Branninstruks

Alle virksomheter er pålagt å ha en branninstruks som alle medarbeiderne er blitt gjort kjent med.

Arbeidsforholdet

Norsk lovgivning setter en del krav til formelle dokumenter som må foreligge mellom virksomheten og dens medarbeidere.

Mobilregler

Virksomheten bør ha en klar strategi for bruken av mobiltelefon i jobben, som støttes av et reglement som forteller hvordan mobiltelefonen skal brukes i jobben

E-postregler

For å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie eller at ansatte bruker virksomhetens datautstyr til uønskede handlinger bør alle virksomheter utvikle klare e-postregler for alle sine medarbeidere

Antikorrupsjon regler

Involvering i korrupsjon eller mistanke om korrupsjon kan føre til alvorlige konsekvenser, som straffeansvar og omdømmetap for både organisasjonen og involverte personer

Reglement for bruken av sosiale medier

En gjennomgang av hvilket reglement virksomheten bør utvikle for bruk av sosiale medier for å unngå problemer på arbeidsplassen.

Arbeidsreglement

Arbeidsreglementet gis arbeidstakeren som et vedlegg og innholder alle regler og retningslinjer som gjelder for de ansatte i virksomheten.

Arbeidsavtale

Arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Regelstyring

Regelstyring er en forlengelse av strukturstyring og går ut på å styre ved hjelp av regler, instrukser, retningslinjer, prosedyrer, rutiner og manualer.