Digital kompetanse

Digitale ferdigheter er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge. I EU som en av åtte kompetanser for livslang læring

Nettverksbygging

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene.

Evaluering av kompetanseutvikling

Siste steg er å evaluere om de iverksette kompetanse tiltakene har resultert i at organisasjonen har nådd sitt kompetansemål.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er å utvikle ny kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger for å dekke fremtidige kompetansebehov.

Kunnskap

Kunnskap er en bevisst forståelse av noe, og med muligheten til å bruke denne kunnskapen med en bestemt hensikt.

Kompetanse

KOMPETANSE = KUNNSKAPER + FERDIGHETER + EVNER. I denne artikkelen går vi igjennom hva dette vil si i praksis.

Kunnskapsledelse

Er å skape lærende organisasjoner som lærer av sine feil og benytter kunnskapen til å oppnå fremtidig vekst gjennom å forvalte intern og ekstern, eksplisitt og skjult (taus) kunnskap som en strategisk ressurs.

Kunnskap som konkurransefortrinn

Skal en virksomhet lykkes med å gjøre kunnskap til et varig konkurransefortrinn må virksomheten ta ibruk og prioritere kunnskapsledelse og bygging av en lærende organisasjon. 

Handlingskompetanse

Ordet handlingskompetanse kan deles i ordene handling og kompetanse.

Kollektiv kompetanse

Virksomhetens eller en gruppes samlede kompetanse om noe. Kollektiv kompetanse er dermed kompetanse på et meso- og maktronivå.

Konstruktivisme

Gjennom aktivitet bidrar vi selv til kunnskap, og vi bygger videre på den kunnskapen vi har. Læring skjer gjennom individets aktivitet

Kunnskapsdeling

Hva er kunnskapsdeling og hvordan gå frem for å få organisasjonsmedlemmene til å dele kunnskapen?

Viten

"Viten" er evnen til å se sammenhengen mellom årsaksforhold i vår fysiske og mentale verden.

Skjønn

Skjønn ses som en uomgjengelig side ved en type praksis som anvender generell kunnskap, nedfelt i handlingsregler, på enkelttilfeller