Domene og webhotell fra OnNet.no

Regnskapsloven skiller mellom de med full regnskapsplikt og de med begrenset regnskapsplikt.

Full regnskapsplikt innebærer plikt til å registrere og dokumentere regnskapsopplysninger samt utarbeide årsregnskap (resultat, balanse og noter) og årsberetning.

Begrenset regnskapsplikt innebærer plikt til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, men det stilles ikke krav om utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapslovens regler.

Det skattemessige årsoppgjøret må imidlertid foretas, og de skattemessige periodisering- og vurderingsregler kan legges til grunn for den løpende regnskapsførselen.

Hvem er regnskapspliktig?

  • Alle aksjeselskaper og ASA
  • Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskaper (f.eks. KS) dersom de har mer enn fem deltakere, mer enn fem ansatte og over 5 millioner i omsetning. Dessuten kan ingen av deltakerne være AS eller ASA. (Unntaket gjelder ikke for partrederier.)
  • Enkeltpersonforetak og en del foreninger med mer enn 20 ansatte eller mer enn 20 millioner i verdi
  • Samvirkelag (BA) med salgsinntekter over 2 mill. NOK
  • Borettslag, boligbyggelag, eierseksjonssameier
  • Økonomiske foreninger
  • Utenlandske foretak med skatteplikt i Norge og virksomhet i riket eller på sokkelen.

En fullstendig opplisting finner du i årsregnskapsloven § 1-2.

Hvem har begrenset regnskapsplikt?

De som ikke kommer inn under bestemmelsene om full regnskapsplikt, har begrenset regnskapsplikt. Det vil si alle selskaper som må levere næringsoppgave eller momsoppgave.

NB! 
Et selskap som ikke er i drift er regnskapspliktig helt til det er formelt avviklet. Dette betyr at det må sendes inn årsregnskap og årsberetning for å unngåforsinkelsesgebyr.

Bokføringsplikt

Bokføringsplikten innebærer en plikt til å registrere relevante opplysninger om et foretak i et regnskap. For å kunne levere og dokumentere de oppgavene myndighetene krever, må du ha et regnskapssystem og føre et regnskap. Regnskapet skal også gi viktig informasjon om selskapets økonomiske situasjon til blant annet finansieringsinstitusjoner eller kontraktspartnere.

Bokføringen skal inneholde alle opplysninger som er nødvendig for lovbestemte spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering iht bokføring loven og bokføring forskriften. Det vil si opplysninger vedr kjøp, salg, og andre handlinger som betyr noe for bedriftens inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld.  Bilag som bekrefter det som er registrert (dokumentasjon), må samles og oppbevares i minst 10 år

Hvem er bokføringspliktig?

Alle som er regnskapspliktige etter årsregnskapsloven av 1998, er også bokføringspliktige. I tillegg kommer alle som leverer næringsoppgave etter ligningsloven eller mva-oppgave etter merverdiavgiftsloven. Ligniningskontorer o.l. kan i tillegg pålegge bokføringsplikt til foretak.

Revisjonsplikt

Alle som har regnskapsplikt, har i utgangspunktet revisjonsplikt etter revisjonsloven § 2-1.

Enkelte regnskapspliktige enheter er imidlertid fritatt fra revisjonsplikten (revisjonsfritak), jf. revisorloven § 2-1. Dette gjelder regnskapspliktige som har samlede driftsinntekter på mindre enn 5 millioner kroner. Viser årsregnskapet driftsinntekter som overstiger beløpsgrensen, inntrer revisjonsplikten for det etterfølgende regnskapsåret.

Fritaket for revisjonsplikt som nevnt ovenfor gjelder ikke for:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.