Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 14 av 18 artikler om Arbeidsmiljøet

Kjemikalier kan være et spesielt alvorlig problem for arbeidsmiljøet. Vi tenker da på kjemikalier i form av gasser eller flytende væske inneholder små partikler som lett kan bli tatt opp i kroppen gjennom lungene, huden og svelget.

På dette området finnes det heldigvis helt egne regler som pålegger alle arbeidsplasser å kartlegge og vurdere deres bruk av kjemikalier som kan skape helseskadelige eller farlige eksponering og verne de ansatte mot slike helseskader og skadevirkninger. 

Plikt til å kartlegge og vurdere bruken av kjemikalier

I arbeidsmiljølovens § 4-5 (4) heter det:

“Virksomheten skal føre kartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale. Kartoteket skal blant annet opplyse om fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. Beholdere og emballasje for kjemikalier og biologisk materiale skal være tydelig merket med navn, sammensetning og advarsel på norsk”.

Dette kartoteket kommer i tillegg til de øvrige reglene i arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften som pålegger alle virksomheter å vurdere sin bruk av kjemikalier og effekten av dem på omgivelsene og ansatte.

Ikke bare har virksomheten plikt å kartlegge og vurdere alle potensielt farlige eksponeringer for kjemikalier, men viser virksomhetens risikoundersøkelser at omgivelsen eller ansatte blir utsatt for farlige eksponering er virksomheten pliktig å komme opp med tiltak som fjerner eller reduserer risikoen til et forsvarlig nivå.

Spesielt er støvpartikler og fibre som kan tas opp via luftveien et miljøproblem. Når vi skal vurdere om et stoff kan forårsake helseskader må vi fokusere på hvordan stoffet blir tatt opp i kroppen og hvordan stoffet oppfører seg i kroppen til det vert utskilt.

Å kartlegge det kjemiske arbeidsmiljøet er kostbart og godt forebyggende arbeid er derfor viktig. Her gjelder det å skaffe seg kunnskap om hva slags kjemiske produkter virksomheten har på arbeidsplassen, hvilke mengder som brukes og hvordan dette brukes.


Plikt til å tilrettelegge arbeidsplassen

I arbeidsmiljølovens § 4-5 heter det at ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag. Kjemikalier og biologisk materiale skal fremstilles, pakkes, brukes og oppbevares slik at arbeidstaker ikke utsettes for helsefare.

Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare, skal ikke brukes dersom de kan erstattes med andre eller med en annen prosess som er mindre farlig for arbeidstakerne, jf. arbeidsmiljøloven § 4-5 (2).

Krav til betryggende rutiner og utstyr

Virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av kjemikalier eller biologisk materiale, jf. arbeidsmiljøloven § 4-5 (3). Dette setter setter helt spesielle krav til virksomhetens HMS-program.

Forebyggende tiltak

En strategi for forebyggende tiltak kan f.eks. bygges opp slik:

 • Opplæring, informasjon, holdningsendringer
 • Primær førebygging: erstatte de mest helseskadelege stoffene
 • Sekundær forebygging: skille stoff fra personene ved f.eks. automatisering, ventilasjon og innkapsling av arbeidsoperasjonen
 • Tertiær førebygging: verneutstyr som masker, briller og hansker
 • Beredskapsplaner: ved akutte individuelle skader og ved brann/eksplosjoner

Tiltakene virksomheten er pliktig til å iverksette skal forebygge eksponering både fra planlagte arbeidsaktiviteter og eventuelle uhell. Dette gjelder også arbeidsaktiviteter som reparasjon, vedlikehold og renhold.

Tiltakene bør prioriteres i følgende rekkefølge i følge veiledningen til Arbeidstilsynet:

 • organisere og tilrettelegge arbeidet for arbeidstakerne
 • kartlegge og risikovurdere
 • gi nødvendig informasjon og opplæring
 • redusere bruk av kjemikalier og erstatte farlige kjemikalier med uheldige egenskaper
 • etablere rutiner for kontroll og vedlikehold av maskiner/utstyr
 • bygge inn/avskjerme prosesser som medfører eksponering for kjemikalier
 • ventilasjon, herunder prosesstilpasset avsug
 • tildele og bruke personlig verneutstyr

Bedriftshelsetjenesten

Myndighetene foreslår at virksomheten får bistand fra noen i bedriftshelsetjenesten som har kompetanse om kjemisk helsefare, når virksomheten skal utarbeide slike tiltak.

Regelverk

Du leser nå artikkelserien: Arbeidsmiljøet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ArbeidsstillingForurensning >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Arbeidsmiljø
 • Miljøpsykologi
 • Bedriften som et teater
 • Krav til arbeidslokale
 • Fargevalg for arbeidslokaler og servicemiljø
 • Arbeidstemperatur (riktig innetemperatur)
 • Klima og ventilasjon (luftkvalitet)
 • Belysning av servicemiljø og arbeidslokaler
 • Støy i service- og arbeidsmiljø
 • Musikk og duft i service – og arbeidsmiljø
 • Arbeidsutstyr
 • Arbeid ved dataskjerm
 • Arbeidsstilling
 • Kjemikalier på arbeidsplassen
 • Forurensning
 • Personalrom (spiserom, garderober og vaskerom)
 • Brann – og eksplosjonsvern
 • Rømningsveier
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.