Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 1 av 37 artikler om Historisk utvikling på ledelse

    Denne artikkelen er del 24 av 25 artikler om Ledelse

I denne artikkelserien går vi igjennom den historiske utviklingen av ledelseteoriene, slik at du får en oversikt over den evolusjonære utviklingen av tenkningen rundt begrepene organisasjon og ledelse. 

Fra den klassiske læren til moderne ledelse

Helt siden begynnelsen av 1800-tallet er det blitt utviklet ledelseteorier som prøver å forklare hvordan en organisasjon bør organiseres og ledes. 

De eldste av disse teoriene kalles i dag den ”klassiske læren”. For å illustrere forskjellen mellom denne teorien og det vi idag kaller “moderne ledelse” kan best illustreres gjennom X- og Y-teorien til D. McGregor, fra Massachusetts Institute of Technology (“The Human Side of Entreprise, 1964″).

En teori som skiller mellom to typer mennesker; X- og Y-mennesker:

Innholdet i denne teorien vil jeg komme inn på i neste artikkel i denne artikkelserien for å gi deg en pekepinn på det rådende sort/hvitt synet på ledelse og ledelseteorier. 

Mens den “klassiske læren” ser på mennesket som maskiner som må behandles som en maskin (Teori X), ser “moderne ledelse” på mennesket som voksne mennesker som er i stand til å ta ansvar for sine egne handlinger (Teori Y). Overgangen fra å legge vekt på Teori X til Teori Y har vært en kvantesprang i måten å tenke lederskap på. Noe jeg vil komme inn på i resten av artiklene i dette kapittelet.

Fra transaksjonledelse til transformasjonledelse

Disse to motstridende ledelseteoriene, eller måter å se på medarbeiderne på, omtales idag gjerne som transaksjonledelse og transformasjonledelse, selv om dette ikke er en 100% korrekt bruk av begrepene. Forskjellen mellom dette motstridende synet på å se på lederskap på kommer jeg tilbake til etter tjennomgangen av X/Y-teorien i neste artikkel i denne artikkelserien.

Viktigere enn å diskutere definisjonforskjeller er det å få frem at alle som jobber med ledelse, enten de er teoretikere eller praktiserende ledere, er enig om en ting:

TRENDEN GÅR BORT FRA TEORI X OG TRANSAKSJONLEDELSES TENKNING, TIL FORDEL FOR TEORI Y OG TRANSFORMASJONLEDELSES TENKNING

Modellen under viser tidspunktet de ulike ledelseteoriene kom og er et godt utgangspunkt for å forstå den evolusjonære utviklingen av ledelseteoriene.

historisk-utvikling

Ledelseteorier før 1900-tallet

Før 1900-tallet fantes det ingen ledelseteorier, bortsett fra noen enkle læresetninger for generaler for hvordan de skulle vinne kriger og læresetninger religiøse ledere for hvordan de skulle lede sitt folk i tråd med sin religiøse overbevisning. 

Den klassiske læren

De første virkelige ledelseteoriene kom på begynnelsen av 1900-tallet for å løse utfordringene næringslivet sto ovenfor for å mestre utfordringen den andre industrielle revolusjonen og innføringen av samlebånd produksjon gav dem. Disse teoriene omtales idag som “Den klassiske læren” og karakteriseres gjerne som X-teorier i X/Y-teorien. 

Å behandle mennesker som tannhjul i en stor maskin skapte umiddelbart store effektiviseringsgevinster og kortsiktig vekst ved at organisasjonen ble strukturert med klare kommando/ansvarslinjer og klare instrukser for hvordan arbeidet skulle utføres og koordineres, men de skapte samtidig en rekke nye problemer og massiv motstand fra medarbeiderne som ikke fant dette arbeidsmiljøet motiverende og “humant”. 

Human-Relations bevegelsen

Den neste bølgen med ledelseteorier som kom var Human-Relations bevegelsen som rettet fokuset på menneskene i organisasjonen og hva som skulle til for å skape trivsel, rettferdighet og motivasjon på arbeidsplassen. Å bytte ut tanken med at en virksomhet er en stor maskin bestående av hundrevis av små tannhjul som må fungere perfekt sammen for å produsere noe, til å forstå at menneskene er individer med individuelle behov og forventninger som må trives på arbeidsplassen for at de skal yte sitt beste var et stort skritt fremover og skapte ny vekst og fjernet en rekke problemer med de gamle systemene, men ikke alle. Det var stadig rom for forbedringer noe som ble svært tydelig når vi fikk et nytt paradigmeskifte i økonomien rundt 1930-tallet, hvor det gamle grafiske og dampbaserte paradigme ble skiftet ut med det analoge og olje/elektrisitet baserte paradigmet. 

Styres av den teknologiske utviklingen

Denne nye teknologien skapte en ny vekstbølge i økonomien og nye måter å produsere produktene og tjenestene virksomheten levde av. Kravet til de ansatte endret seg nå gradvis i takt med samfunnsutviklingen og de nye teknologiene som vokste frem i kjølvannet av overgangen til dette nye paradigmet. Samtidig som slutten på den andre verdenskrig gjorde at store deler av Europa måtte gjenoppbygges. Dette skapte igjen vekst og nye ledelseutfordringer som ble prøvd løst ved å utvikle nye ledelseteorier. 

Som du skjønner er det en klar sammenheng mellom samfunns-, næringslivs- og den teknologiske utviklingen, og utviklingen av ledelseteoriene. For å forstå og forklare den teknologiske utviklingen og utviklingen i næringslivet er følgende to teorier et godt utgangspunkt:

 • Schumpeter og Freeman sin bølgeteori som viser at det omtrent hvert 50 år kommer et skift i det herskende teknologiske systemet som skaper en bøle av nye teknologiske fremskritt som skaper ny vekst i alle deler av økonomien og samfunnet og som krever justeringer av de rådende ledelseteoriene.
 • Chadlers utviklingsteori som viser at alle virksomheter vil følge den samme utviklingen i bedriftsstrukturen, fra spesialisering til integrering og videre til diversifisering.

Hva fokuserer ledelseteoriene på?

Ledelseforskningen har frem til idag vært opptatt av tre faktorer:

 1. kjennetegn ved lederen
 2. kjennetegn med de som blir ledet
 3. kjennetegn ved organisasjonen og dens omgivelser

.. og av hvordan disse faktorene innvirker på sluttresultatet i form av effektivitet og jobbtrivsel.

Du leser nå artikkelserien: Historisk utvikling på ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Ledelseteorier før 1900: Teorier for generaler og religiøse ledere >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Ledelseteorier før 1900: Teorier for generaler og religiøse ledere
 • Buddhismen (Fakta, religion og atferd)
 • Sun Tzu sin ledelsesteori
 • Great Man teorien
 • Ledelseteorier før 1930: Den klassiske læren
 • Administrasjonteorien til Fayol (den klassiske læren)
 • Scientic Managment (rasjonaliseringsbevegelesen)
 • Byråkratiteorien til Max Weber
 • Ledelseteorier på 1930 – tallet: Human relation bevegelsen
 • Human Relation Bevegelsen
 • Ledelseteorier på 1950-1960-tallet
 • Organisasjonen som et åpent sosio-teknisk system
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Ledelseteorier på 1970-tallet
 • Mintzberg`s 10 strategi skoler
 • Profesjonell ledelse (Aker-modellen til George Kenning)
 • Just in time – som forretningsmodell og produksjonsstrategi
 • Den politiske rammen
 • Ledelseteorier på 1980 – tallet
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Aksjonsvitenskap (“Action Science”) og organisasjonslæring
 • Ledelseteorier på 1990 – tallet: Helhetlig syn på ledelse
 • Transaksjonsledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean Thinking – en prosessfilosofi
 • ISO standarden
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Business Prosess Reengineering
 • Balansert målstyring
 • Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer
 • Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)
 • Ledelseteorier etter år 2000: Nettverk og verdibasert ledelse
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Hva kan vi lære av ledelsesteoriene?
 • Du leser nå artikkelserien: Ledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Viktige lederoppgaver: LæringLederstil >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse
 • Makt
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Hva er godt lederskap?
 • Ledelsesmyter
 • De klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere
 • Hva gjør lederskap så vanskelig?
 • Hva skyldes problemene i organisasjonen?
 • Hvordan løse disse problemene og utfordringene?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Mellomleder
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Viktige lederoppgaver: Skape en god “lagånd”
 • Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon
 • Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljø
 • Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess
 • Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser
 • Viktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger
 • Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger
 • Viktige lederoppgaver: Kommunikasjon
 • Viktige lederoppgaver: Motivasjon
 • Viktige lederoppgaver: Læring
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Lederstil