Lightspeed webhotell

Hva er et team?

En prosjektgruppe kan ses på som et team. Et godt sammensatt og fungerende team øker sjansene for at prosjektet blir en suksess. Jan Terje Karlsen (2015) definerer et team som:

«en gruppe mennesker som arbeider sammen om felles måloppnåelse».

Et team er med andre ord et lite antall personer med komplementære ferdigheter som er forpliktet til et felles formål, ytelsesmål og tilnærming som de holder seg gjensidig forpliktet til å oppnå.


Hva forventes av prosjektmedarbeiderne?

Rent generelt kan vi si at vi alltid forventer at en prosjektmedarbeider skal:

 • Gjøre avtalt jobb
 • Bruke prosjektet i egen utvikling
 • Ta affære når ting ikke går riktig vei
 • Tilstrebe effektivt teamarbeid
 • Skape et godt samarbeidsklima og miljø

Små team gir bedre resultat enn store team

Små prosjektgrupper fungerer bedre en store. Antall medlemmer bør ligge mellom 2 og 25 medlemmer. Selvfølgelig er dette ikke noen absolutt regel, men et større antall skaper normalt samhandlingsproblemer.

Blir antall medlemmer i et team for stort, vil medlemmene gruppere seg i undergrupper innad i teamet. Et team med få deltakere vil takle individuelle, funksjonelle, og hierarkiske forskjeller slik at de går mot et felles plan og kan alle stå for eventuelle resultater. Store team kan møte problemer, for eksempel å finne nok fysiske arbeidsplasser og tid for møter med hele teamet. Et stort team fører også med seg restriksjoner, som for eksempel mengde eller masse/flokk atferd, som hindrer intensive synspunkter nødvendig for å bygge et team. Dette fører da til at medlemmene slår seg til ro med uklare formål som ofte blir satt av hierarkiske ledere. Sluttresultatet blir at teamet slutter seg til formell hierarki, struktur, strategi og prosedyrer (Katzenbach og Smith, 1993).


Sette sammen prosjektteamet (prosjektgruppen)

Å sette sammen de rette personene til en velfungerende prosjektgruppe er ikke enkelt, men nødvendig for at prosjektgruppen skal være i stand til å nå sine mål.

En prosjektgruppe består ofte av mange forskjellige individer med forskjellig bakgrunn, holdninger og motiver for hvorfor de deltar i det spesifikke prosjektet. For at et prosjekt skal lykkes så er det viktig at alle de involverte i prosjektgruppen er motiverte for å
gjøre oppgaven og for å få et best resultat som mulig. Det er derfor viktig at en får med seg de mest motiverte personene i gruppen.

Foruten å ta stilling til hvor mange som skal inngå i prosjektet, må vi også bestemme oss for hvilke personer. Tre vanlige fremgangsmåter er:

 • Klassisk: se på hva som skal gjøres, så velge personer
 • Alternativ: se på hva som skal oppnås, så velge personer
 • I praksis: man ringer dem man kjenner…

Uansett hvilken fremgangsmåte vi velger vil det alltid finnes personer i prosjektgruppen som andre prosjektmedlemmer finner det vanskelig å samarbeide med. For å unngå at slike forhold skal virke hemmende og ødeleggende er det viktig at prosjektlederen setter opp noen klare kjøreregler for prosjektgruppen som alle medlemmene må være enig i.

Kjennetegn ved effektive team

De mest effektive gruppemedlemmene har noen felles karakteristikker som vi bør se etter
når en oppretter en prosjektgruppe:

 • Høye kvalitettekniske ferdigheter (kompetanse og erfaringer)
 • Politisk sensitivitet
 • Sterk fokus på problemløsning og beslutningtaking
 • Sterk mål orientering
 • Høy selvtillit
 • Gode samarbeidsevner
 • Høye ambisjoner
 • Høyt energinivå

Høye kvalitettekniske ferdigheter (kompetanse og erfaringer)

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg