Domene og webhotell fra OnNet.no

Velger vi å bruke en kvantitativ metode får vi data som kan kvantifiseres om et målbart fenomen. De kvantitative metodene gir oss dermed “hard data” istedenfor “myk data” som de kvalitative metodene gir.

datatyper

Kvantitativ metode er fremgangsmåte for å samle inn og analysere verdier ved ulike variabler og enheter for å finne mønstre og årsakssammenhenger i datamaterialet som kan bekrefte eller avkrefte (falsifisere) en hypotese vi har utviklet for å teste holdbarheten av en teori.

De kvantitative metodene bygger på positivisme

Utgangspunktet for alle kvantitative forskningsmetoder er positivismen. Positivisme betyr “det som finnes“, det vil si “det som er positivt til stede” og som kan sanses og erfares direkte.

Utgangspunktet for positivismen kommer fra naturvitenskapen og omfatter studier av ting og fenomener. Dette ble så overført til samfunnsvitenskapene. Positivisme blir idag ofte sett på som synonymt med kvantitativ metode.

I positivisen står tre teser sentralt (Jacobsen, 2016:25):

  1. Det finnes en objektiv verden som reguleres av generelle lover. Det antas her at forskeren kan studere verden på en objektiv måte og at det finnes noen generelle lover i sosiale systemer slik som i fysikken.
  2. Denne objektive virkeligheten kan studeres objektivt. I positivismen antas det at også sosiale systemer og mennesker kan studeres empirisk ved bruk av sansedata. Subjektive opplevelsen er upålitelig og uinteressant. Kun objektive målinger er interessante, menes det i positivismen.
  3. Vi kan opparbeide kumulativ kunnskap om denne objektive verden. Når vi opparbeider oss ny kunnskap bygger denne kunnskapen på den gamle kunnskapen. Noe som betyr at den eksisterende kunnskapen er gyldig i alle sammenhenger, også i fremtiden.

Les mer: Positivisme

Deduktiv tilnærming

I motsetning til de kvantitative metodene som bygger på en induktiv fremgangsmåte, hvor vi prøver å lage ny teori basert på de innsamlede rådataene eller bruke dem til å skaffe oss dypere innsikt om et fenomen, tar de kvantitative metodene et motsatt utgangspunkt.

De kvantitative metodene tar utgangspunkt i en deduktiv tilnærming til teori og empiri. Vi tar her utgangspunkt i en etablert teori, for deretter utvikle en hypotese som vi kan teste gjennom hypoteseprøving, hvor vi henter inn empiri for å prøve å falsifisere hypotesen. Resultatet vi får blir dermed om vi enten får bekreftet eller avkreftet teoriens holdbarhet.

Les mer: Deduktiv tilnærming

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss