Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 9 av 12 artikler om Politikk

Velferdsstat er betegnelsen på en stat som, i tillegg til å sørge for sine borgeres sikkerhet, yter dem en rekke grunnleggende goder som for eksempel støtte til utdannelse, trygder ved sykdom eller fattigdom og pensjon.

Hvor omfattende velferdsstaten er, varierer fra stat til stat men de fleste industrialiserte land kan sies å være velferdsstater i en eller annen form. En motsats til velferdsstaten er nattvekterstaten.

Ett kompromiss mellom sosialismen og kapitalismen

Enkelte hevder at velferdsstaten er et slags kompromiss mellom arbeiderbevegelsen (sosialismen) og kapitaleierne (kapitalismen). Politisk forbindes velferdsstaten ofte med sosialistiske eller sosialdemokratiske partier, men varianter av velferdsstaten har eksistert under regimer med ulike ideologiske orienteringer.

Blandings- og forhandlingsøkonomi

I motsetning til sosialismen som benytter planøkonomi som sitt økonomiske system og kapitalismen som benytter markedsøkonomien som sitt økonomiske system, benytter en velferdstat seg av det vi kaller for en blandingsøkonomi og forhandlingøkonomi. Et økonomisk system som er en mellomting mellom plan- og markedsøkonomieen.

Velferdsstaten er et system som går ut på at staten i tillegg til primæroppgavene skal sørge for endel andre oppgaver som man anser for nødvendige, f.eks skolevesen, helsevesen, trygdesystemer, regulering av økonomien, manipulering av pengeverdien, opprettholdelse av bosettingsmønsteret, osv. Det anses for nødvendig at staten tar seg av dette av «samfunnsmessige» hensyn.

For å kunne finansiere alt dette kreves et høyt skattenivå. Alle har plikt til å betale de skatter man er pålagt; disse skattene betraktes som en betaling til samfunnet for det man mottar av utdannelse, omsorg, helsestell, osv. I en velferdsstat vil det også være et omfattende lovverk som bestemmer retningslinjer for beslutninger som skal taes. Dette krever igjen et stort byråkrati.

En velferdsstat er ikke det samme som et velferdssamfunn. Et velferdssamfunn er et samfunn der de grunnleggende godene er fordelt på innbyggerne. En velferdsstat er en stat der de statlige styresmaktene tar på seg ansvaret for at ingen lider på grunn av dårlig økonomi eller mangel på andre ressurser.

Kilder:

 • https://snl.no/velferdsstat
 • https://no.wikipedia.org/wiki/Velferdsstat
 • http://filosofi.no/politikk/velferdsstat/
Du leser nå artikkelserien: Politikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << KapitalismeDemokrati >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Politikk
 • Ideologi
 • Anarkisme
 • Konservatisme
 • Fascisme
 • Liberalisme
 • Sosialisme
 • Kapitalisme
 • Velferdsstat
 • Demokrati
 • Politiske partier
 • Valgordningen i Norge
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.