Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 19 av 35 artikler om Organisasjonstruktur

    Denne artikkelen er del 11 av 21 artikler om Ledelse

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Hvilken lederrolle og lederoppgaver en leder har er avhengig av hvilket ledernivå lederen befinner seg på. Lederrollen og lederoppgavene en leder har må derfor ses i sammenheng med hvilket ledernivå lederen befinner seg på.

Innholdsfortegnelse

Hva er et ledernivå?

Når vi snakker om ledernivå mener vi hvilket nivå i organisasjonsstrukturen (organisasjonskartet) lederen befinner seg på. I en linjeorganisasjon vil det finnes en mengde ledernivåer som er organisert i et hierarki, med arbeiderne på bunnen og administrerende direktør på toppen. I en matriseorganisasjon vil antall ledernivå være redusert til et minimum. 

Hvilke ledernivå fines?

I ledelselitteraturen skiller vi vanligvis mellom tre ledernivåer i en organisasjon. Disse tre ledernivåene er:

 1. Toppledelse (topp-leder/administrerende direktør)
 2. Mellomledere
 3. Linjeledere

Disse ledernivåene kan organiseres i et hierarki som vist i illustrasjonen under.

Toppledelse (topp-leder)

Virksomheten styres av en topp-leder som har det overordnede ansvaret for alt som skjer i virksomheten.

Det finnes ingen entydig definisjon på hva en toppledelse er, da dette i stor grad er situasjonsbestemt. I et konsern anses toppledelsen å være konserndirektøren, med hans eller hennes nærmeste (finansdirektør, strategidirektør o.s.v.). I et lite aksjeselskap begrenses denne rollen seg til daglig leder.

Går noe galt er det topplederen som må ta ansvaret, selv om vedkommende ikke har hatt noe direkte med det som har skjedd. Topplederen må derfor alltid vite hva som skjer i alle delene av organisasjonen. Selv om topplederen har delegert personalansvaret for medarbeiderne til en personalsjef under seg, er det allikevel topplederen som blir holdt ansvarlig når en krise oppstår eller noe går galt.

Les mer: Toppleder i toppledelsen

Mellomleder

Under toppledelsen befinner mellomlederne seg. De rapporterer direkte til topp-lederen. Dette er en svært bred sammensatt gruppe ledere. Økonomisjefen har ansvaret for økonomien, markedssjefen har ansvaret for markedsføringen, produktsjefen har ansvaret for produktet, personalsjefen har ansvaret for personal spørsmål osv.

Les mer: Mellomleder

Linjeledere

Linjelederen er et grensesnitt mellom organisasjonen og arbeidsstokkens frontlinje. Dette er ledere som er direkte involverte i produksjon, leveranse og salg av virksomhetens produkter og/eller tjenester (Mintzberg, 1983, s.14). De er dermed dem som er nærmest “produksjonskjernen” og kunden, og er dem som utfører det ordinære arbeidet (primær aktivitetene). Linjelederne rapporterer til en mellomleder.

Les mer: Linjeleder

 

Du leser nå artikkelserien: Organisasjonstruktur

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Prosjektorganisasjon og prosjektorganiseringMellomleder >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Organisasjonsstruktur og organisasjonsdesign
 • Hvorfor trenger vi en organisasjonsstruktur?
 • Hvordan fordele arbeidet i organisasjonen?
 • Hva avgjør valg av organisasjonstruktur?
 • Strukturelle problemer i organisasjonen
 • Formelle krav til ledelsen av organisasjonstrukturen
 • Organisasjonskart
 • Valg av organisasjonsstruktur og organisasjonsdesign
 • Mintzberg`s 5 sektors logo – strukturelle konfigurasjoner
 • Konsern – morselskap og datterselskap
 • Organisasjonsformer og organisasjonsprinsipper
 • Tradisjonell organisering
 • Linjeorganisering
 • Linje- og stab organisasjon
 • Funksjonsprinsippet
 • Divisjonsorganisasjon (struktur)
 • Matriseorganisasjon
 • Prosjektorganisasjon og prosjektorganisering
 • Toppleder i toppledelsen
 • Ledelsesnivåer
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Sum (gruppestrukturer) = organisasjonsstrukturen
 • Team og grupper
 • Organisering av grupper og team
 • Gruppedynamikk
 • Rollefordeling (Stillinger) i organisasjonen
 • Krav-kontroll-støtte modellen
 • Vertikal og horisontal samordning
 • Arbeidsflyt
 • Strukturell formalisering
 • Konfigurasjon og infrastruktur – intra-bedriftsnettverk
 • Virtuell organisasjon
 • Bedriftsnettverk (organisasjonsnettverk)
 • Anbefalt organisasjonsstruktur for virtuelle organisasjoner og team
 • Du leser nå artikkelserien: Ledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Makt og ledelseToppleder i toppledelsen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse (definisjon & beskrivelse)
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Ledelsesmyter
 • Hva gjør ledelse vanskelig?
 • Kjennetegn på god ledelse og godt lederskap
 • Yngre har andre forventninger til sin arbeidsplass og leder enn eldre
 • Hvorfor er ledelse situasjonsbestemt ?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Makt og ledelse
 • Ledelsesnivåer
 • Toppleder i toppledelsen
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Lederoppgaver
 • Mintzberg sine lederroller
 • Viktige lederoppgaver : Kommunikasjon – Motivasjon – Læring
 • Lederoppgaver : Viktige “skaper” oppgaver
 • Lederstil
 • Ledelseteorienes historiske utvikling