agenturer.no

    Denne artikkelen er del 6 av 23 artikler om Prosjektledelse

Ressursplanlegging handler om å utarbeide en plan ut fra tilgjengelige ressurser slik at prosjektet får mest mulig igjen for ressursene (Karlsen, 2015). Gjennomføring av flere prosjekter samtidig, vil føre til at prosjektene må konkurrere om ressursene. Dette fører videre til forsinkelser av aktiviteter og arbeidsoppgaver.

Som oftest er det begrensninger på ressursene man trenger i et prosjekt og er derfor nødvendig med å utarbeide en plan som optimaliserer bruken av tilgjengelige ressurser.

Nedenfor er det listet opp generelle ressurser med dets begrensninger (Karlsen, 2015):

Arbeidskraft – menneskelige ressurser utgjør som oftest kompetanse og hvor noen kan være vanskeligere å skaffe enn andre.

Materiell – tilgangen til materielle ressurser er ofte en risiko og har forsinket mange prosjekter. Anskaffelse av materiell bør derfor planlegges så tidlig som mulig

Utstyr – dette kan være karakterisert ved type, størrelse og omfang. Godt utstyr kan bidra til å redusere prosjekttiden

Arbeidskapital – mangel på arbeidskapital kan redusere prosjektleders handlefrihet til for eksempel å gjennomføre aktiviteter parallelt.

Ressursplanlegging ved tidsbegrenset prosjekt

Når ressursplanleggingen skal foretas ved et prosjekt må man ta hensyn til tidsbegrensningen og forholde seg til prosjektets levetid. Et virkemiddel for god
kostnadsestimering for alle prosjekter er å optimalisere bruken av ressursene, og det gjelder både om prosjektet har begrenset eller ubegrenset tilgang til ressurser (Karlsen, 2012). Eksempelvis kan et prosjekt ha ubegrenset tilgang til ressurser med fastslått dato, hvor det må foretas ressursutjevning. Her kan det være viktig med følgende:

Være forberedt på å ansette ekstra personell

 • Tillate overtid
 • Leie inn konsulenter
 • Skaffe ekstra utstyr

I dette tilfellet vil det være to oppgaver som står sentralt (Karlsen, 2015):

 1. Beregne ressursbehovet som trengs for å gjennomføre aktivitetene (anvende mest mulig økonomisk bruk av ressursene).
 2. Tidsplanlegge aktivitetene slik at ressursbruken blir så jevn som mulig, samtidig som sluttdatoen til prosjektet ikke blir overskredet.

Dersom tilfellet er begrenset ressurstilgang med justerbar sluttdato, må ressursallokering planlegges nøye. I et ressursbegrenset prosjekt kan man ikke overskride nivået på ressursuttak. Dersom det er mangel på ressurser kan forsinkelse aksepteres, men det avhenger av kundens meninger. I en situasjon som denne bør man først fremstille et ressursdiagram som viser ressursbelastningen over tid. Dette vil indikere overskridelser som ikke kan aksepteres. Man kan for eksempel forsøke å endre på starttidspunktene på aktiviteter som ikke befinner seg på en kritisk sti (starte senere i forhold til deres flyt), for det vil ikke påvirke prosjektets sluttdato. Man kan også endre startdatoene på kritiske aktiviteter, men dette vil føre til senere avslutning av prosjektet.

Kilder:

 • Karlsen, J. T. (2015). Prosjektledelse – fra initiering til gevinstrealisering. (3. utg). Oslo. Universitetsforlaget AS
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Prosjektledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ProsjektplanleggingProsjektets kostnadsplanlegging >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosjekt
 • Prosjektfaser
 • Prosjektmodell
 • Prosjektstyring
 • Prosjektplanlegging
 • Prosjektets ressursplanlegging
 • Prosjektets kostnadsplanlegging
 • Milepælmetoden
 • Critical Path Method
 • Gantt-diagram
 • Ansvarskart
 • Prosjektdokumentasjon
 • Prosjektorganisasjon (prosjektorganisering)
 • Roller i prosjektet (prosjektroller)
 • Prosjektleder
 • Prosjektteam og teambygging
 • Flerkulturelle team
 • Organisering av grupper og team
 • Prosjektgjennomføring
 • Menneskene som ressurs i prosjektet
 • Prosjektrapportering
 • Prosjektavslutning
 • Prosjektportefølje og porteføljestyring