Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 35 av 38 artikler om 2. Historisk utvikling på ledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 1 av 6 artikler om Bolman & Deal`s fortolkningsrammer
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I denne artikkelserien tar vi for oss Bolman & Deal sine fire fortolkningsrammer for ledelse, da disse er godt egnet til å forstå noe av virksomhetenes kompleksitet og utfordringer i et helhetlig perspekiv.

bolman-dealBolman og Deal har utformet fire fortolkningsrammer i “Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse” som ledere kan bruke selv, og som også andre kan bruke for å forstå lederskap. Dette er ”briller” vi tar på oss og som dermed farger vårt syn på lederskap.

Ved hjelp av kunnskap og erfaringer, vil våre mentale kart utvikles bedre – og bli mer detaljert. Dette gjør oss i stand til å forstå situasjoner raskere og bedre enn tidligere.

Hva du ser er avhengig av hvilken fortolkningsramme som legges til grunn

Ulike situasjoner krever ulike briller, og lederen må være i stand til å foreta et rammeskift for å løse og omtolke situasjonen på best måte. Det er trekk ved organisasjonen som det er viktig at lederen har forståelse for og er bevisst på, for at disse trekkene ikke skal virke ødeleggende for både lederen og organisasjonen.

For det første er organisasjoner komplekse og består av mennesker – mennesker og deres atferd er vanskelig å forutse. Organisasjonen består av et mangfold av mennesker, som skal fungere sammen i en symbiose.

For det andre kan organisasjoner overraske. Det du forventer, skjer ikke nødvendigvis. For det tredje bedrar organisasjoner; de overrasker, det skjer feil og organisasjonen prøver da å dekke over sine svakheter og feilgrep. Til slutt er organisasjoner uklare.

Utfra de tre overnevnte faktorene, skaper dette et tåkete og uklart bilde av organisasjonen. Det kan derfor være vanskelig å finne ut hva som egentlig skjer i en organisasjon.

Fire fortolkningsrammer

For å kunne forstå organisasjonen bedre, kan både ledere og ansatte bruke Bolman og Deal sine fire fortolkningsrammer;

den strukturelle rammen, Human Resource rammen, den symbolske og den politiske rammen

Hver av disse rammene har sin spesielle karakteristikk og bygger på ulike fagområder innen organisasjon og ledelse. 

Strukturelle ledere kan bli fremragende sosiale arkitekter som på grunnlag av en analyse av en organisasjons omgivelser og evner bygger opp en mektig struktur og strategi. 

Human-resource-ledere kan bli katalysatorer som leder gjennom omtanke, støtte, tilgjengelighet og bemyndigelse.

Effektive politiske ledere er målmenn som er sikre på sin dagsorden og følsomme overfor politiske realiteter, og som skaper de alliansene de trenger for å føre organisasjonen fremover. 

Symbolske ledere er kunstnere og profeter som bruker symboler og historier til å kommunisere en visjon skaper tiltro og lojalitet hos organisasjonens ansatte og andre interessegrupper (Bolman/Deal-94).

Alle rammene vil gjøre seg gjeldende i alle organisasjoner på ulike tidspunkt. Det finnes derfor ikke noe fasitsvar på hva som er den beste lederstilen, mente de. En god leder er en leder som klarer å velge korrekt fortolkningsramme etter situasjon og som er istand til å integrere lærdommen fra alle fire rammene til en kraftfull integrert lederstil, er budskapet deres. 

Integrert ledelse

Integrert ledelse er å se på tvers av disse fire fortolkningsrammene for å forstå organisasjons kompleksitet og se bedriftens muligheter og trusler. Integrert ledelse går ut på å kombinere flest mulig fortolkningsrammer i sitt lederskap, hvor man henter ut elementer fra hver enkelt ramme som man settes sammen til en enhetlig og kraftfull stil som passer til organisasjonens situasjon.

Å betrakte en og samme organisasjon samtidig som en maskin, en familie, en jungel og et teater er både krevende og vanskelig. For å lykkes som leder er det derfor nødvendig å erkjenne sine begrensninger og manglende evner. For så å ansette folk som kan utfyllende dine svake sider. Kloke ledere forstår sine egne sterke sider og arbeider for å utvide dem. Samtidig som de sørger for å oppretter team som til sammen inneholder lederskap som baserer seg på flest mulig fortolkningsrammer. De har lært at suksess krever kunstnerisk dyktighet og evne til å se organisasjonen som organiske ting hvor behov, roller, makt og symboler må kombineres for å peke ut veien og bestemme atferden (Bolman/Deal).

De beste lederne skaper og opprettholder en spenningsfylt balanse mellom to ytterpunkter. De kombinerer sentrale verdier med elastiske strategier. De får ting gjort uten å bli slått ut. De vet hva de står for, og hva de vil, og de kommuniserer visjonen sin med presisjon og styrke. Men de vet også at de må forstå og reagere på de mange forskjellige kreftene som haler og drar organisasjonen i så mange retninger. De ser behov for å tenke kreativt om hvordan de skal få ting til å skje. De utvikler strategier som er elastiske nok til å reagere på alle de svinger og humper de vet vil komme i fremtiden. Effektive ledere sørger for en overbevisende og varig følelse av mål og en retning som er dypt rotfestet i menneskelige verdier og i menneskeånden (Bolman/Deal-94).

I de påfølgende artiklene vil jeg ta for meg hvert enkelt av disse fire fortolkningsrammene og hva som kjennetegner ledere som benytter disse fortolkningsrammene, før jeg kommer inn på når det lønner seg å bruke de ulike fortolkningsrammene og generelt om bruken av dem.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: 2. Historisk utvikling på ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Balansert målstyringLedelseteorier etter år 2000: Nettverk og verdibasert ledelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Teori X og Teori Y – en grunnleggende ledelsesteori
 • Ledelseteorier før 1900: Teorier for generaler og religiøse ledere
 • Buddhismen (Fakta, religion og atferd)
 • Sun Tzu sin ledelsesteori
 • Great Man teorien
 • Ledelseteorier før 1930: Den klassiske læren
 • Administrasjonteorien til Fayol (den klassiske læren)
 • Scientic Managment (rasjonaliseringsbevegelesen)
 • Byråkratiteorien til Max Webster
 • Ledelseteorier på 1930 – tallet: Human relation bevegelsen
 • Human Relation Bevegelsen
 • Ledelseteorier på 1950-1960-tallet
 • Organisasjonen som et åpent sosio-teknisk system
 • Kvalitetsirkler- MBO (Målstyring)
 • Ledelseteorier på 1970-tallet
 • Mintzberg sine 10 strategi skoler
 • Aker-modellen til George Kenning
 • Just in time – som forretningsmodell og produksjonsstrategi
 • Den politiske rammen
 • Ledelseteorier på 1980 – tallet
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Aksjonsvitenskap (“Action Science”) og organisasjonslæring
 • Den symbolske rammen
 • Ledelseteorier på 1990 – tallet: Helhetlig syn på ledelse
 • Transaksjonsledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean – en prosessfilosofi
 • ISO standarden
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Business Prosess Reengineering
 • Balansert målstyring
 • Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer
 • Ledelseteorier etter år 2000: Nettverk og verdibasert ledelse
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Hva kan vi lære av ledelsesteoriene?
 • Du leser nå artikkelserien: Bolman & Deal`s fortolkningsrammer

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Den strukturelle rammen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer
 • Den strukturelle rammen
 • Human-resource-rammen
 • Den politiske rammen
 • Den symbolske rammen
 • Praktisk bruk av fortolkningsrammene i organisasjon og ledelse