Domene og webhotell fra OnNet.no

3E model
Figur: 3E-modellen til Kjetil Sander

For at en organisasjon skal være harmoni med sine omgivelser og kunne vokse på en bærekraftig måte må organisasjonen ta et samfunnsansvar og praktisere god forretningsetikk.

“Forretningsetikk og samfunnsansvar” har derfor blitt en av tre bunnlinjer som må vurderes når organisasjonens resultater skal kartlegges. I følge 3E-modellen er dette også 1 av 3 tre komponenter som avgjør om organisasjonen har en bærekraftig forretningsmodell eller ikke. Hva betyr dette i praksis?

Hva er forretningsetikk?

Begrepet forretningsetikk refererer til de etiske verdiene, normene og standardene som alle i organisasjonen følger i sitt daglige arbeid når de skal treffe en beslutning og utføre en handling. Vi snakker her om et sett moralske verdier, normer og standarder som forteller den enkelte i organisasjonen hva som forventes av dem, og hva som anses som rett og gal atferd. Dette er gjerne verdier og normer som er basert på prinsippet om respekt, rettferdighet, tillit og ansvar.

Hvilken forretningsetikk organisasjonen følger kan du se i ved å studere atferden til dem som jobbe i organisasjonen. Prinsippene og praksisen de følger i sitt daglige for å treffe en beslutning eller utføre en handling er organisasjonens forretningsmoral i praksis.

I akademiske miljøer brukes ordet etikk om teoriene som forklarer hva som er riktig eller galtgodt eller ondt, mens begrepet moral brukes for å forklare praktisk bruk av etikken (Hygen -82).

moral-etikkLes mer: Artikkelserie om etikk og moral

Hva er samfunnsansvar?

Samfunnsansvar er i følge Buchholtz & Carroll (2009:40): “det sosiale ansvaret en bedrift har til samfunnets økonomisk, juridisk, etisk og filantropiske forventninger til bedriften på et gitt tidspunkt.

Disse fire nivåene, også kalt sfærene, kan illustreres i  Carroll`s “The pyramid of corporate social responsibility”:

  1. Den økonomiske sfæren – omfatter forventningene og kravene til bedriftens eiere, ansatte og kundene.
  2. Den juridiske sfæren – omfatter forventningene og kravene om at bedriften følger gjeldende lover, regler og forskrifter.
  3. Den etiske sfæren – omfatter forventningene om at bedriften opptrer etisk.
  4. Den filantropiske sfæren – omfatter omgivelsenes forventninger om at bedriften bidrar til å skape et bedre samfunn

Jo høyere opp i pyramiden vi kommer, jo viktigere er begrepet “samfunnsansvar“. De to øverste trinnene i pyramiden er det som skiller de bedriftene som tar samfunnsansvar fra bedrifter som ikke gjør det. Dette fordi de to øverste sfærene er frivillige og viser derfor i hvilken grad virksomheten tar et samfunnsansvar.

Carroll ønsket imidlertid ikke at sfærene skulle oppfattes som hierarkiske, der en sfære oppleves som å ha større betydning enn andre. Han ønsket at alle sfærene skulle oppleves som likestilte og gjensidig avhengige. Han laget derfor en ny modell, hvor hver sfære er en egen overlappende dimensjon (a-la 3E modellen). I den nye modellen utelot han også den filantropiske sfæren, slik at vi ender opp med 3 sfærer: – Den økonomiske, juridiske og etiske sfæren.

Figur – Tre sfærer for samfunnsansvar (Schwartz og Carroll, 2003 i Brønn & Ihlen, 2009:206)

Årsaken til at Carroll utelot denne dimensjonen skyldes at han mente at alle stadiene må være tilstede for at bedriften skal oppfattes som samfunnsansvarlig. Av den grunn blir det galt å kreve at det filantropiske stadiet skal være en del av modellen, da filantropi er frivillig. Det blir dermed selvmotsigende å kreve at en bedrift skal utføre frivillig arbeid, mente Carroll.

I sin enkleste form kan samfunnsansvar beskrives som “hva en bedrift kan og etisk sett bør gjøre – ikke om hva som er lovpålagt å gjøre”. Samfunnsansvar handler om bedriftens vilje til å ta et frivillig ansvar for samfunnet de er en del av, mot å få tilgang til samfunnets naturressurser, arbeidskraft, kjøpekraft og goodwill tilbake.

Begrepet er også en videreutvikling av begrepet “bærekraftig utvikling” som den norske statsministeren Gro Harlem Brundtland introduserte på slutten av 1980-tallet for å få næringslivet til å forstå at vi alle har et ansvar for å ikke overforbruke våre naturressurser og at vår bruk av fossile brensler har konsekvenser for hele kloden.

Les mer: Artikkelserie om bedriftens samfunnsansvar

Fordelene med å ha en høy forretningsetikk og ta et samfunnsansvar

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss