Kategori: Sosio-antropologi

verdier

Verdi og verdier

Denne artikkelen er del 8 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 5 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 13 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: “Alt det som er verdifullt for menneske”.

Les mer
kultur-ritualer

Artefakter og symboler

Denne artikkelen er del 20 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 10 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 13 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 18 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Artefakter er alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur. Artefaktene er kulturtelle symboler som formidler informasjon om hva som kjennetegner de underliggende kulturelementene

Les mer
Spille poker

Kulturuttrykk

Denne artikkelen er del 21 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 11 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 14 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 19 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Med kulturuttrykk menes: ”de ulike symbolske prosesser, objekter, strukturer og handlinger som inngår i kulturen”

Les mer
norm

Sosiale og moralske normer

Denne artikkelen er del 8 av 25 artikler i om Moral & etikk

Denne artikkelen er del 16 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 13 av 37 artikler i om Lærende organisasjoner

Denne artikkelen er del 8 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 12 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

På hvilken måte påvirker våre normer vår atferd? I denne artikkelen finner du svarene på dette.

Les mer
sosialisering

Hvordan lærer vi hva som er rett og galt?

Denne artikkelen er del 7 av 25 artikler i om Moral & etikk

Denne artikkelen er del 18 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 3 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Hvilke verdier og normer vi legger til grunn for å avgjøre om en handling er moralsk og etisk riktig er noe vi lærer av omgivelsene våre gjennom sosialisering fra vi blir født til vi dør.

Les mer
matvaner

Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )

Denne artikkelen er del 8 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 7 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler i om Feilkilder

Denne artikkelen er del 13 av 46 artikler i om Læring

Et sosiokulturelt læringssyn som bygger på en antakelse om at læring skjer gjennom sosial læring, og bygger på russeren Lev S. Vygotskys teorier og forsøk

Les mer
Språk og kommunikasjon

Språk

Denne artikkelen er del 25 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 22 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 10 av 46 artikler i om Læring

Denne artikkelen er del 15 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 6 av 27 artikler i om Barnets utvikling

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Les mer