Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 21 av 22 artikler om Holistisk Systemledelse

    Denne artikkelen er del 14 av 39 artikler om Prosessledelse

    Denne artikkelen er del 4 av 17 artikler om Verdiskapning

Hva er systemintegrasjon?

Systemintegrasjon er et annet nøkkelbegrep innen Holistisk Systemledelse og prosessledelse.

Med systemintegrasjon menes:

å integrere flest mulig system, perspektiv, prosesser og samhørighetsforhold til et enhetlig (helhetlig) system.

Med perspektiv menes:

de seks perspektivene som inngår i systemet til Holistisk Systemledelse.

Med prosesser menes:

Alle virksomhetens kjerne-, støtte- og styringsprosesser.

Med samhørighetsforhold menes:

Alle koblinger mellom virksomhetens prosesser og andre verdikjedesystemer virksomhetens eget system er en del av.

Systemintegrasjon kan skje på mange måter.

Verdikjedesystem integrasjon

Virksomhetens verdiskapningsprosess, eller verdikjede om du vil, er ikke en isolert verdiskapningprosess. For at denne verdiskapningsprosessen skal fungere som tiltenkt er denne verdikjeden avhengig av verdikjeden til en rekke eksterne partnere, da virksomhetens verdikjede bare er en av mange verdikjeder i et verdikjedesystem.

Verdikjedesystemet

Alle innsatsfaktorer som inngår i virksomhetens verdikjede kommer fra verdikjeden til et mellomledd eller direkte fra produsentens verdikjede. Og ikke nok med det. For å forstå flyten av verdiaktiviteter gjennom hele verdikjeden er det ikke nok å inkludere egen verdikjede i analysen av integrasjonsmuligheter. Vi må også inkludere verdikjeden til alle mellomledd, produsenter, råvareleverandører, myndighetene og alle andre interessenter vi er avhengig av.

Når virksomhetens egen verdikjede skal vurderes må vi derfor starte med å definere hvilke andre verdikjeder virksomheten vil være avhengig av og hvordan disse verdikjedene kan integreres på en best mulig måte med virksomhetens verdikjede for å danne et godt fungerende verdikjedesystem. I denne analysen må vi også inkludere kundens verdikjede, da det er deres behov, krav og forventinger virksomheten skal tilfredsstille gjennom sitt verditilbud. Denne verdikjeden er derfor den den viktigste verdikjeden å studere.

Her ser vi ikke bare på hvilke verdikjedesystem vi må inkludere, men også på hvordan vi kan fjerne dem. Jo færre verdikjedesystem vi er avhengig av, jo bedre. 

Perspektiv integrasjon

Virksomheten er ikke bare avhengig av å ha gode integrasjonsmekanismer med de andre verdikjedesystemene virksomhetens verdikjede er avhengig av, men virksomheten er selv ett kompleks system bestående av minst seks ulike perspektiver eller fokusområder om du vil som til sammen utgjør virksomhetens organisasjonssystem. Disse seks perspektivene er:

 1. Kundeperspektivet
 2. Ressursperspektivet
 3. Prosessperspektivet
 4. Supportperspektivet
 5. Styring- og kontrollperspektivet
 6. Læring- og vekstperspektivet

Perspektiv integrasjon vil si:

å fokusere på hvordan vi kan konfigurere verdiskapningprosessen slik at det blir et godt samhørighetsforhold og gode integrasjonmekanismer mellom de ulike perspektivene som til sammen utgjør virksomhetens helhetlige system.

Bankenes innføring av nettbanken er et klassisk eksempel på en vellykket integrasjon av kunde- og prosessperspektivet, samtidig som de reduserte behovene fra ressurs- og supportperspektivet til en brøkdel av tidligere kostnader.

Ved at kundene gjorde jobben selv gjennom “selvbetjeningprinsippet” kunne bankene digitalisere hele verdiskapningprosessen sin ved at kundene sto for punchingen av dataene som bankfunksjonærene tidligere gjorde. Ikke gjorde dette at de ikke trengte fysiske banker lenger, men antall ansatte kunne også reduseres kraftig og med dette forsvant de fleste av aktivitetene som tidligere inngikk i supportperspektivet. 

Prosessintegrasjon

Prosessintegrasjon går ut på å finne nye måter å integrere virksomhetens kjerne-, støtte- og styringsprosesser på for å få et mer effektivt verdiskapningsystem. Normalt er det her det største potensialet ligger.

Av størst interesse er det å finne nye og bedre måter å integrere virksomhetens kjerneprosesser på. Virksomhetens kjerneprosesser er:

 1. Mennesker
 2. Teknologi
 3. Strukturer
 4. Informasjon

kjerneprosesserLes mer: Kjerneprosesser i verdiskapningen

Bruk IKT-systemet for å integrere de ulike delene på nye måter

IKT har skapt Internett, datamaskinen, mobilen og alt vi kan gjøre via vår mobil, datamaskin og ande digitale enheter. IKT-systemet inneholder derfor idag normalt hele eller deler av løsningen vi leter etter når vi jobber med  systemintegrasjon. Vi bruker idag IKT til å integrere verdikjedesystemene, verdikjedene, prosessene, koblingene, relasjonene og aktivitetene på nye måter til nye helhetlige løsninger. Noe som er normalt siden teknologien er drivkraften i den økonomiske utviklingen til et samfunn i følge Schumpeters økonomiske utviklingsteori.

organisasjon-marked-ikt-system

Aktuelle virkemidler

Virkemidlene vi kan bruke for å integrere to deler på nye og bedre måter ved bruk av IKT-systemet er blant annet:

 • Produkt digitalisering : Kan produktet gjøres digitalt kan såvel produktet som hele forretningsmodellen og verdiskapningsprosessen endres og effektiviseres. Nettbanken er et vellykket eksempel, mens digitaliseringen av avisene, bøker og plater/cd-er ikke har vært en like stor økonomisk suksess. Lærdommen av dette er at digitalisering av produktet er lønnsomt når digitaliseringen kan knyttes sammen med en ny lønnsom forretningsmodell. Alt som kan digitaliseres blir idag digitalisert
 • Automasjon : Første skritt når vi ønsker å effektivisere verdiskapningsprosessen eller fjerne støtteaktiviteter er gjennom automasjon av oppgavene som idag gjøres manuelt.
 • Kunstig intelligens : Ved å ta i bruk kunstig intelligens kan vi analysere store mengder big-data for å treffe den beste beslutningen. Analyser som leder til en beslutning i løpet av tidels av et sekund. Beslutningsanalyser som ville tatt en enkelt person ukesvis å utføre.
 • Roboter : Mennesker koster mye penger, de trenger lang opplæring, de kan bli syke og de krever fritid. Ved å bytte ut mennesker som driver med rutinemessige oppgaver med maskiner (roboter) kan vi oppnå enorme effektiviseringsgevinster, med større stabilitet og langt høyere lønnsomhet.
 • 5G nettverk : Utrullingen av 5G nettverket åpner enorme muligheter for enhver virksomhet. Snart kommer selvkjørende biler, droner og IoT e.l. digitale enheter. Enheter som vil endre livet slik vi kjenner det drastisk. 
 • Virtuelle organisasjonsstrukturer : Hvorfor ikke kvitte seg med dyre kontorer og heller la folk jobbe hjemmenfra. Det gjør det enklere å trekke til seg de dyktigste personene, da de kan sitte hvor som helst i verden. Det var noe vi lærte i pandemien vi har gått igjennom siden mars 2020. 

Re-konfigurering

Å gjennomføre slike dramatiske omleggelser kalles “business process reenginering” og er den mest dramatiske omleggelsen av virksomheten en virksomhet kan gjennomføre.

Systemintegrasjon handler ikke bare om å “smelte sammen” og “fjerne” oppgaver og prosesser, men like mye om å re-konfigurere verdiskapningprosessen og verdikjede systemet denne verdiskapningprosessen er en del av. 

Innovasjon – et resultat av systemintegrasjon

Ved å endre systemkomponentene og/eller sette dem samme på nye måter for å løse eksisterende og/eller nye problem og utfordringer skapes radikale- og inkrementelle innovasjoner. Fortrinnsvis inkrementelle. Innovasjoner er derfor en del av begrepet systemintegrasjon i holistisk systemledelse, da det er en nær sammenheng mellom endringsledelse og innovasjon

Du leser nå artikkelserien: Holistisk Systemledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Holistisk endringsledelseLederen som doktor >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innledning til holistisk systemledelse
 • Holistisk systemledelse
 • Markedssystem
 • IKT-system
 • Organisasjonssystem
 • Ressursperspektivet
 • Prosessperspektivet
 • Kundeperspektivet
 • Supportperspektivet
 • Læring og vekstperspektivet
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Business Intelligence (BI)
 • Planleggingsmodell for Holistisk systemledelse
 • Holistisk situasjonsanalyse for å identifisere alle problemer, muligheter og trusler
 • Holistisk beslutningsprosess for å velge beste løsning på problemet
 • Forretningsgrunnlag
 • Verdigrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Holistisk endringsledelse
 • Systemintegrasjon
 • Lederen som doktor
 • Du leser nå artikkelserien: Prosessledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ProsesstrianguleringVerdikonfigurasjon >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Prosessperspektivet
 • Prosessledelse (Business Process Management)
 • Prosessorientering: Historisk oversikt
 • Hva er en prosess?
 • Produksjonsfaktorer (innsatsfaktorer)
 • Verdiskapningsprosessen
 • Prosessnivåer i prosesspyramiden
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Kjerneprosess 1: Struktur
 • Kjerneprosess 2: Teknologi
 • Kjerneprosess 3: Menneskene
 • Kjerneprosess 4: Informasjon
 • Prosesstriangulering
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Digital verdikjede
 • Hybrid-verdikjede
 • Prosesskartlegging
 • Global verdikjede
 • Økosystem som forretningsmodell
 • Prosesskart og prosessdiagram
 • Prosessteori
 • Business Process Modeling Notation
 • Prosessforbedring
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean Thinking – en prosessfilosofi
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Benchmarking
 • ISO standarden
 • Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem
 • Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem
 • Prosessmåling og målekort
 • Business Process Reengineering (omstrukturering av forretningsprosesser)
 • Prosesstyring
 • Prosessmodenhet
 • Du leser nå artikkelserien: Verdiskapning

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Viktige verdiskapningsprosesserVerdikonfigurasjon >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Verdiskapningsprosessen
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Viktige verdiskapningsprosesser
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Digital verdikjede
 • Hybrid-verdikjede
 • Global verdikjede
 • Økosystem som forretningsmodell
 • Industri 4.0 – den fjerde industrielle revolusjon
 • Automatisering
 • Maskinlæring
 • Kunstig intelligens – en kilde til innovasjon, vekst og økt lønnsomhet