Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Økonomi

For å oppnå en god ressursforvaltning kreves det først og fremst god innsikt i økonomien. Et begrep som kan defineres som:

studiet av hvordan knappe ressurser forvaltes.

Knapphet betyr at det er en kostnad knyttet til bruken av ressursene.


Alternativkostnad

Poenget er at ved å bruke en knapp ressurs i èn bestemt anvendelse, går vi glipp av det denne ressursen ville kunne gitt i gevinst i en alternativ anvendelse. Det er dette som menes med begrepet alternativkostnad (”opportunity cost”).

Definisjon alternativkostnad:

Hva en knapp ressurs er verdt i sin beste alternative anvendelse.

Hvis jeg eksempelvis bruker to timer på å hugge ved (svært hypotetisk), kan jeg ikke samtidig bruke disse to timene til noe annet, for eksempel å male gjerdet (nesten like hypotetisk). Alternativkostnaden ved å utføre en av aktivitetene, kan uttrykkes ved verdien av den aktiviteten som da ikke blir utført. Vedhogsten koster den ikke-utførte malejobben, og tilsvarende koster malejobben den ikke-utførte vedhogsten. Knappe ressurser tvinger oss til å velge, vi får ikke både i pose og sekk.

Nytte-kostnadprinsippet

For å avgjøre hvordan en knapp ressurs skal brukes, er det imidlertid ikke tilstrekkelig bare å bestemme ressursens alternativkostnad. Vi må også ta stilling til hvilke gevinster ressursen skaper i ulike anvendelser. Dette leder til nytte-kostnadsprinsippet (”cost-benefit principle”).

Definisjon nytte-kostnadsprinsippet:

Utfør en handling hvis og bare hvis den ekstra gevinsten som da oppstår er minst like stor som den ekstra kostnaden.

Ugjenkallelige kostnader

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss