Domene og webhotell fra OnNet.no

Selv om dydsetikk er den nyeste typen etikk har den røtter helt tilbake til Antikken.

Utgangspunktet for dydsetikken er at våre dyder er fundamentet i moralen. Dydsetikk fokuserer på motivet eller retter sagt, dyden bak handlingen, fremfor å prøve å lage regler for hva som er moralske handlinger. 

Når er en handling moralsk riktig?

I dydsetikken er:

en handling riktig hvis en moralsk dydig person ville ha gjort den.

Dyder og laster

Dydsetikken skiller mellom:

 • Dyder – egenskaper som personer med en viss grad av moralsk modenhet har.
 • Laster – egenskaper som personer med en liten moralsk modenhet har.

Hva er en dyd og last?

Moralske dyder er en gruppe egenskaper som personer med en viss grad av moralsk modenhet lært seg. Egenskaper som gjør seg utslag i moralske holdninger og handlinger. Eksempler på dyder er:

 • “rettferdighet”
 • “mot”
 • “visdom”
 • “måtehold”
 • “barmhjertighet”

For at egenskapen skal være en dyd må vi forstå og være følsom ovenfor det som spiller en moralsk rolle i den enkelte situasjon vi møter i livet. 

Laster er det motsatte av dyder. Eksempler på laster en person kan ha er:

 • “urettferdighet”
 • “grådighet”
 • “feighet”
 • “tankløshet”
 • “kynisk”

Dydsetikken mener at det ikke lar seg gjøre å formulere noen allmenngyldig regel (som det utilitaristiske prinsipp eller det kategoriske imperativ) som kan ta hensyn til alle forhold som kan være moralsk viktige. I stedet tenker mange dydsetikere seg at moral er noe som må læres gjennom erfaring. Dydsetikere kan ofte være uenige seg i mellom om hva som bør regnes som moralske dyder og hva disse dydene innebærer.

Sinnelagsetikk

Sinnelagsetikk fokuserer på sinnelaget eller motivet som ligger bak handlingen. En handling er etisk god hvis den springer ut av et godt sinnelag, hvis den har et godt motiv. Det er den handlende personen som må ut i fra egne tanker, vilje, og følelser vurdere motivet. Normen i sinnelagsetikken hentes fra den handlende person og de kvaliteter han/hun besitter. Hele personen må inn i synsfeltet, med tanke, vilje og følelser (Wikipedia).

Dydsetikk

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss