Forskningsdesign

Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

Krav til validitet og realibilitet

Hva skal til for at resultatene skal være gyldige (validitet) og pålitelige (realibilitet)?

Casestudie

En metode som studerer sosiale fenomener gjennom grundig analyse av en case. Casen kan være en person, en gruppe, en episode, en prosess, en kommune, et samfunn, eller en hvilken som helst enhet av sosialt liv

Kvalitativ metode og design

Metoder for innsamling, analyse og tolkning av kvalitative data for å besvare en problemstilling.

Datainnsamlingsmetoder

I utgangspunktet finnes det to metoder vi kan velge mellom. Enten kan vi foreta en feltundersøkelse eller en skrivebordundersøkelse

Hva avgjør valg av forskningsdesign?

Generelt kan vi si at arbeidet med forskningsdesignet består av fire ulike oppgaver som må vurderes og ses i en sammenheng når vi skal velge forskningsdesign: