Domene og webhotell fra OnNet.no

Styremøte er stedet hvor styret utfører din funksjon

Ettersom styret er organisert som et kollegium har styret bare funksjon og makt når de er samlet i et styremøte. Styremøte er dermed stedet hvor styret utfører sin funksjon. Utenfor styremøtene har styremedlemmene ingen makt eller funksjon.

Hva er et styremøte?

Med styremøte menes:

Et lovlig innkalt møte hvor styremedlemmene i et aksje- eller allmennaksjeselskap møtes for å treffe beslutninger om forhold som hører inn under styrets ansvarsområde, enten ved lov eller ved beslutninger truffet av generalforsamlingen

Med lovlig innkalt møte menes at styremøte er innkalt i henhold til lovens krav, vedtektene og styreinstruksen til selskapet. Styremøtes formål er som det går frem av definisjonen å behandle styresaker og treffe beslutninger knyttet til de forhold som hører inn under styrets ansvarsområde. Forhold vi har beskrevet i egne artikler om styrets ansvar og oppgaver

Møteform

Styremøte trenger ikke å avholdes som et fysisk møte et sted, hvor alle styremedlemmene sitter sammen rundt et bord. Styremøte kan også avholdes over e-post, chat, telefon- og videokonferanser, men det anbefales og er god praksis at styret møtes fysisk for å avholde et styremøte i fellesskap.

Behandles en sak utenfor styremøte skal styreleder sørge for at alle styremedlemmene, så vidt som mulig, kan delta i en samlet behandling av saker. F.eks. gjennom telefon- og videokonferanse.

Møtefrekvens: Hvor ofte bør styremøter avholdes?

For å sikre at styrets tilsynsrolle blir ivaretatt bør styret innkalles til møter minst en gang i kvartalet. Det anbefales gjerne å ha fem til ti styremøter i løpet av et normalt år. Ved spesielle situasjoner, som for eksempel fusjon, vil det være naturlig å ha styremøter oftere. Selskapets størrelse kan også ha innvirkning på hvor ofte styremøter bør avholdes. Store selskap har ofte ni til ti møter i året, mens mindre selskap gjerne har halvparten av dette.

Styremøter bør være hyppige men korte. Dette er bedre enn langvarige og sjeldne møter. Hvor ofte du bør avholde styremøter blir til syvende og sist et spørsmål om selskapets situasjon og utfordringer.

Når kan styret treffe beslutning?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss