Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 22 av 23 artikler om Personlig økonomi

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende er ytelser som skal bidra til å sikre ektefelle/samboer inntekt til livsopphold etter dødsfall.

Hvem kan få gjenlevendepensjon?

NAV sier at det er varigheten på ekteskapet og om det er barn involvert som avgjør om du har rett til enten gjenlevendepensjon eller overgangsstønad til gjenlevende ektefelle/partner/registrert samboer. Gjenlevende partner likestilles her med gjenlevende ektefelle.

Videre sier de at avdøde som hovedregel må ha vært medlem i folketrygden de siste 3 årene fram til dødsfallet. For å ha rett til gjenlevendepensjon, krevet det enten at (NAV):

 • dere var gift på det tidspunktet ektefellen dør og ekteskapet har vart i minst 5 år.
 • dere var gift på tidspunktet for dødsfallet og dere har/har hatt felles barn.
 • dere var samboere på tidspunktet for dødsfallet og har/har hatt felles barn.
 • dere var samboere i mer enn 5 år på tidspunktet for dødsfallet og var tidligere gift med hverandre.
 • du var skilt fra avdøde og ikke har giftet deg på nytt. Da får du som hovedregel gjenlevendepensjon hvis din fraskilte ektefelle dør innen 5 år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år hvis dere har barn sammen.
 • dere var tidligere samboere i minst 15 år og har/har hatt felles barn, og det er mindre enn 5 år siden dere flyttet fra hverandre. Antall år dere var samboere regnes fra barnet deres ble født.

Ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom kan det gis pensjon til gjenlevende etter egne regler. 

Gjenlevende barn kan ha rett til barnepensjon.

For alle disse reglene gjelder det at du er medlem av Folketrygden. Enker og samboere til norske statsborgere som oppholder seg i utlandet har ikke krav på gjenlevendepensjon eller overgangsstønaden. 

Gjenlevendepensjonens størrelse

Pensjon og overgangsstønad består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg.

Du får full grunnpensjon, hvis avdøde har bodd i Norge i 40 år. Full grunnpensjon tilsvarer vanligvis grunnbeløpet (1 G).

Tilleggspensjon beregnes ut fra ektefellens tidligere arbeid, inntekt og hvor mange år han/hun har hatt arbeidsinntekt. Tilleggspensjonen utgjør 55 prosent av den tilleggspensjonen avdøde ville fått, dersom han/hun hadde fått rett til uførepensjon eller alderspensjon når vedkommende døde.

Hvis avdøde har hatt opptjening i et land Norge har trygdeavtale med, kan du ha rett til pensjon også fra dette landet.

Eksempel:
Gjenlevendepensjonen er 99.858 kroner (1G) + 55 prosent av avdødes tilleggspensjon (eller forventede tilleggspensjon). Hvis avdøde skulle fått 150 000 kroner i tilleggspensjon, ville pensjonen blitt:

99.858 kroner (1G) + 55 prosent av 150 000 kroner (82.500 kroner). Det vil si 182.358 kroner.

Det stilles krav til at den gjenlevende ektefellen utnytter sin arbeidsevne, og så langt det er mulig, er selvforsørget ved eget arbeid. Pensjonen til den gjenlevende ektefellen vil reduseres på grunnlag av arbeidsinntekt som den gjenlevende har, eller kan forventes å få. Det er en omstillingsperiode på inntil et år etter dødsfallet. I denne perioden stilles det ikke krav til utnyttelse av forsørgelsesevnen.

Hvis ektefellen får eller forventes å få en inntekt som overstiger mer enn en halv G, (49.929 kroner, vil pensjonen bli redusert med 40 prosent av inntekten utover dette beløpet. Hva du eventuelt vil få utbetalt, vil dermed avhenge av både din og avdødes inntekt.

Hvor lenge kan du få gjenlevendepensjon?

Grunnpensjonen reduseres hvis du får deg ny samboer. Når du har vært samboer i minst 12 av siste 18 måneder blir grunnpensjonen redusert til 90 prosent.

Gjenlevendepensjon bortfaller hvis du

 • gifter deg på nytt.
 • får barn med en ny samboer.
 • blir samboer med en person som du tidligere har vært gift med.
 • blir samboer med en person du har eller har hatt felles barn med.

Gjenlevendepensjon kan ikke kombineres med AFP i offentlig sektor. Gjenlevendepensjon kan i visse tilfeller kombineres med AFP i privat sektor med uttak etter 1.1.2011.

Gjenlevendepensjonen bortfaller når du fyller 67 år eller hvis du tar ut alderspensjon før fylte 67 år. Som alderspensjonist kan du få medregnet en gjenlevendefordel i pensjonen din.

Gjenlevendepensjonen bortfaller også hvis du har rett på og får innvilget uføretrygd. Du kan imidlertid velge om du vil beholde gjenlevendepensjon eller motta uføretrygd, da med en gjenlevendefordel. Dette valget må du gjøre før du får innvilget uføretrygd. Hvis du ønsker å beholde gjenlevendepensjon, må du altså trekke søknaden om uføretrygd før den blir innvilget. Hvis NAV først har innvilget uførepensjon, er det bindende. Da kan du ikke lenger velge gjenlevendepensjon.

Kilder:

 • https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Andre+pensjonsordninger/ytelser-til-gjenlevende-ektefelle
 • https://www.smartepenger.no/trygd/1188-gjenlevendepensjon
Du leser nå artikkelserien: Personlig økonomi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Barnepensjon3 gode råd for å bedre din privatøkonomi som student >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlig økonomi – grunnmuren for din økonomiske fremtid
 • Når er du gammel nok til å styre egen økonomi?
 • Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid
 • Studielån og stipend
 • Personlig budsjett og regnskap
 • Sparing
 • Lån
 • Hvor mye kan jeg låne når studietiden er over?
 • Kausjonist
 • Alt du bør vite om kredittvurderinger og hvordan de påvirker økonomien din
 • Forsikring: Hvilke trenger du?
 • Reiseforsikring
 • Parforhold og samboeravtale
 • Særeie og ektepakt
 • Uførhet (uføretrygd og uføreforsikring)
 • Døden: Hva skjer med din familie når du går bort?
 • Arv og arveregler
 • Testament
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Barnepensjon
 • Gjenlevendepensjon
 • 3 gode råd for å bedre din privatøkonomi som student
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.