Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er “Strategy as practice” (Strategi som praksis)?

Strategy as practice er strategisk perspektiv som har utviklet seg siden 1990-årene (Whittington, 1996), og er en retning som ser på strategi som noe aktørene i virksomheten gjør, ikke noe virksomheten har eller eier.

Strategy as practice ser på strategi som «en mengde situasjons- og sosialt bestemte aktiviteter over tid, konstruert gjennom samhandlinger av ulike aktører» (Jarzabkowski, 2005). I motsetning til Mintzberg sin definisjonen har denne definisjonen fokus på de enkelte aktivitetene i strategiarbeidet, det vil si mikroprosessene istedenfor makroprosessene. Ved å ha fokus på mikroprosessene, vil hovedfokuset være på de som lager strategiene, og de daglige aktivitetene (Ikävalko, 2005).

Den tradisjonelle strategiteorien fokuserer i stor grad på at det er toppledelsen som utformer og gjennomfører strategien. Dette gir ofte et feil bilde av hvordan strategi utformes i praksis, hvor ansatte nedover i organisasjonen i større grad er med på å utforme og gjennomføre strategien enn det den tradisjonelle teorien gir et bilde av (Jarzabkowski, 2005).

Jarzabkowski tydeliggjør også at aktørene i den tradisjonelle strategiteorien anses som rasjonelle aktører, hvor følelser, motivasjon og deres handlinger ikke blir tatt med. Dette gjør at aktørene ikke blir sett på som interessante. Strategy as practice på den andre siden, har et stort fokus på de ulike aktørene og ser på samspillet mellom dem, og hvordan deres handlinger påvirker eller blir påvirket (Jarzabkowski, 2005). Det er fordi utøverne i praksis ikke er rasjonelle aktører, som den tradisjonelle teorien antar.


Tre perspektiver

I strategy as practice rettes oppmerksomheten mot hvem som utvikler strategien, hva de gjør, hva de bruker og hvilke implikasjoner dette har for utforming av strategien (Jarzabkowski and Paul Spee, 2009).

Dette fokuset deles i litteraturen opp i tre ulike perspektiv (Jarzabkowski and Paul Spee, 2009):

  1. praksis (praxis) – flyten av aktiviteter som muliggjør strategien
  2. utøvere (practitoners) – de som utfører strategiarbeidet
  3. praksiser (practices) – verktøy og rutiner som brukes i strategiarbeidet

Disse tre perspektivene er mulig å se på hver for seg, men samtidig henger de tett sammen.

Praksis

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss