Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Den beste måten å unngå konflikter på er å unngå at de oppstår. Det vil si å legge organisasjonskulturen og arbeidsmiljøet opp slik at det forebygger at interne konflikter oppstår.

Hvordan forebygge konflikter?

Uløste konflikter på arbeidsplassen gir ofte de involverte en følelse av utrygghet, nederlag og at ikke klarer å takle situasjonen. Dette bør unngås for å unngå at den potensielle konflikten får utviklet seg. All forskning på området viser at for å forebygge interne konflikter på arbeidsplassen må lederen jobbe målbevisst med å utvikle virksomhetens organisasjonskultur og det psyko-sosiale arbeidsmiljøet.

Konflikter kan forebygges gjennom å skape et inkluderende arbeidsmiljø med åpenhet, og fokusere på å bygge opp:

 • et godt arbeidsmiljø
 • god konfliktkompetanse hos alle ledere og medarbeidere
 • gode samhandlingsregler
 • et system for kommunikasjonstrening, hvor målet er å lære medarbeiderne å gjøre latente konflikter til noe som skaper vekst og utvikling (positivt) istedenfor uvennskap og konfrontasjoner (negativt). 
 • medvirkning
 • instanser for rådgiving og klagebehandling
 • et system for megling
 • et godt støtteapparat, regler for å håndtere konflikter, misforståelser og uenighet før uenigheten utvikler seg til en konflikt.
 • en god konfliktkultur

Organisasjonskulturen må tillate en konfliktkultur

Organisasjonskulturen forteller “hvordan vi gjør ting her” og hva som er “rett og galt”, uten at vi engang tenker på dette. Organisasjonskulturen omfatter organisasjonens verdier, normer, sosiale roller, artifakter og symboler. Denne kulturen må ha en romslig nok takhøyde til at man kan ha egne meninger og at man ikke trenger å være enig om alt så lenge det ikke går utover jobben og samhandlingen med de andre. Uenighetene må ikke tillates å utvikle seg til “gul” sone i konflikttrappen. Uenigheten må brukes for å oppnå vekst og fremgang i organisasjonen istedenfor å være en grobunn for konflikter.

Intense og spontane konflikter skyldes ofte små bagateller som oppstår fordi folk er utrygge på hverandre og ikke snakker med hverandre. En god tommelfingerregel er derfor å prøve å skape en trygg organisasjonskultur som forebygger konflikter gjennom å fokusere på:

 • Verdier – felles verdier som skaper samhold og et verdisett med tilhørende normer som former måten alle i organisasjonen tenker, handler og samhandler til daglig.
 • Tillit – medarbeiderne har tillit til hverandre og vet at de er kompetente personer som jobber for å nå felles mål (virksomhetens og avdelingens målsetninger)
 • Respekt – medarbeiderne har respekt for hverandre. De baksnakker derfor ikke hverandre.
 • Åpenhet og takhøyde – arbeidsmiljøet bør være preget av åpenhet, hvor alle snakker åpent med hverandre om alt de har på hjerte. Noe som igjen krever at det er takhøyde nok til å akseptere ulike meninger om saker og ting, uten at dette skal få utvikle seg til en konflikt.

Hvordan vi snakker sammen og omgås hverandre på jobb er her helt sentralt for å bygge en trygg organisasjonskultur. Siden alle organisasjoner trenger uenighet for å kunne utvikle seg og stimulere kreativiteten til medarbeiderne må det trekkes opp en felles oppfattet grense for hva som er ønskede positive konflikter og hva som er negative konflikter som vi ønsker å unngå. Her bør man involvere hele miljøet i en diskusjon om hva slags konflikter gruppen trenger, hvilke konflikter som har vært konstruktive, hva den enkelte opplever som god konflikthåndtering og hva slags kompetanse de bruker når konflikten kommer. Alle må være forstå og være enige i spillereglene vi følger når vi er på jobb.

Forebyggende psyko-sosialt arbeidsmiljø

Foruten å jobbe målbevisst med organisasjonskulturen må vi jobbe målbevisst med å implementere denne organisasjonskulturen som en del av det psyko-sosiale arbeidsmiljøet for å skape et arbeidsmiljø som kjennetegnes av organisasjonskulturens verdigrunnlag og normer.

Målet bør være å skape et psyko-sosialt arbeidsmiljø som kjennetegnes av (ledernytt.no):

 • Bruk vanlig folkeskikk på jobben! Ikke undervurder betydningen av å hilse god morgen, takke for hjelpen og bruke en hyggelig tone. Vis vilje til å høre andres synspunkt, uten å avbryte. Etabler gode møtearenaer. Gode møteregler og ordstyring er viktig for å sikre at alle blir hørt.
 • Gjensidig respekt. Alle må ha gjensidig respekt for hverandre og forstå at vi alle er forskjellige, med forskjellige behov, mål, ønsker, interesser, referansepunkter og følelser som alle er like viktige som dine behov, mål, ønsker, interesser, referansepunkt og følelser. Denne gjensidige respekten må gjenspeiles i all kommunikasjon og samhandling alle medarbeiderne har med hverandre.
 • Skill sak og person. Alle må skille sak og person. Vi angriper uenigheter om saker – uten å komme med personangrep samtidig. Det unngår å såre noen og gjør det mulig å løse uenigheten, da det er lettere å bli enig om en felles løsning på en sak enn å finne løsninger på personangrep.
 • Snakk med og ikke om hverandre. Sladder og baksnakking skaper utrygghet og mistillit. Konflikter brer seg som ild i tørt gress når partene allierer seg med andre. Når en snakker med i stedet for om, vil konflikten kveles. Ta opp problemstillinger tidlig.
 • Sjekk ut tolkninger fremfor å hoppe til konklusjoner. Gjør alltid en fortolkning av andres utsagn og handlinger før du reagerer. Hvis en kjenner seg støtt, må en ta ansvar for å sjekke ut om en har oppfattet riktig.
 • Fortell hva du trenger, i stedet for å kritisere. Hver og en tar ansvar for å si tydelig ifra om egne ønsker og behov, og forventer ikke at andre skal gjette seg til dem.
 •  Unngå dramatiserende språkbruk. Unngå språkbruk som skaper bilde av at ord er som fysiske overgrep, som f.eks. “du dolker meg i ryggen”, “tramper på følelsene mine” o.s.v.

Konfliktkompetanse

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss