Domene og webhotell fra OnNet.no

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er idag et lovpålagt krav til alle virksomheter. I denne artikkelserien går jeg steg for steg igjennom HMS-prosessen og hvordan den bør legges opp og hva den må inneholde for å oppfylle alle lovpålagte krav og være et godt styring- og kontrollverktøy.

HMS - Helse, miljø og sikkerhet

Bedrifter som skal overleve må levere kvalitet, både i produkter og service. I moderne kvalitetsarbeid er hele organisasjonen engasjert, og i stadig større grad avhenger den totale kvalitet av at også de “myke verdiene” i bedriften blir tatt vare på.

Hva er Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)?

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er lovpålagt og noe alle virksomheter bruker mye tid og ressurser på. La meg derfor starte først med å definere begrepet og nøkkelordene i begrepet, før vi går nærmere inn på lovgivningen på området.

HMSForkortelse for helse, miljø og sikkerhet og er et helhetlig begrep for alle forhold i bedriften som omfattes av virkeområdet for HMS-forskriften. Ofte benyttet ensbetydende med arbeidsmiljø, men omfatter også bl.a. brannsikkerhet og ytre miljø.
HelseMed helse menes fravær av sykdom samt fysisk, psykisk og sosial velvære. Helse retter seg også mot den øvrig befolkningen i forhold til at bedriften ikke forurenser det ytre miljø. WHO’s definisjon av helse er: “Ved helse må forstås at et menneske ikke bare er fri for sykdom, men at det nyter fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.
MiljøMiljø retter seg både mot det ytre miljøet og arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet er summen av de faktorer som påvirker arbeidstakeren fysisk, psykisk og sosialt i positiv eller negativ retning. Med ytre miljø vil dette bety å ta ansvar for å forebygge mot forurensning (utslipp) fra bedriftens virksomhet til luft, vann og jord.
SikkerhetMed sikkerhet tenker vi først og fremst på sikkerhet for mennesker og materiell – ikke sikkerhet i forhold til innbrudd, industrispionasje etc.Safety ikke Security, men i dag er det oftere behov for å se på tiltak som omhandler sikring av penger, m.m. for igjen å trygge arbeidsplassene.
InternkontrollInternkontroll er helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid satt i system! Internkontroll betyr å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet samt å overholde norske lover og forskrifter som berører HMS-området. Vi snakker med andre ord om systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Et annet ord for internkontroll er egenkontroll som innebærer at bedriften selv skal påse at den følger aktuelt regelverk.

Hvilket formål har Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)?

For bedriftene (og samfunnet) er hensikten med internkontroll å oppnå et bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær, høyere sikkerhet, bedre lønnsomhet og mindre forurensning. Eller sagt på en annen måte: – HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø, og sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.

Hva inngår i Helse, miljø og sikkerhet (HMS)?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss