Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 13 av 26 artikler om Genetikk

    Denne artikkelen er del 24 av 27 artikler om Barnets utvikling

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter

1Mens det er enkelt å se at utseende vårt er genetisk bestemt, dvs. at det avgjøres av hvilke gener (arvelige egenskaper) vi arver fra vår far og mor, er det ikke like lett å se hvordan genene styrer vår atferd. Forskerne er heller ikke enige om dette. Det de er enige om er at atferden alltid er et resultat av (5 komponent modellen for atferd):

 1. arv – genene vi arver fra vår far og mor
 2. miljø – omgivelsene vi blir født og vokser opp i og hvor læringen og modningen skjer
 3. læring – det vi lærer selv og fra andre fra vi er født.
 4. modning – modningsprosessen som skaper våre verdier, personlighet, holdninger og visdom
 5. situasjonen – vi befinner oss i når beslutningen om atferd blir truffet. Situasjonen gjør at vi kan reagere med to helt forskjellig atferd på samme stimuli.

Det forskerne ikke er enige om er hvor stor andel av vår beviste atferd som kommer fra arv, miljø, læring, modning og situasjonen. I denne artikkelserien skal vi ta for oss hvilken atferd som er direkte eller indirekte knyttet til vårt arvestoff. 

Drifter og behov

Den viktigste regulatoren for både dyr og menneskers atferd er selvoppholdelsesdriften og omsorgen for at avkommet skal overleve. Det å finne mat, drikke, beskyttelse, varme, ly  og en seksuell partner har alltid vært drivkraften bak vårt mest primitive atferdsmønster. Disse driftene omtalers i Maslows behovshiearki som fysiologiske behov og anses som den primære drivkraften for atferd, sammen med det Maslow kaller for trygghetsbehov og sosiale behov. Behovet for status og selvrealisering er også medfødte behov, men disse behovene er ikke like sterke drivkrefter for atferd som de tre første behovskategoriene i Maslows behovshierarki. 

Disse behovene anses idag som den grunnleggende drivkraften bak all atferd og de er alle medfødte egenskaper (behov) vi alle har. Det behovene ikke sier noe om er hvordan de skal dekkes. Det må læres. Atferden behovene vekker er dermed ikke bare et resultat av arv, men en kombinasjon av arv, miljø, læring, modning og situasjonen vi befinner oss i.

Instinkter og reflekser

Vi har også en ulike medfødte instinkter som gjør at vi reagerer automatisk med en viss type atferd i ulike situasjoner. For eksempel har vi fra naturens side fått instinkter som gjør at vi blir redde og flykte i visse situasjoner, mens vi blir sint og kjempe i andre. Foruten dette overlevelseinstinktet har vi en rekke andre instinkter som f.eks. nysgjerrighet, sosial og seksuell omgang. 

Selv om disse instinktene går i arv, påvirkes atferden disse instinktene vekker også av  læring. Vi er ikke født med svart belte i karate. Det må læres etter at vi er født. Forhold som ikke er arvelig bestemt, men avgjøres av miljøet og situasjonen læringen skjer i. Det er allikevel åpenbart at selve drivkraften til atferden instinktene vekker er genetisk bestemt. Vi snakker her med andre om et samspill mellom flere påvirkningsfaktorer, hvor genene er den sterkeste drivkraften bak atferden.

Emosjoner (følelser)

Vi er også født med en rekke følelser som styrer vår atferd i stor grad i ulike situasjoner. Vi fastholder det som gir glede og tilfredsstillelse (Kjærlighet), og vi omgår (frykt) og tilintetgjør hindringer (sinne), osv., men i likhet med instinktene forteller ikke genene hvilken atferd vi bør utvise i når en følelse oppstår. Det må læres og er avhengig av situasjonen vi befinner oss i.

Temperament

Vårt temperament, som utgjør en viktig del av vårt følelsesliv, er også genetisk bestemt mener de fleste forskere idag, selv om også også temperament basert atferd også påvirkes av situasjonen og miljøet vi vokser opp, lærer og modnes i.

Intelligens

Vår intelligens er også genetisk bestemt og siden intelligensen avgjør vår logikk, matematiske evner og vår evne til å tenke kompleks og strategisk, påvirker intelligensen også vårt atferdsmønster i mange situasjoner. 

Kreativitet

Vår kreativitet er primært arvelig bestemt og påvirker atferden vår på ulike måter, spesielt vår kunstneristiske atferd og innovative evner.

Hukommelse

Hva vi er i stand til å huske avgjør også atferden vår i enkelte situasjoner og siden hukommelsen primært er genetisk bestemt er dette en arvelig faktor som også påvirker atferden vår på ulike måter.

I de påfølgende artiklene vil vi komme nærmere inn på hver enkelt av disse arvelig egenskapene som påvirker og styrer vår atferd i ulike situasjoner og hvordan disse faktorene igjen påvirkes av de øvrige komponentene i 5-faktormodellen til Kjetil Sander.

Du leser nå artikkelserien: Genetikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Arvelige sykdommerInstinkter og drifter (Homostasen) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Arv og miljø
 • Darwin sin evolusjonsteori
 • Menneskets evolusjonsprosess
 • Genetikk : Gen – kromosom – DNA
 • Utseende vårt er genetisk bestemt
 • Blodtype er genetisk bestemt
 • Fingeravtrykk er genetisk bestemt
 • Øyenfargen avgjøres av genene
 • Hårfarge og hårtekstur – et resultat av genetikk
 • Høyde – et resultat av genetikk
 • Atletisk utseende og ytelse avgjøres av genetikk og miljø
 • Arvelige sykdommer
 • Arv (genetikk) forklarer bare vår grunnleggende atferd
 • Instinkter og drifter (Homostasen)
 • Hormoner
 • Nervesystemet
 • Hjernen
 • Sansesystemet (våre 7 sanser)
 • Persepsjon
 • Hukommelse
 • Emosjoner (følelser)
 • Temperament
 • Intelligens (IQ)
 • Kreativitet
 • Stress
 • Menneskelig modning
 • Du leser nå artikkelserien: Barnets utvikling

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Arvelige sykdommerTemperament >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Fødselen og tiden rett etter fødselen
 • Mor etter fødselen
 • Mat og drikke i ammeperioden
 • Barnets fysiologiske utvikling
 • Barnets sanseutvikling
 • Språk
 • Eriksons 8-trinnsmodell for menneskelig utvikling
 • Barnets utvikling: 0-12 mnd
 • Barnets utvikling: 1 – åringen
 • Barnets utvikling: 2 – åringen
 • Barnets utvikling: 3 – åringen
 • Barnets utvikling: 4 – åringen
 • Barnets utvikling: 5 – åringen
 • Barnets utvikling: 6 – åringen
 • Arv og miljø
 • Genetikk : Gen – kromosom – DNA
 • Utseende vårt er genetisk bestemt
 • Blodtype er genetisk bestemt
 • Øyenfargen avgjøres av genene
 • Hårfarge og hårtekstur – et resultat av genetikk
 • Høyde – et resultat av genetikk
 • Atletisk utseende og ytelse avgjøres av genetikk og miljø
 • Arvelige sykdommer
 • Arv (genetikk) forklarer bare vår grunnleggende atferd
 • Temperament
 • Intelligens (IQ)
 • Kreativitet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.