Domene og webhotell fra OnNet.no

Et av styrets ansvarsoppgaver er å sørge for at bedriften er forsvarlig organisert. Dette innebærer at styret har oppgaver som:

Daglig leder

Å ansette og avsette daglig leder er styrets ansvar. Det er også styrets oppgave å stille krav til daglig leder og gi dem retningslinjer for hvordan jobben skal utføres. Samt legge opp gode rutiner for kontroll og evaluering av daglig leders jobb. Alle styrer vet dette og er relativt gode her. Det de ikke alltid er like gode til er å få til en god løpende dialog med daglig leder, hvor styret fremstår som rådgivere daglig leder kan benytte seg av for å løse utfordringene på en best mulig måte for eierne.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en redegjørelse om enkeltsaker (§ 6-15, andre ledd). En slik redegjørelse kan kreves av det enkelte styremedlem for å sikre interessene til dem de representerer.

Fungerer ikke daglig leder i jobben sin er det styrets ansvar å gripe inn når det trengs og eventuelt overta daglig leders oppgave for en kortere periode til en ny daglig leder er funnet. Mange styrer vegrer seg å gripe inn i tide og påfører dermed ofte store økonomiske og omdømme tap for eierne.

Bestemme struktur og ledelse

Noen styrer begrenser sitt engasjement i selskapets ledelse til å ansette administrerende direktør, mens andre styrer engasjerer seg i sammensetningen av hele selskapets øverste ledelse. Den omfatter neste nivå i ledelsen, dvs. de som rapporterer til daglig leder.

For å sikre at selskapet er godt ledet må styrets innflytelse gå lenger enn til bare å omhandle daglig leder. Styret må også engasjerer seg i etableringen av organisasjonsstrukturen og i sammensetningen av selskapets øverste lederteam.

Her bør styret i kraft av sin rolle og erfaring bistå daglig leder med å sette sammen et lederteam bestående av dyktige personer de har tiltro til og som fungerer som et samlet team. Dette for å utløse det potensial som samlet sett ligger i lederteamet.

Ved å ha jevnlig kontakt med kjernen i toppledelsen og ikke bare daglig leder oppnår styret større åpenhet, forståelse og innsikt i bedriftens tilstand og utvikling. Samtidig som lederteamet får bedre forståelse av hvilke krav og forventninger som stilles til dem. 

Andre sentrale stikkord i denne sammenheng er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.