Om ledelse

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.

Lederoppgaver

Hvilke lederoppgaver en leder har er situasjonsbestemt og avhengig av hvilket ledernivå lederen er på og hvilken lederrolle de prøver å fylle.

Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?

Mange starter en lederkarrière som team- eller avdelingsleder, mens noen få går videre og ender etter hvert opp som daglig leder.

Hva gjør ledelse vanskelig?

Ledelse er vanskelig fordi alle organisasjoner er uklare, kompliserte og bedragerske. Oppgavene er dessuten uklare og kompliserte.

Kjennetegn på god ledelse og godt lederskap

God ledelse avgjør ikke bare motivasjonen, men også alle grupper og medarbeideres prestasjoner, velvære, trivsel og livskvalitet.

Mintzberg sine lederroller

Når vi snakker om lederrolle mener vi den væremåten en leder tror andre forventer at de skal ha. Vi går her igjennom Mintzberg sine 10 roller.

Ledelsesmyter

I ledelse faget er det opp igjennom årene blitt utviklet en mengde usanne ledelsesmyter. I denne artikkelen tar vi for oss noen av dem.

Ledelsesnivåer

Når vi snakker om ledernivå mener vi hvilket nivå i organisasjonsstrukturen (organisasjonskartet) lederen befinner seg på.

Hvorfor er ledelse situasjonsbestemt ?

Ledelse er ikke et fag hvor det finnes to streker under svaret. Det som virker for en bedrift trenger ikke å virke for en annen bedrift

Viktige lederoppgaver : Kommunikasjon – Motivasjon – Læring

Ser vi bort fra de administrative og skaper oppgavene enhver leder har er kommunikasjon, motivasjon og læring tre essensielle lederoppgaver.

Lederoppgaver : Viktige “skaper” oppgaver

Som vi allerede har påpekt flere ganger så har en leder mange situasjonsbestemte lederoppgaver som er avhengig av hvilket ledernivå lederen befinner seg på og...

Ledelse (definisjon & beskrivelse)

Ledelse som fag er ca. hundre år gammelt og handler om søken etter klarere svar på hva som skal til for å designe og styre en organisasjon i en retning eller mot noen mål

Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?

Dagens sjefer kalles ledere, mens gårsdagens var sjefer med stor S. Det er vi alle enige om, men hva er egentlig forskjellen?

Diagnose av nå-situasjonen

Med organisasjonsutvikling menes prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene

Hvorfor trenger vi ledere?

En gjennomgang av de viktigste grunnene for hvorfor vi trenger ledere.

Makt og ledelse

Hva er makt og hvilke former for makt finnes? Og viktigere hvordan skal den brukes for å nå bedriftens mål og skape trivsel?

Introduksjon til organisasjon og ledelse

En organisasjon er en gruppe mennesker som forsøker å nå bestemte mål gjennom samarbeid. Organisasjoner har dessuten disse fellestrekkene

Top-down vs Bottom- up Ledelse

En gjennomgang av begrepene og hvilken av strategi en virksomhet bør velge som lederstil for å få en effektiv organisasjon hvor alle trives

Yngre har andre forventninger til sin arbeidsplass og leder enn eldre

Alderen til medarbeideren på en arbeidsplass avgjør i stor grad hvilke forventninger de har til arbeidsplassen og sin leder.