Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Begreper utgjør kjernen i enhver teori

En teori er som vi husker fra gjennomgangen av hva begrepet teorien påstand som knytter sammen ulike teoretiske begreper og hypoteser om et fenomen“. Teorier oppstår ved at vi tar tar utgangspunkt i empiri (data fra virkeligheten) og/eller logiske resonnementer, for å knytte begreper sammen med en eller flere påstander (hypotese(r)).

TEORI = BEGREPER + HYPOTESER/PÅSTANDER

Begreper utgjør derfor kjernen til enhver teori. Av den grunn må vi ha det klart for oss hva et begrep er for å kunne lage eller tolke en teori.

Begreper er ikke bare viktig når vi ønsker å lage eller tolke en teori, men også viktig for å kunne lære noe nytt og treffe korrekte beslutninger.

Ønsker vi å få må kunnskap om noe annet enn det vi kan direkte sanse noe, må vi tenke abstrakt. Problemet er bare at i den fysiske virkelighet finnes det kun konkrete gjenstander, mens det vi tenker med og kommuniserer er ord, eller rettere sagt; begreper. Av den grunn er det viktig at vi har det klart for oss hva et begrep er, og hvilket forhold som gjelder mellom virkeligheten og begrepene.


Definisjon >> Begrep

Wikipedia definerer begrep slik:

“Begrep er en klart avgrenset og allmenngyldig mental forestilling om et konkret eller abstrakt fenomen i den virkelige verden”. 

For at mennesker skal kunne snakke om denne forestillingen/begrepet, må dette uttrykkes gjennom en term og knyttes til en definisjon.

Definisjon >> Term

Med term menes:

forråd av ord og uttrykk som benyttes innenfor et bestemt fagområde for å uttrykke et begrep eller situasjon.

Terminologiens formål er å gjøre kommunikasjonen mellom folk som jobber innenfor samme fagfelt enklere. Medisinsk personell benytter medisinske termer, jurister bruker juridisk terminologi osv. Terminologiens formål er å lage et sett “bransje uttrykk”, hvor alle som jobber i bransjen kjenner til definisjonen av terminologien som er knyttet til begrepene.

Definisjon >> Definisjon

For å være sikker på at alle personene legger den samme betydningen i et begrep, slik at vi unngår misforståelser fordi ulike personer legger ulik betydning i begrepet må alle begreper defineres. En definisjon er:

en setning som forklarer og avgrenser betydningen av et ord, uttrykk eller begrep så nøyaktig som mulig. Setningen skal fungere slik at alle som leser eller hører ordet eller uttrykket skal få en sammenfallende oppfatning av hva ordet er og ikke er (betydningen).

Når vi snakker om definisjoner skiller vi mellom teoretisk og operasjonell definisjon. Forskjellen mellom begrepene kan forklares slik:

  • Teoretisk definisjon – Angir språklige relasjoner til begreper vi regner med har et mer presist meningsinnhold. F.eks.: høy-inntekts familier er familier som har en samlet inntekt tilhører som gjør at de tilhører de familiene som har 20 prosent høyest inntekt i landet.
  • Operasjonell definisjon – Angir hvilke operasjoner som må utføres for å ta stilling til om et empirisk fenomen faller inn under begrepet eller ikke. F.eks.: Høy-inntekts familier er familier som i fjor skattet samlet skattet over 2 millioner norske kroner.

Prosessen fra teoretisk til operasjonell definisjon kaller vi å operasjonalisere.

Når vi skal operasjonalisere en teori til noe vi kan studere gjennom en deduktiv tilnærming må vi først lage en hypotese av teorien som vi kan teste holdbarheten av. Dernest må vi lage en operasjonell definisjon av alle begrepene i hypotesen for å kunne vite hvilke funn som oppfyller kriteriene i hypotesen. Mangler vi en slik operasjonell definisjon av alle begrepene i hypotesen vil feiltolkninger garantert oppstå i alle ledd av studiet og rapporten.

Et begrep er ikke det samme som et ord

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss