Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

For at en analyse skal være et egnet verktøy til å redusere usikkerheten til ett beslutningsproblem, må den bygge på vitenskapelige prosedyrer og anerkjente metoder og teknikker. Det vil si en vitenskapelig metode. Skal vi undersøke et fenomen knyttet til samfunnet eller økonomien snakke vi om samfunnsvitenskapelige metoder.

Et sammensatt begrep

Begrepet samfunnsvitenskapelig metode er et sammensatt begrep som består av begrepene:

Samfunnsvitenskap + metode

Vi må dermed vite hva hvert enkelt begrep betyr for at begrepet samfunnsvitenskapelig metode skal ha noen mening. La oss derfor se litt nærmere på betydningen av begrepene.


Samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskap er å studere sosiale forhold, med det mål å få bedre forståelse av samfunnet og markedet. Samfunnsvitenskap er et fagfelt og vitenskap på lik linje med andre vitenskaper, f.eks. natur-, formal- og kulturvitenskap. Hva som skiller disse vitenskapene fra hverandre kan forklares slik:

“Innen formalvitenskapen (matematikk og logikk) foretas logiske slutninger, og det kan føres bevis for at de er sanne eller falske. I naturvitenskapen er målet å forklare naturlovmessigheter, dvs. å finne fram til årsakssammenhenger på fysiske og biologiske fenomener, som igjen gir grunnlag for prediksjon (forutsigelser) og kontroll. Kulturvitenskap (humaniora) ledes av interesse for å opprettholde og utvide forståelsen mellom mennesker (meningssammenhenger), mens samfunnsvitenskap har som mål å avdekke og forklare sosiale prosesser og sosial samhandling og forstå samfunnsforhold” (Halvorsen-1993).

Metode

Metode kommer av det greske ordet “Methodos“, som betyr å følge en bestemt vei mot et mål. Når vi snakker om metode i akademisk sammenheng mener vi læren om de verktøy vi kan benytte for å samle inn informasjon (empiri). En systematisk måte å undersøke virkeligheten på (Halvorsen, 1993) og en fremgangsmåte for å komme frem til ny kunnskap (Tranøy, 1989).

Jacobsen (2002) definerer metode som: ”en måte å gå fram på for å samle inn empiri, eller det vi kan kalle data om virkeligheten”. Metode er altså et hjelpemiddel for å beskrive virkeligheten. Metoden angir hvilke fremgangsmåte vi har benyttet for å beskrive virkeligheten.

Samfunnsvitenskapelig metode

Med samfunnsvitenskapelige metoder menes:

“Å samle inn, organisere, bearbeide, analysere og tolke data om sosiale individer, -grupper, -relasjoner og -prosesser på en så systematisk måte at vi kan skaffe oss ny kunnskap om variablenes underliggende mønstre og føre bevis for hvordan resultatene er fremkommet”

Samfunnsvitenskapelige metoder er angivelse av hvilken metodikk vi skal benytte oss av for å hente inn informasjon om virkeligheten og hvordan vi skal analysere denne informasjonen for å gi oss ny innsikt i samfunnsmessige forhold og prosesser gjennom å samle inn, analysere og tolke data.

Formålet med all metodebruk

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.