Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

Beskyttet innhold!

agenturer.no

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Hvorfor tegn et abonnement: Som medlem får du tilgang til denne og over 2.600 andre fagartikler. Samt over 200 artikkelserier du kan lese sammenhengene som en lærebok. Med over 4 millioner sidevisninger var eStudie.no Norges mest leste e-læringsportal ifjor.

Pengene tilbake garanti! Vi er så sikre på at du blir 100% fornøyd at vi gir deg en "pengene tilbake garanti". Skulle artiklene ikke leve opp til forventningene dine kan du kansellere årsabonnementet innen 24 timer etter at du tegnet det og få tilbake pengene dine.

Tegn abonnement!
    Denne artikkelen er del 1 av 16 artikler om Konfliktløsning

I denne artikkelserien lærer du hva en konflikt er, hva som skaper dem, hvilke konflikttyper som finnes og hvordan du bør gå frem for å forebygge og løse dem.

Konflikter er noe vi alle kommer borti, om vi vil det eller ikke. Det er en naturlig del av livet, og håndterer vi dem riktig trenger de ikke å bli en stor påkjenning.

Definisjon ->> Konflikt

La oss starte med å definere begrepet konflikt.

Konflikt stammer fra det latinske ordet ”conflictio”, som betyr sammenstøt. Et sammenstøt
forutsetter en eller annen form for samhandling, frivillig eller ufrivillig, planlagt eller
spontan. Når samhandling innebærer sammenstøt av motstridende interesser kan konflikt
oppstå. Vi definerer derfor en konflikt slik:

“En konflikt er kollisjon mellom mål, interesser, verdier, handlinger eller retninger som skaper en spenning mellom to eller flere involverte parter”.

En konflikt er når en part blir hindret i å nå sine mål, interesser, verdier eller ønsker av en annen (Knudsen og Unstad, 2015).

Frustrasjon eller åpen konflikt?

Det definisjonen ikke sier noe om er hvor stor koalisjonen mellom partene må være for at det skal være å regne for en konflikt. Tidligere definerte man ofte en konflikt som en åpen konflikt. Dvs. at man ikke regnet sammenstøtet som en konflikt før motsetningene var blitt så store at de kom til syne gjennom åpen kamp og motstand.

Idag ønsker vi normalt å ta tak i motsetningene før de har utviklet seg så langt. Vi anser derfor at en konflikt er til stede allerede når en begynnende frustrasjon melder seg i forholdet mellom to eller flere parter.

Kjennetegn ved en konflikt

Hver konflikt er unik med sitt særegne opphav og sine særegne årsaker. For å forstå
konfliktens natur, bør man også ha forståelse for hvilke faktorer som kan ligge til grunn og hvilke kjennetegn alle konflikter har. Problemet er bare at det finnes få klassiske kjennetegn ved en konflikt, da det finnes mange ulike typer konflikter.

Ser vi bort fra at en konflikt er en kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger som skaper spenning mellom to eller flere parter, finnes det allikevel noen andre fellestrekk ved alle konflikter som det er verdt å være klar over. For eksempel:

 • En konflikt er et sosialt fenomen
 • Ulike virkelighetoppfattelse skaper konflikter
 • En konflikt er ikke det samme som grunnleggende uenighet
 • Ulike individuell reaksjonsmønstre skaper lett konflikter
 • En konflikt går over lengre tid

Et sosialt fenomen

Konflikter er et fenomen som oppstår i sosiale sammenheng gjennom at motstridende interesser eller oppfatninger om noe krasjer. Siden konflikter er et sosialt fenomen vil enhver konflikt omfatte en sammenblanding av følelser, holdninger, mål, interesser, vennskap, kunnskap, erfaringer og synsing. Konflikters årsaker kan derfor være er komplekse, og ulike konfliktkilder kan opptre i en og samme konflikt.

I mange tilfeller er det en sammenheng mellom de ulike årsakene til en konflikt, ved at årsakene kan skape og forme hverandre. Dette kan føre til at komplekse årsakssammenhenger blir dannet. Noe som det er viktig å være klar over for å i det hele tatt klare å skape et miljø hvor det mulig å løse konfliktene konstruktivt. 

Ulike virkelighetoppfattelse skaper konflikter

En av de vanligste årsakene til at konflikter oppstår er at partene har ulik virkelighetoppfattelse. De ser med andre ord på virkeligheten og dermed også konfliktsituasjonen ulikt. Husk at det alltid finnes minst to sider av en sak. Noe som kan skape konflikter.

Konflikt er ikke en grunnleggende uenighet

Konflikt er ikke det samme som grunnleggende uenighet. Ihvertfall ikke i denne sammenheng. Dette fordi grunnleggende uenighet IKKE er noe vi kan løse gjennom kommunikasjon om akseptable løsninger for begge parter. La meg ta et eksempel:

Er du en mann og går ut på byen og forelsker deg i en jente som viser seg å være lesbisk, er ikke dette en situasjon som det ikke er mulig for dere å prate om problemet for å se om dere kan bli enig i en løsning som er akseptabel for begge parter. Bortsett fra at dere kan være venner. Dette er derfor ikke en konflikt, men en grunnleggende uenighet om seksuell tiltrekning. Motsatt er tilfellet når du og kona står i butikken og ikke kan bli enig om hva dere skal ha til middag idag. Da kan dere enten lage et kompromiss om at vi spiser det du ønsker idag, mens jeg får bestemme middagen imorgen. Eller dere kan bli enig i å finne et tredje alternativ idag som dere begge kan akseptere.

En konflikt er derfor en kollisjon mellom to parter som det er mulig å finne en løsning på gjennom kommunikasjon.

Ulike individuelle  oppfatning

Hva som oppleves som en konflikt varierer mye fra person til person. Dette fordi vi alle er forskjellig, med forskjellige behov, verdier, mål, interesser, holdninger, følelser og personlighet. Noe er svært følelsestyrte og kan reagere voldsom på den minste motgang, mens andre er svært runde i kantene og aksepterer svært mye før de protesterer. Dette er det lite å gjøre med, men er noe som det er viktig å være klar for å unngå unødvendige konflikter i hverdagen.

Jo større ulikheter det er mellom to mennesker eller grupper, dess større potensial er det for at en konflikt oppstår. Ulikheter mellom personer eller grupper oppfattes lett som utrygge p.g.a. kulturelle og verdimessige ulikheter som lett skaper konflikter av ulike slag, hvis de ikke respekteres.

En kollisjon over tid

En konflikt er noe som pågår over tid og hvor partene prøver å hindre hverandre i å få sine ønsker oppfylt. En konflikt er en prosess hvor respekten for menneskeverdet gradvis minker og leder til at de involverte behandler hverandre mer som objekt enn som mennesket. 

Positive og negative konflikter

På alle arenaer hvor det er samspill mellom mennesker vil det alltid oppstå konflikter. Resultatet av konflikten avhenger i stor grad av om konflikten sees som en trussel eller en mulighet, og om den håndteres destruktivt eller konstruktivt.

I likhet med de aller fleste andre ting her i verden, har konflikter både positive og negative sider. De negative sidene kjenner vi alle til, men de positive er kanskje ikke like kjente. Konflikter sørger for at gruppen eller organisasjon ikke blir “passive“, “sløve” eller “maktesløse“. De skjerper sansene våre og stimulerer den kreative delen i oss.

Hvorfor er konflikter bra?

Konflikter og motsetninger er naturlige, nødvendig, sunne, effektive og konstruktive. Uten noen form for konflikter vil det ikke skje noen utvikling eller forbedring. Det er når motsetninger gis et spillerom at det skapes et engasjement hos de ansatte som gjør at de ønsker å stå for det de mener og uttrykke sine synspunkter.

Utviklingen skjer når konfliktene tas tak i på en konstruktiv måte. Den naturlige spenningen som oppstår i en konflikt skjerper sansene våre og stimulerer den kreative delen i oss, skaper nye ideer, tilnærmingsmåter og løsninger. Gjennom en konstruktiv tilnærming kan den tvinge oss til å tenke gjennom utfordringen gjennom et nytt perspektiv og vil dermed kunne være en kilde til personlig utvikling.

Illustrasjonen under viser en del av konfliktens positive sider.

Intrapsykiske og interpersonlige konflikter

I konfliktteori er det vanlig å skille mellom intrapsykiske og interpersonlige konflikter.

Konflikter på det intrapsykiske plan er spenningstilstanden eller uoverensstemmelsen som oppstår i sinnet når to impulser som krever uforenlige handlinger krasjer. 

Interpersonlige konflikter handler om konflikter som oppstår i samhandling mellom
mennesker, grupper og kulturer. Det hevdes at ”it takes two to tango”, og på samme måte
kreves det også to for at konflikter oppstår. En annen måte å forklare en konflikt, er at ”it
takes two to tangle”. Det engelske ordet ”tangle” betyr på norsk ”floke”, og en konflikt kan
skildres som en floke eller knute mellom to eller flere mennesker.

Hvorfor oppstår konflikter?

Konflikter kan oppstå både privat og på arbeidsplassen, den kan være skjult eller synlig, liten eller stor. Konflikter oppstår mellom mennesker som har en eller annen form for sammenstøt hvor det oppstår motsetninger som gjør at de blir utrygge eller såret. Den kan omhandle ulike verdier, ulike behov, verdier, mål, interesser, oppfatninger av virkeligheten eller ulike makt.

Enhver endring skaper konflikter

Endringsprosesser og omorganiseringer er typiske situasjoner hvor det i arbeidslivet vil oppstå konflikter nettopp fordi endring er noe som i seg selv skapet utrygghet. Alle vil endre, ingen vil endres.

Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør. Forandring fryder ikke – i hvert fall ikke uten at vi er sikre på hva forandringene fører til. Vi vet hva vi har, men er usikre på hva forandringene vi vil føre til.

Systemer, stillinger, titler, faginteresser, organisasjonsplaner, stillingsbeskrivelser o.l. blir derfor brukt som tunge virkemidler for å unngå interne forandringer. Satt på spissen kan vi derfor si at de samme virkemidlene som har gitt organisasjonen suksess hittil, er potensielle trusler mot fremtidig omstilling. Ulike store og små konflikter blir derfor alltid resultatet hvis du ikke har utviklet en god implementeringstrategi som forteller alle hvordan endringen skal implementeres på en human måte som alle kan akseptere.

At du er bevisst dette fenomenet er viktig, da det vil gjøre seg gjeldende hver gang en beslutning tas som resulterer i at noe blir endret.

Konflikt – et resultat av informasjonmangel

Svært ofte viser det seg i ettertid at konflikten kunne ha vært unngått hvis partene hadde hatt mer informasjon. Grunnen til at det allikevel utviklet seg til konflikt, skyldes ofte at det ikke er naturlig å gi motparten all relevant informasjon, da dette er det samme som å gi fra seg gode argumenter. En utenforstående person kan imidlertid bidra til å skaffe til veie nødvendige og relevante opplysninger.

Informasjonen partene bygger konflikten på kan dessuten være:

                        – Manglende
                        – Feil
                        – Unøyaktig
                        – Ufullstendig

Det er derfor en god regel å undersøker informasjonen konflikten bygger på, før man prøver å løse eller «vinne» konflikten. Kanskje viser deg seg at konflikten forsvinner av seg selv hvis alle parter gis mulighet til å bygge sine konklusjoner og beslutninger på riktig informasjonsgrunnlag.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Konfliktløsning

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Konflikter på arbeidsplassen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Konflikt og konfliktløsning
 • Konflikter på arbeidsplassen
 • Lovverket om konflikter
 • Konfliktformer
 • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
 • Fire dommedagsryttere
 • Mekling
 • Konfliktløsning
 • Konflikthåndtering
 • “Best practice” ved konfliktløsning
 • Konfliktløsningsamtale
 • Maskert herredømme
 • Universell metode for konfliktløsning
 • Gordon strategi for konfliktløsing
 • Forhandlinger og forhandlingsteknikk
 • LØFT – Løsningsfokusert Tilnærming til konflikter