Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

For aksjeselskaper som ikke er børsnoterte er reglene for styrets rapportering enkle, da styret i slike selskaper kun trenger å rapportere til generalforsamlingen hver gang generalforsamlingen innkalles og til myndighetene en gang i året i forbindelse med innleveringen av årsregnskapet.

For børsnoterte selskaper er reglene for rapportering langt mer kompliserte. 

Rapporteringsrutiner og -oppgaver

Det er styrets ansvar og oppgave å definere og forankre en rapportering strategi for styrets arbeid, ovenfor eierne, offentligheten og myndighetene. Rapporteringen må minimum dekke de krav som lovgivningen stiller, men siden styrets rapportering er et viktig verktøy i ledelsens kommunikasjon med bedriftens interessenter må rapporteringen gå lengre enn lovens minimumskrav.

Styret må i denne sammenheng også sikre rapporteringssystemer og rutiner for å fremskaffe og kvalitetssikre den ønskede rapporteringen og styret må dobbeltsjekke at all lovpålagt rapporteringsplikt oppfylles


Halvårs- og årsregnskap

Med virkning fra 1. januar 2017 slipper selskapene notert på Oslo Børs og Oslo Axess å rapportere kvartalsregnskap for første, tredje og fjerde kvartal. Bakgrunnen er implementering av nye EU-regler, siden EU blant annet ønsker å senke terskelen for børsnotering samt motvirke den kortsiktigheten som kvartalsrapportering kan legge opp til.

Børsnoterte foretak med Norge som hjemstat må derfor kun rapportere halvårsregnskap og fullt årsregnskap. Kravene om kvartalsrapportering for finansinstitusjoner endres imidlertid
ikke.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss