter er dermed summen av alle de varene eller tjenestene de selger ved at de får penger tilbake, pluss alle transaksjonsinntekter, renteinntekter og andre kapitalinntekter. Bedriftens inntekter er også et tall som fremgår av virksomhetens regnskap.

Vi kan derfor sette opp følgende formel for å beregne bedriftens inntekt:

Inntekt = Pris x mengde

Om inntektene bidrar til å øke virksomhetens kapitalressurser er avhengig av om inntekten genererer et overskudd eller ikke.

Totalt inntekt

Bedriftens totalt inntekten er bedriftens samlede inntekter i en periode. Selger bedriften produkter eller tjenester kan den totale salgsinntekten beregnes slik:

Antall solgte enheter X salgspris = Totalt inntekt

Vi kan også beregne bedriftens totale inntekter ved å se på regnskapet for å summere:

   Salgsinntekter
+ Transaksjonsinntekter
+ Renteinntekter
+ Andre kapitalinntekter
= Bedriftens totale inntekt

Enhetinntekt:

Enhetinntekten henger sammen med pris begrepet, da den er et uttrykk for hvilken inntekt virksomheten får ved å selge en enhet, enten et produkt, tjeneste eller transaksjon.

Enhetinntekten beregnes slik:

Total inntekt / antall solgte enheter = Enhetinntekt (pris)

Provisjonsinntekt

Enkelte bedrifter opptrer som et mellomledd mellom produsenten og sluttbrukerne, f.eks. agenter og affilitenettverk. Deres inntekter er ofte en salgsprovisjon av omsetningen de generer. Denne provisjonsinntekten er normalt en prosentsats av salgsinntekten de generer.

Transaksjonsinntekt

Transaksjonsinntekter er inntekter bedriften får ved å gjennomføre en transaksjon. Denne inntekten kan være et fast beløp per transaksjon eller en prosentsats av transaksjonsverdien. Selv om denne form for inntekt er svært vanlig for banker, meglerhus og digitale plattformer, er det ikke bare dem som har transaksjonsinntekter. Det fleste bedrifter som fakturer sine kunder har også en transaksjonskostnad for sine kunder i form av et ekspedisjonsgebyr som gir bedriften en transaksjonsinntekt når fakturaen betales.

Renteinntekt

Renteinntekter er en annen inntektsform de fleste bedrifter har. Renteinntektene kan komme fra mange kilder, men de vanligste er antagelig renteinntekter på bankinnskudd virksomheten har i banken sin.

Kapitalinntekt

Kapitalinntekter er renter av bankinnskudd og utestående fordringer, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond, inntekt ved utleie, gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom, m.v.

Lovgivning om inntekter i resultatregnskapet

Regnskapsloven trekker opp retningslinjene for hvordan inntekten skal oppgis i resultatregnskapet. Der heter det:

§ 6-1. Resultatregnskap etter art

Resultatregnskapet etter art skal ha følgende oppstillingsplan:
1. Salgsinntekt
2. Annen driftsinntekt
3. Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
4. Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler
5. Varekostnad
6. Lønnskostnad
7. Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
8. Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
9. Annen driftskostnad
10. Driftsresultat
11. Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap
12. Inntekt på andre investeringer
13. Renteinntekt fra foretak i samme konsern
14. Annen finansinntekt
15. Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
16. Nedskrivning av finansielle eiendeler
17. Rentekostnad til foretak i samme konsern
18. Annen finanskostnad
19. Ordinært resultat før skattekostnad
20. Skattekostnad på ordinært resultat
21. Ordinært resultat
22. Ekstraordinære poster
23. Skattekostnad på ekstraordinære poster
24. Årsresultat

Salgsinntekt etter første ledd nr. 1 skal ikke omfatte skatter og avgifter direkte knyttet til salget. Første ledd nr. 11 og 12 skal spesifisere resultatandel fra investering vurdert etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Inntekt og lønnsomhet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InntektGrenseinntekt og differanseinntekt >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Hva er penger?
  • Inntekt
  • Næringsinntekt, salgsinntekt og omsetning
  • Grenseinntekt og differanseinntekt
  • Hvordan øke inntektene?
  • Lønnsomhet (overskudd / fortjeneste / profitt)
  • Rentabilitetsanalyse
  • Kontantstrømanalyse
  • ROI | Return On Investment (avkastning på investering)
  • Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)